Uusi arktista aluetta koskeva yhdennetty EU:n politiikka

Uusi arktista aluetta koskeva yhdennetty EU:n politiikka

Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan komissio hyväksyivät 27.4. ehdotuksen EU:n politiikaksi, jolla ohjataan Euroopan unionin toimia arktisella alueella. Euroopan unioni tehostaa alueella jo käynnissä olevia toimiaan ja sitoumuksiaan 39 toimella, joissa keskitytään ilmastonmuutokseen, ympäristön suojeluun, kestävään kehitykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Kaikilla painopistealoilla kiinnitetään erityistä huomiota tutkimukseen, tieteeseen ja innovointiin.

Yhteisessä tiedonannossa otetaan huomioon voimassa oleva EU:n lainsäädäntö, myös sitoumus vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä, sekä käynnissä olevat ja tulevat EU:n toimet ja hankkeet. Tiedonanto perustuu EU:n jäsenvaltioiden arktista aluetta koskevaan politiikkaan ja täydentää sitä. Ehdotuksesta keskustellaan seuraavaksi EU:n jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa sekä Euroopan parlamentin kanssa.

Tausta

Neuvosto ja Euroopan parlamentti pyysivät vuonna 2014 komissiota ja korkeaa edustajaa laatimaan yhtenäisemmän kehyksen arktista aluetta koskeville EU:n toimille ja rahoitusohjelmille. Pyynnön seurauksena laadittiin uusi arktista aluetta koskeva yhdennetty EU:n politiikka, jolla on tarkoitus edelleen kohottaa EU:n profiilia arktisella alueella. Politiikka perustuu useisiin olemassa oleviin, kyseiseen alueeseen vaikuttaviin EU:n toimiin ja päätöksiin, joita on toteutettu vuonna 2008 annetun tiedonannon ja sen vuonna 2012 tehdyn päivityksen ja toimien tarkastelun perusteella.

Arktinen alue kattaa Pohjoisen jäämeren keskiosat, sen aluemeret, kuten Barentsinmeren, Karanmeren ja Tšuktšimeren, sekä Amerikan yhdysvaltojen, Islannin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan kuningaskunnan ja Venäjän federaation alueita. Kyseisistä maista kolme on EU:n jäsenvaltioita, ja Islanti ja Norja ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä.

Viime vuosina arktisen alueen rooli ilmastonmuutoksessa on korostunut huomattavasti. Tällä on kauaskantoisia seurauksia, koska arktinen alue toimii merkittävänä ilmaston ja myös Euroopan sääolojen sääntelijänä. Lämpötilan nousu arktisella alueella on viime vuosikymmeninä ollut lähes kaksinkertainen kansainväliseen keskiarvoon verrattuna. Tutkijat ovat tuoneet esiin, että arktinen alue myös osaltaan voimistaa ilmastonmuutosta, koska alueen ilmaston lämmetessä vapautuu metaanikaasua. Lisäksi arktisen alueen ilmaston muutokset vaikuttavat alueen taloudellisen toiminnan lisääntymiseen. On perustettu useita kansainvälisiä instituutioita ja foorumeita, joilla helpotetaan arktisen alueen yhteiseen hallinnointiin liittyvää yhteistyötä.

Lue lisää komission lehdistötiedotteesta