Selvitys: Kuinka EU:n puiteohjelman vaikuttavuutta voidaan parantaa Suomessa?

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut selvityksen Suomen osallistumisesta EU:n tutkimus -ja innovaatiopuiteohjelman toimintaan. Selvityksessä käsitellään puiteohjelman tuottamaa lisäarvoa ja pohditaan tapoja, joilla puiteohjelman vaikuttavuuttavoitaisiin Suomessa parantaa.

Selvityksen mukaan suomalaiset organisaatiot ovat olleet aktiivisimpien joukossa hakiessaan rahoitusta Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja toukokuuhun 2017 mennessä hakemuksia oli jätetty lähes 7000. Suomen menestysaste rahoituksen saannissa on pysynyt kuitenkin keskitasoa hieman alhaisempana. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi ei ole menestynyt yhtä hyvin hankerahoituksen saamisessa, ja tämä on selvityksen mukaan selkeä haaste Suomelle.

Selvityksessä annetaan keskeiset suositukset siitä, miten Suomi pystyisi paremmin hyödyntämään puiteohjelmien rahoitusta:

  1. Jatketaan työtä EU:n tutkimus- ja kehitysohjelmien kansallisten prioriteettien täsmentämiseksi ja terävöittämiseksi.
  2. Selvitetään suomalaisten hakumenestyksen taustalla olevat juurisyyt.
  3. Vahvistetaan kansallisia tuki- ja tehostamistoimia hakemusten laadun ja relevanssin vahvistamiseen.
  4. Hyödynnetään paremmin kerääntynyttä strategista, hakemus- ja hankeosaamista.

Rahoitusta saaneet osallistujat ovat olleet tyytyväisiä kokemuksiinsa sekä hankkeista saatuihin tuloksiin. On koettu, että puiteohjelmista saadulla rahoituksella on ollut selkeä lisäarvo osallistujille ja hankkeet ovat tuottaneet uutta tietoa ja uusia taitoja, sekä edesauttaneet kansainvälisten verkostojen syntymistä.

Lue lisää:
Valtioneuvoston kanslian selvitys (englanniksi):
How can the EU Framework Programme for Research and Innovation increase the economic and societal impact of RDI funding in Finland?

Valtioneuvoston kanslian Policy Brief (suomeksi): 
EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmat tarjoavat merkittävää tukea suomalaisille innovaatioille