REPowerEU: Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa

Euroopan komissio on 8.3.2022 esittänyt luonnoksen suunnitelmasta, jonka tavoitteena on lopettaa Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista jo ennen vuotta 2030. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi toimenpiteet aloitetaan kaasusta.

Suunnitelmassa hahmotellaan myös toimenpiteitä, joilla reagoidaan energian hintojen nousuun Euroopassa ja pyritään täyttämään kaasuvarastot ensi talvea varten. REPowerEU-suunnitelmalla pyritään monipuolistamaan kaasun tarjontaa, nopeuttamaan uusiutuvien kaasujen käyttöönottoa ja korvaamaan kaasu lämmityksessä ja sähköntuotannossa muilla energialähteillä. Näin voidaan vähentää venäläisen kaasun kysyntää EU:ssa kahdella kolmanneksella jo tämän vuoden aikana.

Riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista voidaan lopettaa asteittain hyvissä ajoin ennen vuotta 2030. Jotta tähän päästäisiin, komissio ehdottaa REPowerEU-suunnitelmaa EU:n laajuisten energiajärjestelmien häiriönsietokyvyn lisäämiseksi. Suunnitelmassa on seuraavat kaksi pilaria:

  • Kaasun tarjonnan monipuolistaminen lisäämällä nesteytetyn maakaasun (LNG) ja putkien kautta toimitettavan kaasun tuontia muilta kuin venäläisiltä toimittajilta sekä biometaanin ja uusiutuvan vedyn tuotantoa ja tuontia
  • Fossiilisten polttoaineiden käytön nopeampi vähentäminen asunnoissa ja muissa rakennuksissa, teollisuudessa ja energiajärjestelmissä parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja sähköistämistä sekä puuttumalla infrastruktuurin pullonkauloihin.

Komission 55-valmiuspaketin ehdotusten täytäntöönpano vähentää jo vuotuista fossiilisen kaasun kulutusta 30 prosentilla eli 100 miljardilla kuutiometrillä vuoteen 2030 mennessä. REPowerEU-suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden avulla voisimme vähentää fossiilisen kaasun käyttöä asteittain ainakin 155 miljardilla kuutiometrillä, mikä vastaa Venäjältä tuotua kaasumäärää vuonna 2021. Lähes kaksi kolmannesta tästä vähennyksestä voidaan toteuttaa jo vuoden sisällä, jolloin EU:n liiallinen riippuvuus yhdestä ainoasta toimittajasta päättyisi. Komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa yksilöimään soveltuvimmat hankkeet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä voidaan hyödyntää kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien pohjalta jo tehtyä laajaa työtä.

Lähteenä komission lehdistötiedote.