Suositukset innovaatioiden ja älykkäiden kaupunkien tukemiseksi

Suositukset innovaatioiden ja älykkäiden kaupunkien tukemiseksi

Smart Cities Information System (SCIS) on antanut Euroopan komissiolle ensimmäiset suosituksensa siitä, miten urbaaneja innovaatioita, suunnittelua, tutkimusta ja kehitystä koskevaa politiikkaa voitaisiin parantaa, ja miten voitaisiin paremmin tukea EU-rahoitteisia älykäs kaupunki -projekteja. SCIS tarkastelee erilaisia projekteja ja mitä niistä on opittu eri tasoilla, ja kokoaa suositukset neljän päätyypin alle: erityisesti Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevat suositukset, suositukset sidosryhmien osallistamiseksi, yleiset politiikkasuositukset sekä EU:n tuen koordinointi.

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyvät suositukset korostavat erityisesti erilaisten hallinnollisten esteiden poistamista.Esimerkiksi esitutkimusten teko ja tiedon jakaminen eri toimijoiden välillä sekä fokusointi tulosten saavuttamiseen byrokratian pyörittämisen sijasta edistävät tätä tavoitetta. Julkisiin hankintoihin suositellaan elinkaarikustannuslaskentaa. Tarkasteltujen projektien opetus on ollut myös se, että pitäisi keskittyä yksinkertaisempiin, käyttäjäystävällisiin ja tehokkaisiin teknologioihin. Sidosryhmien sitouttamisen osalta SCIS kehottaa huomioimaan sidosryhmät jo varhaisessa vaiheessa ja perehtymään tarkasti siihen, miten kansalaiset osallistetaan tehokkaasti. Yleisesti sääntelyn pitäisi olla vakiintunutta ja varmaa, jotta projektien eteenpäin vieminen ei kompastu vaihteleviin säännöksiin; myös datan käytön pitäisi olla avointa ja esteetöntä. EU-tukien koordinointia pitäisi parantaa, jotta eri EU-ohjelmat ja rahoitusvälineet täydentävät toisiaan.

Lisätietoja