Miltä näyttää Euroopan terveys vuonna 2037?

European Health Forum Gastein on, yhteistyössä Euroopan komission kanssa, teettänyt selvityksen eurooppalaisten terveyden tulevaisuudesta. Health Futures Project -raportti esittelee kolme tulevaisuudenkuvaa, siitä miltä terveys kenties näyttää Euroopassa vuonna 2037.

1. Tulevaisuus on paikallista

Hyvän elämänlaadun saavuttaminen on tärkeämpää kuin talouskasvu. Terveys nähdään holistisesti ja integroidaan laajempaan ”elämäntyytyväisyys” -käsitteeseen. Perustulo on taattu kaikille kansalaisille, ja terveydenhuolto toteutetaan aluetasolla. Kansalliset strategiat rajoittavat terveydelle haitallisten tuotteiden saamista ja auttavat ihmisiä tekemään terveellisiä valintoja. Kaikkien kansalaisten odotetaan elävän terveellisesti ja osallistua yhteisöissään. Valtio valvoo kansalaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia, jotta yksilöiden ja yhteisöjen tuloksia voidaan parantaa. Huolena on yksilön vapauksien rajoittaminen ja holhousvaltion otteen tiukentuminen.

2. Terveytesi, vastuusi:

Uusi ”sopimus” kansalaisen ja valtion välillä, joka selvittää yksilön velvollisuudet oman terveytensä ylläpidosta. Enemmän huomiota sairauksien yms. estämiseen, valtion päätehtävä saattaa luotettavaa terveystietoa kansalaisten saataville. Yksilön tulee toimia tietojen mukaisesti ja seurata omaa terveydentilaansa. Kansalaisille on tarjolla sovelluksia yms. keinoja tarkkailla terveyttään. Yksilöä motivoidaan mm. palkitsemalla jos hän onnistuu parantamaan terveyttään, ja rankaistaan mm. stigmatisoimalla ”huonoja” terveystapoja. Huolena on sairaiden ja vammaisten ihmisten syrjintä, sekä kansalaisten hämmentyminen valtavan terveystietomäärän edessä.

3. Teknologia toimittaa:

Hallitukset ovat vaativampia ja suunnitelmallisempia terveysteknologiainvestoinneissaan ja osallistuvat aktiivisesti innovatiivisten terveysteknologiamarkkinoiden muovaamiseen uusien kumppanuuksien kautta. Ihmisten geneettiset alttiudet sairauksille tiedetään jo ennen syntymää. Ihmiset olettavat teknologian hoitavan kaiken, ja keskittyvät vähemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn. Vakuutusyhtiöille, jotka vastaavat terveyspalveluista (valtion rahoitus täydentää), tämä tilanne on vaikea.Kansalainen nähdään ”asiakkaana”. Terveyttä valvovat sensorit yms. ovat laajassa käytössä; ihmiset voivat robottien ja verkkojen kautta hallinnoida terveydenhoitoaan kotoa käsin. Kansalaiset hyväksyvät massadatan käytön terveydenhuollossa. Kuitenkin lukuisten datamurtojen jälkeen, useat kampanjoivat ”oikeudesta kadota”.

Raportti avaa myös tulevaisuudenkuvien taustoja: kuinka tilanteeseen päädyttiin, mikä on poliittinen konteksti, millainen yritysilmapiiri on ja miten tilanne vaikuttaa yksilötasolla. Raportti tarjoaa ehdotuksia eri toimijoille, siitä mitä Eurooppa tarvitsee ollakseen terve vuonna 2037.

Raportin kokonaisuudessaan löydät täältä.