Pirkanmaa on saanut yhteensä 155 M€ H2020-rahoitusta

Pirkanmaalaiset toimijat ovat saaneet rahoitusta edellisen rahoituskauden 2014-2020 tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma Horisontti 2020:stä yhteensä reilu 155 miljoonaa euroa. Rahoitusta ohjelmasta on saatu 287 hankkeelle, yhteensä 340 osallistumiseen ja 100 eri toimijalle.

Rahoituksen jakautuminen toimijoittain

Lähes 2/3 kaikesta rahoituksesta, yli 95 M €, menee korkeakouluille. Selvästi eniten rahoitusta saa Tampereen korkeakoulusäätiö – sen osuus on reilu 93 M €, kun taas Tampereen ammattikorkeakoulu on saanut ohjelmasta yli puoli miljoonaa euroa. Poliisiammattikorkeakoulu puolestaan on saanut viiteen hankkeeseensa 1,6 M €. Vajaa kolmannes, noin 50 M €, Pirkanmaalle saadusta rahoituksesta menee yrityksille.

Myös julkiset organisaatiot ovat saaneet rahoitusta yhteensä 4,7 M €. Tampereen kaupunki on saanut 4,4 M € (10 osallistumista), Tampereen Sähkölaitos lähes 250 000 € (1 osallistuminen) ja Pirkanmaan liitto yli 350 000 € (3 osallistumista).

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (kategoriassa tutkimusorganisaatiot) on saanut 3,2 M € kuuteen hankeosallistumiseen. Lisäksi kahdeksan kategoriaan Muut-kuuluvaa organisaatiota saa yhteensä 1,1 M € Horisontti 2020 -rahoitusta yksittäisistä hankeosallistumista.

 

Rahoituksen jakautuminen toimijatyypeittäin.

 

 

Rahoituksen jakautuminen toimijatyypeittäin.

 

Rahoituksen jakautuminen pilareittain

Pilareista eniten rahoitusta saadaan Pirkanmaalla teollisuuden johtoasema –pilariin; hieman alle 60 M €. Toiseksi eniten rahoitusta menee yhteiskunnallisiin haasteisiin, noin 51 M €. Huippututkimus-pilariin saadaan myös merkittävästi rahoitusta, yli 41 miljoonaa euroa. Pilari pitää sisällään sellaiset toimet kuin Euroopan tutkimusneuvosto, Marie Skłodowska-Curie -toimet, tutkimusinfrastruktuuri sekä tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat (FETs).

Rahoituksen jakautuminen pilareittain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurimmat Horisontti 2020 -teemat Pirkanmaalla

Teemoina pirkanmaalaisissa Horisontti 2020 -hankkeissa korostuvat Leadership in Enabling and Industrial Technologies ICT (LEIT), joita on rahoitettu yhteensä noin 43 M€:lla. Taulukossa myös INNOSUP-ohjelma, eli pk-yritysten innovaatioiden kehittämisen rahoittaminen, on luokiteltu samaan tuotantoteknologian edistämisen teemaan. INNOSUP-rahoitusta on saatu melkein 17 M€. Myös huippututkimukseen keskittyviä hankkeita on rahoitettu paljon kuten tutkijaliikkuvuutta tukevat Marie Skłodowska-Curie -hankkeet ja Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamat huippututkimuksen hankkeet, joista yhteensä kertyy noin 36,8 M€. Yhteiskunnallisen muutoksen haasteisiin, kuten terveyteen ja turvallisuuteen vastaaviin hankkeisiin on saatu rahoitusta Pirkanmaalla 21 M€. Ilmastonmuutos, luonnonsuojelun, kierto- ja biotalouden, energian ja liikenteen teemoihin on yhteensä saatu yli 51 M€. Tästä potista energian osuus on 5,57 M€ ja liikenteen 5,38 M€. FET-hankkeisiin eli tuleviin ja kehitteillä oleviin teknologioihin keskittyviin hankkeisiin saatiin 3,65 M€.

  EU-rahoituksen jakautuminen teemoittain H2020.

 

Horisontti 2020 -ohjelmaa edeltänyt FP7 eli EU:n tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (2007-2013) keskittyi teknologian tutkimukseen. Horisontti 2020 on siis edeltäjäänsä laajempi rahoitusohjelma niin teemoiltaan kuin budjetiltaan. FP7:n kokonaisbudjetti oli 53,5 mrd. € ja siitä saatiin Pirkanmaalle 58,9 M€ kun H2020:n budjetti puolestaan oli 95,5 mrd. € ja siitä saatiin Pirkanmaalle 155 M€. Saadun rahoituksen määrä on siis karkeasti lähes kolminkertaistunut samaa aikaan, kun uudistuneen ohjelman budjetti lähes kaksinketaistui. Hankkeiden määrä on Pirkanmaalla kasvanut merkittävästi: FP7-kaudella hankkeita oli yhteensä 168 kun H2020-kaudella niitä oli 278. ICT-hankkeisiin saatiin molemmilla ohjelmakausilla teemoista eniten EU-rahoitusta. Myös huippututkimus yltää molemmissa ohjelmissa saadun EU-rahoituksen yhteismäärässä korkealle. FP7-ohjelmassa terveysteema on EU-rahoitusosuuden määrässä isoimpia teemoja, mutta H2020-ohjelmassa ilmastonmuutoksen, luonnonsuojelun, energian ja liikenteen teemat yhdessä nousevat edellistä kautta isommiksi EU-rahoituksen määrässä.

 

EU-rahoituksen jakautuminen teemoittain FP7.

 

Pirkanmaan menestys

Business Finlandin mukaan Suomeen oli 2014 – 2020 kaudelta vuoden 2021 tietojen mukaan saatu yhteensä 1 523 M € Horisontti 2020 -rahoitusta. Pirkanmaan osuus on siis 10 %:a kaikesta Suomeen saadusta H2020 -rahoituksesta. Ylempi taulukoista on Business Finlandin 3.9.2021 julkaistusta yhteenvetojutusta, jossa ei ole lopullisia summia, mutta suhteet eivät ole juuri muuttuneet. Alemmassa taulukossa on kuvattuna eniten H2020-rahoitusta saaneita organisaatioita Suomessa. Lisää dataa Suomen ja Pirkanmaan Horisontti 2020 -hankkeista löytyy komission Dashboardista.

H2020: varmistunut EU-rahoitus maakunnittain. BF: 3.9.2021.

H2020: eniten EU-rahoitusta saaneet organisaatiot Suomessa.

Pirkanmaalla tehtiin yhteensä 1869 hakukelpoista hakemusta ja näistä 248 hyväksyttiin. Pirkanmaan kokonaisonnistumisprosentti on siis 13,27 %, joka on hyvin lähellä kansallista onnistumisprosenttia 13,13 %. Eurooppalainen keskiarvo on n. 12 %. Pirkanmaalaisissa hankkeissa suurimmat onnistumisprosentit, eli 20 %:ia tai yli olivat ilmastotoimien, ympäristön, resurssitehokkuuden ja raaka-aineiden teeman ja liikenteen teeman alaisissa hankerahoitushauissa.

 

H2020 hakukelpoisten hankerahoitushakemusten onnistumissuhde teemoittain (Pirkanmaa). Sininen: hylätyt hakemukset, keltainen: hyväksytyt hakemukset, punainen piste: onnistumisprosentti.

 

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto on uudistanut vuosien 2020-2021 aikana Pirkanmaan Horisontti 2020 -rahoitusta koskevaa raportointia valmistautuessaan 2021-2027 rahoituskauteen. Raportoinnin pohjana on Euroopan komission oma Dashboard-alusta. Palvelussa on käytetty H2020 Net EU Contribution -lukuja. Euroopan komission raportointiratkaisut eivät aina ole yksiselitteisiä ja voivat päivittyä järjestelmissä myös vanhojen hankkeiden osalta. Tiedoissa voi olla myös pieniä poikkeavuuksia Cordisissa olevien tietojen kanssa, mikä vaikuttaa eräisiin raportoinnin yksityiskohtiin. Lisätietoja EU-toimistosta.

On syytä pitää mielessä myös, että kansallisten toimijoiden kuten esimerkiksi VTT:n Pirkanmaalla toteuttamat toimet tilastoituvat niiden pääkonttorin mukaan Helsinkiin.

H2020_Pirkanmaansaanto_excel_2022

Lähteet:

Dashboard (Euroopan komissio)

Cordis (Euroopan komissio)

Business Finland, 3.9.2021 julkaistu yhteenvetojuttu

Sivu, jolta löydät aiemmat raportit