Vaikuta tulevaan Uusi eurooppalainen Bauhaus -missioon!

Heinäkuussa 2023 Euroopan komissio esitti mahdollisuutta lisätä Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite (New European Bauhaus, NEB) kuudenneksi missioksi Horisontti Eurooppa -ohjelmaan. Ehdotetun Uuden eurooppalaisen Bauhaus -mission tavoitteena olisi:

 • Tehdä Euroopan rakennusekosysteemistä maailman johtava kiertokulkujen ja uudistavien lähestymistapojen tuottaja, joka tarjoaa keskeisiä tietoja, teknologioita, taitoja, osallistavia liiketoimintamalleja ja työpaikkoja reilun vihreän siirtymän ja EU:n strategisen autonomian takaamiseksi.
 • Varmistaa muutosprosessien ihmislähtöinen painotus asettamalla kansalaiset, identiteetti, kuuluminen, kulttuuriperintö ja monimuotoisuus sekä demokratia vihreän siirtymän keskipisteeseen.
 • Tehostaa julkisia ja yksityisiä investointeja Tutkimus & Innovaatio (T&I) -toimintaan, tukea innovatiivisia rahoituskäytäntöjä ja rahoittaa uusia liiketoimintamalleja; mahdollistaa T&I:n laajentamisen Euroopassa ja varmistaa Euroopan uuden ja kunnostetun rakennetun ympäristön kiertotalous, kohtuuhintaisuus ja kulttuurinen arvo.

Näiden tavoitteiden mahdollisimman tarkan määrittelyn takaamiseksi komissio kerää näkökulmia viidestä eri aiheeseen liittyvästä näkökulmasta. Ehdotetulla tutkimus- ja innovaatiopainotteisella NEB-missiolla pyrittäisiin kehittämään kestävämpiä ja osallistavampia asuinalueita ympäri Eurooppaa.

NEB on kaksivuotisen taipaleensa aikana näyttänyt kuinka tutkimus- ja innovaatioinvestointien, muiden rahoitusvälineiden sekä yksityisen sektorin välille voidaan luoda synergiaa ja että aloitteella on loistavat puitteet jatkokehitykseen. NEB-missiolla voidaan vahvistaa aloitteen ja Horisontti Euroopan välistä harmoniaa sekä laajentaa Uuden eurooppalaisen Bauhausin kapasiteettia. Uuden eurooppalaisen Bauhausin lisääminen kuudenneksi missioksi tarjoaisi sille enemmän rakennetta, selkeää suuntaa ja koheesiota.

Komissio kerää näkökulmia NEB:stä kuudentena missiona viiden eri kyselyn kautta. Kyselyiden teemoina ovat mission tavoitteet, toteuttaminen, rakentamisen ekosysteemin kehittäminen, innovatiiviset rahoitusmenetelmät, sekä yhteisön osallistuminen ja paikallisdemokratia.

Kyselyjen aiheet:

 1. Uuden eurooppalaisen Bauhaus -mission tavoitteet
 2. Uuden eurooppalaisen Bauhaus -mission toteuttaminen
 3. T&I rakentamisen ekosysteemin muuttaminen
 4. T&I innovatiiviset rahoitusmenetelmät
 5. T&I yhteisön osallistuminen ja paikallisdemokratia

Jos haluat päästä kertomaan näkökulmasi ehdotetusta missiosta, vastaathan johonkin kyselyistä joulukuuhun 2023 mennessä.

 

 Mitä missiot ovat?

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmaan Horisontti Eurooppaan kuuluvat missiot muodostuvat tällä hetkellä viiden eri teeman ympärille:

 1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 2. syöpätutkimus
 3. terveet meret, rannikko- ja sisävedet
 4. hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit
 5. maaperän terveys ja ruoka

Missiot ovat uusi osa Horisontti Eurooppa -ohjelmaa vuosina 2021-2027. Ne ovat uusi tapa löytää konkreettisia ratkaisuja joihinkin EU:n suurimmista haasteista. Missioilla on kunnianhimoiset tavoitteet, joiden pohjalta ne tuottavat tuloksia vuoteen 2030 mennessä.

Missiot asettavat tutkimuksen ja innovoinnin uuteen rooliin yhdistettynä kansalaisia osallistaviin hallinto- ja yhteistyötoimintaan. Niiden avulla pyritään aktivoimaan julkisia ja yksityisiä toimijoita luomaan uusia toimintamalleja sekä innovaatioita kestävällä tavalla. Missiot tukevat Euroopan kehitystä osallistavammaksi, vihreämmäksi ja muutoskestävämmäksi maanosaksi. Kukin missio toimii toimenpidekokonaisuutena, kuten esimerkiksi tutkimushankkeina, politiikkatoimenpiteinä tai jopa lainsäädäntöaloitteina.

 

 

Lähteet:

Archinfo – Avoin kuuleminen Uusi eurooppalainen Bauhaus -valmisteluihin liittyen

Euroopan komission uutistiedote NEB -missiosta