Urban Innovative Actions – toisen hakukierroksen teemat ovat tarkentuneet

Urban Innovative Actions – toisen hakukierroksen teemat ovat tarkentuneet

Urban Innovative Actions -aloitteen toinen rahoitushakukierros alkaa joulukuussa. Siihen on valittu kolme teemaa: kiertotalous, maahanmuuttajien ja pakolaisten integroituminen ja liikkuvuus kaupungeissa.

Ensimmäinen teema on kiertotalous kaupungeissa. Kaupungeilla on suuri rooli kiertotalousjärjestelmän kehityksessä, ja UIA-aloitteen kiertotalousteema tukee EU:n tavoitteita kiertotalouteen siirtymisestä. Tässä teemassa on kymmenen erityishuomion kohdetta, kuten yhteistyö paikallisten tuottajien kanssa ja kulutustottumuksiin vaikuttaminen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön kannustamalla. Lue lisää tästä.

Toinen teema on maahanmuuttajien ja pakolaisten integroituminen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu integraatio on tärkeä osa toimivaa kaupunkikehitystä. Integraation parantamiseksi ja maahanmuuttajien potentiaalin hyödyntämiseksi tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja, joita etsitään myös UIA-ohjelmassa. Euroopan aluekehitysrahasto tukee tätä teemaa monin tavoin, mutta UIA-aloitteen luonteesta johtuen UIA-projekteissa voi olla joustavampi toteutus ja kevyemmät suoritusvaatimukset kuin normaaleissa aluekehitysrahaston rahoituskohteissa. Koska tämä teema oli mukana jo ensimmäisessä rahoituskierroksessa, toivotaan toisessa haussa ehdotettavien projektien olevan ensimmäisen haun projekteja täydentäviä. Ensimmäisessä haussa rahoitettuihin projekteihin voi tutustua tästä, sivulta 13 alkaen.

Kolmas teema, kaupunkiliikenne, edistää sellaisten uusien ja vaihtoehtoisten liikenneratkaisujen kehitystä, joilla voitaisiin parantaa kaupunkiliikenteen tehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta. Projektiehdotuksissa pyydetään kiinnittämään huomiota muun muassa Sustainable Urban Mobility Plans –suunnitelmien tukemiseen, polkupyöräilyn edistämiseen sekä jakamistaloudellisiin ratkaisuihin, kuten autonjakopalveluihin. Projektit voivat käsitellä teknologisia, sosiaalisia, kulttuurillisia, taloudellisia- ja ympäristökysymyksiä. Samoin kuin muissa UIA-hauissa, ovat rahoitusperusteet joustavammat kuin normaalissa EAKR-rahoituksessa. Lue lisää tästä.

Toisen hakukierroksen yksityiskohdat, kuten hakuajat ja arviointikriteerit tarkentuvat myöhemmin. Hakuun liittyen järjestetään hakijaseminaarit Lillessä, Portossa, Budapestissä ja Thessalonikissa joulu-tammikuussa 2016–17.

Aloitteen ensimmäisellä rahoituskierroksella rahoitusta myönnettiin 18 projektille. Hakijoita oli yhteensä 378 kappaletta 24 EU-maasta, eli rahoitusta sai alle viisi prosenttia hakijoista. Ensimmäisellä kierroksella jaettiin yhteensä noin 80 miljoonaa euroa.

Euroopan komission Urban Innovative Actions -aloite on alueellisille julkisille toimijoille suunnattu rahoitusohjelma. Se keskittyy 12 eri teemaan, joista kuhunkin hakukierrokseen valikoidaan kolmesta neljään teemaa. Euroopan aluekehitysrahastosta rahoituksensa saava ohjelma tukee kaupunkimaisten alueiden kehittämistä rahoituskaudella 2014–2020 yhteensä 372 miljoonalla eurolla. Yksittäinen projekti voi saada rahoitusta enintään viisi miljoonaa euroa. UIA:n osuus projektin rahoituksesta on enimmillään 80 prosenttia ja projektin omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 20 prosenttia.

UIA-aloitteen hakuun voi osallistua yli 50 000 asukkaan kaupunkialuetta edustava julkinen alueellinen toimija tai yli 50 000 asukkaan kaupunkialuetta edustava enimmillään kolmen julkisen alueellisen toimijan yhteenliittymä. Useamman julkisen toimijan yhteenliittymän tulee kuitenkin olla projektin kannalta perusteltua ja tuottaa sille lisäarvoa. Yhteenliittymässä jonkun toimijoista on myös otettava vetovastuu projektista, jos yhteenliittymä ei ole itsessään oikeustoimikelpoinen. Sama julkinen toimija voi ehdottaa vain yhtä projektia hakua kohden. Aloitteen hauissa ei siis ole asetettuna teemakohtaisia kiintiöitä rahoituksen jakamisen suhteen, vaan vain parhaat ehdotukset saavat rahoitusta.

Urban Innovative Actions -kotisivua kannattaa seurata viimeisimpien päivityksien saamiseksi.