Net-Zero Industry Act tukemaan Euroopan vihreää kasvua

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat päässeet alustavaan sopimukseen nettonollateollisuussäädöksestä (Net-Zero Industry Act). Euroopan Unioni pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Sopimus varmistaa sen, että EU:lla on tarvittava juridinen viitekehys nettonollatuotantoketjujen muutoskestävyyden ja kilpailukyvyn takaamiseksi. Säädöksen tavoitteena on tukea vihreän energian tuotantoa EU:ssa lisäämällä päästöneutraalien teknologioiden valmistuskapasiteettia, helpottamalla niiden pääsyä EU:n sisämarkkinoille sekä lisäämällä investointeja vihreään teknologiaan. Nettonollateollisuussäädös on ensimmäinen askel kohti päästöneutraalien teollisuusmarkkinoiden kehittämistä Euroopassa ja se laajentaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (European Green Deal) sääntelykehyksestä käytännön toimintaan.

Nettonollateollisuussäädöksen tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä nettonollateknologioiden valmistuskapasiteetti täyttää EU:ssa 40 prosenttia vuotuisista käyttöönottotarpeista. Nettonollateknologioilla viitataan esimerkiksi aurinkopaneelien, polttokennojen, tuulivoimaloiden, verkkoteknologioiden tai elektrolyysilaitteiden tuotantoon. Myös ydinvoima päätyi lopulta säädöksen avainteknologioiden listalle muutamien jäsenmaiden vastustuksesta huolimatta. Säädöksellä tuetaan erityisesti kaupallisia nettonollateknologioita, joilla on hyvät mahdollisuudet nopeaan kasvuun, vahvistaen EU:n teollisuuden kilpailukykyä ja energiajärjestelmän resilienssiä.

Nettonollateollisuussäädöksen tavoitteet pyritään saavuttamaan kannustamalla investointeja vihreään teknologiaan strategisten hankkeiden lupamenettelyjä yksinkertaistamalla, päivittämällä julkisten hankintojen sääntelyä eurooppalaisia tuottajia suosivaksi sekä tukemalla alueellisten toimialakeskittymien kehittämistä. Toimialakeskittymillä pyritään luomaan nettonollateollisuusklustereita, jotka lisäävät EU:n houkuttelevuutta valmistustoiminnan sijaintipaikkana. Säädös edistää innovointia luomalla sääntelyn mukaisen kehyksen, jossa uutta teknologiaa voidaan kehittää ja testata kontrolloidussa ympäristössä.

Nettonollateollisuussäädös asettaa suurten nettonollateknologian valmistusprojektien lupaprosesseille 18 kuukauden aikarajan ja pienemmille projekteille 12 kuukauden aikarajan. Tällä tavoin pyritään virtaviivaistamaan hallinnollisia toimia, jotta teknologiateollisuuden kasvua voidaan tukea.

Säädös tulee hyväksyä vielä Euroopan parlamentin täysistunnossa ja tulla jäsenvaltioiden hyväksytyksi ennen kuin se voi tulla lainvoimaiseksi.