Vuoden 2022 LIFE-haut

EU:n LIFE-ohjelma on ainoa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-rahoitus. LIFE-ohjelman (2021-2027) budjetti on noin 5,4 miljardia euroa. LIFE-ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, EU-rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt määritellään LIFE-asetuksessa sekä monivuotisessa työohjelmassa. LIFE-ohjelman rahoitushaut vuodelle 2022 avautuvat 17.5.2022.

Tänä vuonna käytettävissä on 598 milj. € luonnonsuojelu-, ympäristönsuojelu-, ilmastotoiminta- ja puhtaan energian siirtymähankkeisiin.

LIFE-ohjelmasta rahoitetaan hankkeita neljässä alaohjelmassa:

  • luonto ja biologinen monimuotoisuus, 242 milj. €
  • kiertotalous ja elämänlaatu, 158 milj. €
  • ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, 99 milj. €
  • puhtaan energian siirtymä, 98 milj. € (hakuaika päättyy 16.11.2022)
    • rahoitusta esimerkiksi paikallisten ja alueellisten puhtaan energian investointihankkeiden kehittämiseen sekä yksityisen rahoituksen houkutteluun kestäviin energiainvestointeihin

Standard Action Projects (SAPs)

Tavanomaiset toimintahankkeet käsittävät muut kuin integroidut strategiset hankkeet, strategiset luontohankkeet tai teknisen avun hankkeet, joilla pyritään LIFE-ohjelman erityistavoitteisiin. Kiertotalouden ja elämänlaadun, luonnon ja luonnon monimuotoisuuden sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen alaohjelmat. SAP-hankkeiden haku päättyy 4.10.2022.

LIFE Action Grants hankeavustuksia puhtaan energian siirtymän alaohjelmaan. Haku päättyy 16.11.2022.

Strategic Integrated Projects (SIP)

Hankkeet, joilla toteutetaan alueellisella, monialueellisella, kansallisella tai valtioiden välisellä tasolla jäsenvaltioiden viranomaisten laatimia ympäristö- tai ilmastostrategioita tai toimintasuunnitelmia. Samalla kun varmistetaan sidosryhmien osallistuminen ja edistetään koordinointia vähintään yhden muun unionin, kansallisen tai yksityisen rahoituslähteen kanssa.

Strategic Nature Projects (SNAP)

Hankkeet, joilla tuetaan unionin luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista toteuttamalla johdonmukaisia toimintaohjelmia jäsenvaltioissa.

Lähetä SIP ja SNAP -hakujen ideapaperit 8.9.2022 mennessä ja lopullinen hakemus 7.3.2023 mennessä.

Technical Assistance projects (TA)

Hankkeet, joilla tuetaan valmiuksien kehittämistä tavanomaisiin toimintahankkeisiin osallistumista varten, strategisten luontohankkeiden ja strategisten integroitujen hankkeiden valmistelua, valmistelua muiden unionin rahoitusvälineiden käyttöön ottamiseksi tai muita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen Life-ohjelmasta, sen edeltäjäohjelmista tai muista unionin ohjelmista rahoitettujen muiden hankkeiden tulosten laajentamisen tai toistamisen valmistelemiseksi Life-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Teknisen avun valmistelu SIP ja SNAP hankkeille 8.9.2022 mennessä.

Toiminta-avustukset (OG)

Avustukset, joilla tuetaan sellaisten voittoa tavoittelemattomien tahojen toimintaa, jotka osallistuvat EU:n lainsäädännön ja politiikan kehittämiseen, toteuttamiseen ja valvontaan. Erityisten toiminta-avustussopimuksien (SGA OG) haku päättyy 21.9.2022.

Lue lisää hauista täältä.

 

Ympäristöministeriön avustukset LIFE-hankkeille

Ympäristöministeriö tukee ehdollisin avustuksin tai rahoituspäätöksin (30 000 €, 50 000 €) strategiaansa palvelevien kilpailukykyisten LIFE-hankkeiden toteuttamista. Integroiduissa LIFE-hankkeissa tämä tuki voi olla jopa 100 000 €.

Strategiset LIFE-hankkeet 

Strategiset LIFE-hankkeet ovat väline ympäristöön, luontoon tai ilmastoon liittyvien strategioiden ja toimintaohjelmien toteuttamiseen sekä EU:n ympäristötavoitteiden valtavirtaistamiseen. Toisin kuin tavanomaiset LIFE-hankkeet, strategiset LIFE-hankkeet syntyvät top-down -periaatteella kansallisista ja alueellisista tarpeista käsin ja ympäristöministeriöllä on hankkeiden valmistelussa keskeinen rooli.

Ympäristöministeriön LIFE IP Promo -hanke

Life IP Promo -hankkeessa muodostetaan tarkoituksenmukainen ja toimiva kokonaisuus strategisista Life -hankkeista kaudella 2021-2027. Ympäristöministeriö muodostaa hankekokonaisuuden yhdessä kansallisten toimijoiden kanssa. Hankekokonaisuuden suunnittelussa pyritään identifioimaan tärkeimmät edistettävät hanketeemat, sekä potentiaaliset koordinaattori-, partneri- ja rahoittajaorganisaatiot. Strategisten hankkeiden kokonaisuuden suunnittelu toteutetaan vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Seuraa ympäristöministeriön sivuilla Life-ohjelman avustusten edistymistä.