Lainsäädäntöaloitteita tekoälyalalle huippuosaamisen ja luottamuksen lisäämiseksi

Komissio on ehdottanut sääntöjä ja toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan Euroopan johtoasema luotettavan tekoälyn alalla. Tavoitteena on yhdistää kaikkien aikojen ensimmäinen tekoälylainsäädäntö ja uusi EU-maiden kanssa koordinoitu suunnitelma, jotta voidaan taatihmisten ja yritysten turvallisuus ja perusoikeudet ja lisätä tekoälyn käyttöä ja siihen liittyviä investointeja ja innovaatioita EU:ssa. Uudet koneita ja laitteita koskevat säännöt täydentävät kokonaisuutta päivittämällä turvallisuussääntöjä, jotta voidaan lisätä käyttäjien luottamusta uutta monipuolista konetuotteiden sukupolvea kohtaan 

Tekoälyasetuksen tavoitteena on lisätä eurooppalaisten luottamusta tekoälysovelluksia kohtaan sekä puuttua tekoälyjärjestelmien erityisriskeihin ja asettaa alalle maailman korkeimmat normit. Koordinoidussa suunnitelmassa hahmotellaan tarvittavat toimintapolitiikan muutokset ja investoinnit EU-maiden tasolla, jotta voidaan vahvistaa Euroopan johtoasemaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen, ihmiskeskeisen, turvallisen, osallistavan ja luotettavan tekoälyn kehittämisessä. 

Uusia sääntöjä sovelletaan suoraan samalla tavoin kaikissa EU-maissa tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan tekoälymääritelmän pohjalta. Sääntöjen perusteella riskit jaetaan neljään eri kategoriaan:  

  • Ei-hyväksyttäväksi riskiksi luettavat tekoälyjärjestelmät, kuten järjestelmä, jonka avulla valtio pisteyttäisi kansalaisia sosiaalisten tekijöiden perusteella, kielletään 
  • Suuririskisten tekoälyjärjestelmien tuominen markkinoille on mahdollista, jos ne täyttävät tiukat vaatimukset, kuten järjestelmän riittävän valvonnan mahdollistamisen 
  • Vähäisen riskin –kategoriaan kuuluville tekoälyjärjestelmille asetetaan tietyt läpinäkyvyysvaatimukset 
  • Minimaalisen riskin –kategoriaan kuuluvien tekoälysovellusten, kuten roskapostisuodattimien, käyttö on vapaata 

Komission ehdotuksen mukaan tekoälyjärjestelmää koskevien sääntöjen valvonnasta vastaisivat kansalliset markkinavalvontaviranomaiset. Sääntöjen käytännön soveltamista helpottamaan ja standardointia tukemaan perustetaan erityinen Euroopan tekoälyneuvosto. Lisäksi vähäriskisille tekoälysovelluksille peräänkuulutetaan alan omia vapaaehtoisia käytännesääntöjä. Innovointia tukemaan on tarkoitus perustaa testiympäristöjä, joissa uusia tekoälyratkaisuja voi testata sääntelyn näkökulmasta.  

Koordinoidun suunnitelman uudistaminen 

Vuonna 2018 julkaistu tekoälyä koskeva koordinoitu suunnitelma, jossa määriteltiin esimerkiksi toimet ja rahoituslähteet tekoälyn kehittämistä varten, on tarkoitus päivittää. Päivitysehdotuksella pyritään varmistamaan, että tekoälyalan pyrkimykset ovat yhteneväiset Euroopan tekoälystrategian ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa. Samoin päivityksellä pyritään myös vauhdittamaan kansallisten tekoälystrategioiden täytäntöönpanoa, vähentämään hajanaisuutta ja vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin.  

Päivitetyn koordinoidun suunnitelman rahoitus tulee Digitaalinen Eurooppa – ja Horisontti Eurooppa –ohjelmista, elpymis- ja palautumistukivälineestä sekä koheesiopolitiikasta ja sen ohjelmista. Rahoituksella pyritään esimerkiksi luomaan suotuisat olosuhteet tekoälyn kehittämiselle ja edistämään tekoälyn huippuosaamisen kaupallistamista.  

Uusia konetuotteita koskeva uudistus 

Myös konetuotteita koskeva konedirektiivi korvataan koneasetuksella, jolla varmistetaan, että uuden sukupolven koneet ja laitteet ovat käyttäjille ja kuluttajille turvallisia, sekä edistetään innovaatioita. Koneasetuksen piirissä on laaja valikoima kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita roboteista ruohonleikkureihin. Samoin koneasetuksella pyritään esimerkiksi selkeyttämään nykysäännöksiä, vähentämään yritysten hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia. Koneasetus tukee tekoälyasetusta, sillä asetuksella varmistetaan tekoälyjärjestelmien turvallinen integrointi koneisiin. Yritysten tarvitsee suorittaa vain yksi vaatimustenmukaisuuden arviointi, joka kattaa molempien asetusten vaatimukset.  

Seuraavat vaiheet  

Euroopan parlamentin ja EU-maiden on vielä hyväksyttävä komission tekoäly- ja koneasetusehdotukset tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Asetukset tulevat sovellettaviksi kaikkialle EU:hun niiden hyväksymisen jälkeen. Komission ehdotukset tekoälyturvallisuuden parantamisesta perustuvat vuoden 2020 julkaistuun tekoälyä käsittelevään komission valkoiseen kirjaan, jonka yhteydessä julkaistun raportin mukaan nykyisessä tuoteturvallisuuslainsäädännössä on paikattavia aukkoja.  

 

Lähde: Komission lehdistötiedote