REPowerEU-suunnitelma: irti Venäjän fossiilisista polttoaineista ja edistetään vihreää siirtymää

Euroopan komissio on esittänyt REPowerEU-suunnitelman vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamiin ongelmiin ja maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden häiriöihin. EU:n energiajärjestelmä muutetaan ilmastokriisin torjumiseksi, sekä EU:n riippuvuuden katkaisemiseksi Venäjän fossiilisista polttoaineista. Tähän tavoitteeseen voidaan vastata REPowerEU-suunnitelmaan sisältyvillä toimenpiteillä, joilla säästetään energiaa, monipuolistetaan energiahuoltoa ja nopeutetaan uusiutuvan energian käyttöönottoa fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi kotitalouksissa, teollisuudessa ja sähköntuotannossa.

Vihreän siirtymän tavoitteena on, että talouskasvu vahvistuu, turvallisuus paranee ja ilmastotoimet tehostuvat EU:ssa ja sen kumppanimaissa. REPowerEU-suunnitelman ytimessä on elpymis- ja palautumistukiväline (RRF). Sillä tuetaan rajat ylittävän ja kansallisen infrastruktuurin sekä energiahankkeiden ja -uudistusten koordinoitua suunnittelua ja rahoitusta. Komissio ehdottaa, että RRF:ää koskevaan asetukseen tehdään kohdennettuja muutoksia ja jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmiin (RRP) sisällytetään erityinen REPowerEU-luku.

Energiansäästö

Komissio ehdottaa, että pitkän aikavälin energiatehokkuustoimenpiteitä tehostetaan. Tähän liittyy myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvan 55-valmiuspaketin sitovan energiatehokkuustavoitteen nostaminen 9 %:ta 13 %:iin. Komission tiedonannossa energiansäästöstä esitellään käyttäytymisen muutokset, joiden avulla voidaan lyhyellä aikavälillä vähentää kaasun ja öljyn kysyntää 5 %. Jäsenvaltioita kannustetaan myös toteuttamaan energiansäästöä edistäviä verotuksellisia toimenpiteitä. Komissio esittää myös varautumistoimenpiteitä vakavien toimitushäiriöiden varalta.

Energiahuollon monipuolistaminen ja kansainvälisten kumppanien tukeminen

EU on tehnyt useiden kuukausien ajan yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa toimitusten monipuolistamiseksi. Nesteytetyn maakaasun tuonti on ennätystasolla, ja putkikaasua toimitetaan aiempaa enemmän. Hiljattain perustettu EU:n energiafoorumi mahdollistaa kaasun, nesteytetyn maakaasun ja vedyn vapaaehtoiset yhteishankinnat. Seuraavassa vaiheessa komissio selvittää yhteistä hankintamekanismia, jonka puitteissa neuvottaisiin ja tehtäisiin sopimuksia kaasun yhteisostoista siihen osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta. Komissio aikoo myös harkita lainsäädäntötoimenpiteitä, jotka edellyttävät jäsenmailta kaasutoimitusten monipuolistamista ajan mittaan. Foorumi mahdollistaa myös uusiutuvan vedyn yhteishankinnat.

Tänään hyväksytty EU:n ulkoinen energiastrategia helpottaa energialähteiden monipuolistamista ja pitkän aikavälin kumppanuuksien luomista toimittajien kanssa. Strategiassa asetetaan etusijalle EU:n sitoutuminen globaaliin siirtymään kohti vihreää ja oikeudenmukaista energiaa. EU tukee Venäjän hyökkäyksen aikana Ukrainaa, Moldovaa, Länsi-Balkanin maita ja itäisen kumppanuuden maita sekä haavoittuvimpia kumppaneitaan. Se jatkaa Ukrainan kanssa yhteistyötä REPowerUkraine-aloitteen puitteissa.

Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton nopeuttaminen

Uusiutuvan energian laajamittaisen lisäämisen ja käyttöönoton nopeuttamiseksi, komissio ehdottaa, että uusiutuvan energian vuoden 2030 yleistavoitetta korotetaan 40 %:sta 45 %:iin 55-valmiuspaketin puitteissa. Yleisen tavoitetason asettaminen luo kehyksen muille aloitteille, joita ovat esimerkiksi:

