Poliittinen yhteisymmärrys saavutettu eurooppalaisesta sirusäädöksestä

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto eli EU-jäsenvaltiot saavuttivat 18.4. poliittisen yhteisymmärryksen eurooppalaisesta sirusäädöksestä, jota koskevan ehdotuksen komissio teki 8.2.2022. Yhteisymmärrys saavutettiin myös määrärahoista.

Puolijohteet ovat vahvojen geostrategisten intressien ja maailmanlaajuisen teknologisen kilpailun kohteena. Siksi komissio ehdotti eurooppalaista sirusäädöstä, jolla vahvistetaan Euroopan kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä tällä strategisella alalla.

Sirut ovat olennaisia komponentteja digitaalisissa ja digitoiduissa tuotteissa. Sirut ovat keskeisiä modernille digitaalitaloudelle älypuhelimista ja autoista aina terveydenhuollon, energian, puolustuksen, tietoliikenteen ja teollisuusautomaation kriittisiin sovelluksiin ja infrastruktuureihin.

Viimeaikainen puolijohdepula on nostanut esiin Euroopan riippuvuuden rajallisesta määrästä EU:n ulkopuolisia toimittajia. Valmistuksen osalta olemme riippuvaisia erityisesti Taiwanista ja Kaakkois-Aasiasta ja suunnittelun osalta Yhdysvalloista. Eurooppalaisella sirusäädöksellä pyritään puuttumaan kriittisiin riippuvuuksiin. Sillä lisätään teollista valmistusta unionissa, edistetään eurooppalaista suunnitteluekosysteemiä ja tuetaan skaalaamismahdollisuuksia ja innovointia läpi koko arvoketjun. Euroopan unioni pyrkii saavuttamaan sirusäädöksen avulla tavoitteensa eli kaksinkertaistamaan nykyisen maailmanmarkkinaosuutensa 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Säädöksen ensimmäisellä pilarilla, Siruja Euroopalle -aloitteella, vahvistetaan Euroopan teknologista johtoasemaa helpottamalla osaamisen siirtämistä laboratoriosta valmistusvaiheeseen, kuromalla umpeen tutkimuksen ja innovoinnin sekä teollisen toiminnan välistä kuilua sekä edistämällä innovatiivisten teknologioiden teollistamista eurooppalaisissa yrityksissä.

Siruja Euroopalle -aloitteessa kootaan yhteen unionin, jäsenmaiden ja yksityisen sektorin investointeja keskeiset digitaaliteknologiat (Key Digital Technologies Joint Undertaking ) -yhteisyrityksen (joka nimetään uudelleen ‘siruyhteisyritykseksi’, Chips Joint Undertaking) strategisen uudelleensuuntaamisen avulla. Aloitetta tuetaan julkisista varoista 6,2 miljardilla eurolla, joista 3,3 miljardia euroa saadaan tänään sovituista EU:n määrärahoista vuoteen 2027 eli nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen päättymiseen saakka.

Tuella täydennetään puolijohdeteknologiaan jo varattua 2,6 miljardin euron julkista rahoitusta. Aloitteen 6,2 miljardin euron määrärahoilla tuetaan monenlaisia toimia, esimerkiksi suunnittelualustan kehittämistä ja pilottituotantolinjojen perustamista innovoinnin ja tuotannon vauhdittamiseksi. Aloitteella avustetaan myös sellaisten osaamiskeskusten perustamista eri puolille Eurooppaa, jotka tarjoavat puitteet teknistä asiantuntemusta ja kokeiluja varten ja auttavat yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, parantamaan suunnitteluvalmiuksiaan ja kehittämään osaamistaan. Yhdessä suunnittelun huippuyksiköiden kanssa niistä tulee innovointia ja uusia kykyjä houkuttelevia keskuksia. Lisäksi startup- ja pk-yritysten tueksi rahoitus varmistetaan sirurahastolla ja InvestEU:n yhteyteen perustetulla puolijohteita koskevalla pääomarahoitusvälineellä.

Siruja Euroopalle -aloitteen lisäksi eurooppalaisen sirusäädöksen toisella pilarilla kannustetaan julkisia ja yksityisiä investointeja sirujen valmistajien ja toimittajien tuotantolaitoksiin. Näin edistetään alan julkisia kokonaisinvestointeja, joiden määräksi arvioidaan 43 miljardia euroa.

Eurooppalaisen sirusäädöksen toisella pilarilla luodaan perusta toimitusvarmuudelle sysäämällä liikkeelle investointeja ja kasvattamalla puolijohteiden tuotantokapasiteettia. Siinä vahvistetaan tätä varten puitteet integroiduille tuotantolaitoksille ja EU:n avoimille tilausvalmistajille, jotka ovat ensimmäisiä laatuaan unionissa. Niillä edistetään toimitusvarmuutta ja unionin edun mukaista häiriönsietokykyistä ekosysteemiä.

Näille laitoksille voidaan myöntää valtiontukea suoraan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla, mikäli komissio hyväksyy ne, kuten eurooppalaista sirusäädöstä koskevassa tiedonannossa esitetään. Lisäksi jäsenmaiden olisi annettava näille laitoksille hallinnollista tukea esimerkiksi nopeuttamalla tarvittavia hallinnollisia menettelyjä.  

Eurooppalaisen sirusäädöksen kolmannessa pilarissa perustetaan myös koordinointimekanismi jäsenmaiden ja komission välisen ja jäsenmaiden keskinäisen yhteistyön lisäämiseksi, puolijohteiden tarjonnan seuraamiseksi, kysynnän arvioimiseksi, liian vähäisen tarjonnan tilanteisiin varautumiseksi ja tarvittaessa kriisitoimien käynnistämiseksi. Eurooppalaisessa sirusäädöksessä vahvistetaan tällaisia tilanteita varten erityinen toimenpidevälineistö.

Eurooppalaista sirusäädöstä koskevan ehdotuksen tekemisen jälkeen teolliseen käyttöönottoon tähtäävät investointisuunnitelmat ovat saavuttaneet 90–100 miljardia euroa yhdessä toisen Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän mikroelektroniikkaan liittyvän hankkeen kanssa. Tässä arvioitavana olevassa toisessa hankkeessa on mukana 20 jäsenvaltiota ja kymmeniä osallistujia. Eurooppalaisen sirusäädöksen hyväksyminen mahdollistaa näiden hankkeiden nopeamman toteuttamisen ja edistymisen investointien houkuttelemisessa puolijohteiden toimitusketjun turvaamiseksi Euroopassa.

Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston saavuttama poliittinen yhteisymmärrys edellyttää nyt näiden kahden lainsäätäjän virallista hyväksyntää.

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote