Parlamentti hyväksyi uudet aluekehitysrahastoa koskevat säädökset

Euroopan parlamentti hyväksyi uudet säädökset koskien vuosien 2021–2027 Euroopan aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa. Oleellisimmat muutokset koskevat rahoituksen painopisteen siirtymistä kansalliselta tasolta alueelliselle tasolle, uloimpien alueiden erikoistarpeiden huomioon ottamista, sekä kaupunkien kestävään kehitykseen tehtävien sijoitusten nostoa 6 %:sta 10 %:iin.

Parlamentissa päätettiin myös, että merkittävä osan aluekehitysrahastosta tulee käyttää kaupunkien älykkään kasvun tukemiseen, sekä vihreään talouteen. Alueiden edellytetään käyttävän vähintään 30 %:a saadusta aluekehitysrahoituksesta älykkäisiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin, sekä vähintään 30 %:a ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin ja kiertotalouteen.

Parlamentin jäsenten mielestä EU-rahoitusta jaettaessa tulisi ottaa huomioon Euroopan alueiden alueellinen, taloudellinen ja sosiaalinen monimuotoisuus. Rahoitus tulisikin kohdentaa alueellisella tasolla perustuen alueen bruttokansantuotteeseen, eikä koko maan bruttokansatuloon.

Yllämainittujen säädösten lisäksi, parlamentti haluaa, että lentokenttäinfrastruktuuria, jätteiden hävittämistä ja jäännösjätteiden käsittelyä, sekä fossiilisten polttoaineiden investointeja ei rahoitettaisi enää aluekehitysrahastosta.

Seuraavan parlamentin ja neuvoston odotetaan aloittavan aluekehitysrahasto- ja koheesiopolitiikka-neuvottelut tänä syksynä parlamenttivaalien jälkeen.

Lue lisää aiheesta täältä.