Komission työohjelma vuodelle 2024 on julkaistu

Euroopan komissio hyväksyi 18.10. vuoden 2024 työohjelmansa. Siinä keskitytään voimakkaasti kansalaisia ja yrityksiä koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseen kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä on jatkoa puheenjohtaja von der Leyenin sitoumukselle vähentää raportointivaatimuksia 25 prosentilla EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamista koskevan strategian mukaisesti ja tarjota pk-yrityksille apua.

Työohjelma heijastaa neljän viime vuoden saavutuksia, ja siinä hahmotellaan tulevina kuukausina annettavia komission uusia ehdotuksia sekä ehdotetaan merkittäviä aloitteita byrokratian vähentämiseksi. Jotkin näistä yksinkertaistamisaloitteista on jo esitetty (15 ehdotusta ja aloitetta maaliskuusta 2023 lähtien), muita ehdotetaan samanaikaisesti tänään (26 järkeistämisehdotusta) tai niitä tullaan esittämään myöhemmin. Ehdotukset luetellaan liitteessä yhdessä tänään ilmoitettujen arviointien ja toimivuustarkastusten kanssa.

Vuoden 2019 poliittisissa suuntaviivoissa annetuista sitoumuksista on toteutettu yli 90 prosenttia, ja vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleihin on aikaa enää muutama kuukausi. Niinpä työohjelmaan sisältyvät uudet aloitteet rajoittuvat siihen, mitä vielä on tehtävä komission sitoumusten täyttämiseksi tai uusiin haasteisiin vastaamiseksi. Ehdotetut aloitteet perustuvat puheenjohtaja von der Leyenin puheeseen unionin tilasta vuonna 2023 sekä aiekirjeeseen.

Komissio jatkaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, EU:n kasvuohjelman, toteuttamista ja varmistaa, että vihreä siirtymä on oikeudenmukainen, älykäs ja osallistava. Tähän sisältyy vuoropuhelu kansalaisten ja teollisuuden kanssa sekä valmistelutyö haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten ja yritysten tukemiseksi siirtymässä, myös sosiaalisen ilmastorahaston avulla. Komissio käynnistää strategisen vuoropuhelun EU:n maatalouden tulevaisuudesta. Lisäksi se jatkaa toimia Euroopan digitaalisen valmiuden toteuttamiseksi hyväksymällä aloitteita, joilla annetaan tekoälyalan startup-yrityksille mahdollisuus hyödyntää EU:n suurtehotietokoneita, ja ehdottamalla eurooppalaista avaruuslakia.

EU:n talous on osoittanut selviytymiskykyä ennennäkemättömän monenlaisissa kriiseissä. Vuonna 2024 komissio keskittyy haasteisiin, jotka liittyvät työvoimapulaan ja osaamisvajeeseen, koulutukseen, sosiaaliseen vuoropuheluun, inflaatioon ja liiketoiminnan helpottamiseen.

Komission asialistan kärkipäässä säilyy vuonna 2024 myös Ukrainan tukeminen Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa samoin kuin molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus Afrikan kanssa, oikeudenmukainen kauppapoliittinen ohjelma ja jäsenvaltioiden puolustusvoimavarojen kehittäminen. Komissio aikoo vahvistaa yhteistyötä muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi ja toteuttaa laajentumista ennakoivia uudistuksia ja toimintapolitiikkojen tarkasteluja sen selvittämiseksi, kuinka suurempi unioni voisi toimia.

Seuraavat vaiheet

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa ja tukee niitä, jotta yhteisymmärrykseen eri aloitteista päästäisiin nopeasti tämän komission toimikauden loppuun mennessä.

18.10. käynnistettiin kannanottopyyntö sidosryhmäpalautteen saamiseksi raskaista raportointivaatimuksista. Tämän lisäksi järjestetään muita kuulemisia yritysten – myös pk-yritysedustajien verkoston –, jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa erityisen ongelmallisten kysymysten ja prioriteettialojen tunnistamiseksi.

Tausta

Komissio laatii vuosittain työohjelman, jossa esitetään seuraavan vuoden aikana toteutettavat toimet. Työohjelmassa kerrotaan kansalaisille ja lakia säätäville toimielimille komission poliittisista sitoumuksista, joiden mukaisesti se esittää uusia aloitteita, peruuttaa aiemmin tehtyjä ehdotuksia ja tarkistaa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä. Komission vuoden 2024 työohjelma on Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja EU:n neuvoa-antavien elinten yhteistyön tulos.

Lisätietoa

Komission vuoden 2024 työohjelman verkkosivu

Tiedonanto komission vuoden 2024 työohjelmasta

Komission vuoden 2024 työohjelman sisältö – tietokooste

Lähde: Euroopan komissio