  • EU:n aurinkoenergiastrategia aurinkosähkökapasiteetin kaksinkertaistamiseksi vuoteen 2025 mennessä
  • energiakattoja koskeva aloite, johon sisältyy asteittain käyttöön otettava oikeudellinen velvoite asentaa aurinkopaneeleja uusiin julkisiin, liike- ja asuinrakennuksiin
  • lämpöpumppujen käyttöönottoasteen kaksinkertaistaminen
  • komission suositus puuttua suurten uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden lupamenettelyihin hitauteen ja monimutkaisuuteen, ja uusiutuvan energian tunnustaminen erittäin tärkeäksi yleiseksi eduksi. Jäsenmaiden olisi otettava käyttöön uusiutuvia energialähteitä varten erityisiä alueita, joilla lupamenettelyt ovat lyhennettyjä ja yksinkertaistettuja.
  • tavoite korvata maakaasu, hiili ja öljy sisäisellä uusiutuvalla vedyllä vuoteen 2030 mennessä aloilla, joiden saattaminen hiilivapaaksi on vaikeaa. Komissio julkaisee myös kaksi delegoitua säädöstä uusiutuvan vedyn määritelmästä ja tuotannosta. Vetyhankkeiden nopeuttamiseksi tutkimukseen varataan 200 milj. € lisärahoitus.
  • biometaania koskeva toimintasuunnitelma tuotannon lisäämiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentäminen teollisuudessa ja liikenteessä

Teollisuudessa voidaan säästää vuoteen 2030 mennessä jopa 35 mrd. kuutiometriä maakaasua 55-valmiuspakettiin sisältyvissä ehdotuksissa jo ennestään ennakoidun säästön lisäksi.

REPowerEU-välineeseen osoitetaan erityisrahoitusta innovaatiorahastosta, ja päästökauppatuloja käytetään tukemaan siirtymistä pois venäläisistä fossiilisista polttoaineista. Komissio antaa myös ohjeita uusiutuvasta energiasta ja sähkönhankintasopimuksista ja tarjoaa Euroopan investointipankin kanssa teknisen neuvontavälineen.

Komissio esittää liikenteen energiasäästöjen ja -tehokkuuden parantamiseksi ja päästöttömiin ajoneuvoihin siirtymisen nopeuttamiseksi tavarankuljetusten viherryttämistä koskevan paketin. Energiansäästöä koskevaan tiedonantoon sisältyy myös useita kunnille, alueille ja kansallisille viranomaisille osoitettuja suosituksia, joilla voidaan tehokkaasti edistää fossiilisten polttoaineiden korvaamista liikenteessä.

Älykkäät investoinnit

REPowerEU-tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 210 mrd. € lisäinvestointeja vuoteen 2027 mennessä. Venäjältä tuotavien fossiilisten polttoaineiden vähentämisellä voidaan säästää lähes 100 mrd. € vuodessa. Näihin investointeihin on osallistuttava yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä kansallisella, valtioiden rajat ylittävällä ja EU:n tasolla.

REPowerEU-välineen tukemiseen on jo nyt käytettävissä 225 mrd. € lainoina RRF:stä. Komissio on antanut lainsäädäntöä ja ohjeita jäsenmaille siitä, miten niiden RRP:tä voidaan muuttaa ja täydentää REPowerEU-ohjelman yhteydessä. Lisäksi komissio ehdottaa, että RRF:n määrärahoja lisätään 20 mrd. € avustuksina, jotka saadaan EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien myynnistä huutokauppaamalla. Päästökauppajärjestelmä vähentää päästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja sen kautta voidaan saada tarvittavia varoja energiaomavaraisuuden saavuttamiseksi.

Koheesiopolitiikalla tuetaan nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä hiilestä irtautumista ja vihreää siirtymää koskevia hankkeita 100 mrd. € investoinneilla uusiutuvaan energiaan, vetyyn ja infrastruktuuriin. Lisäksi koheesiorahastoista voitaisiin ottaa käyttöön 26,9 mrd. € RRF:än tehtävien vapaaehtoisten siirtojen muodossa. Myös yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa tehdään 7,5 mrd. € vapaaehtoiset siirrot RRF:än. Komissio kaksinkertaistaa innovaatiorahaston vuoden 2022 laaja-alaisiin hankkeisiin käytettävissä olevan rahoituksen noin 3 mrd. €.

Komissio haluaa nopeuttaa sähköön liittyviä hankkeita, jotta sähköverkko voidaan mukauttaa tuleviin tarpeisiin. Tätä tuetaan Verkkojen Eurooppa -välineestä. Komissio käynnistää uuden hankehaun, jonka budjetti on 800 milj. € ja seuraava haku on tarkoitus käynnistää vuoden 2023 alussa.

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote 18.5.2022.

RePowerEU-suunnitelma englanniksi.