Komission ehdotus kaikkien aikojen ensimmäiseksi digitaaliohjelmaksi

Euroopan komissio on julkaissut 6.6. ehdotuksensa kaikkien aikojen ensimmäiseksi digitaaliohjelmaksi. Ohjelmasta investoidaan 9,2 miljardia euroa EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion (MFF) 2021-2027 mukauttamiseen alati kasvaviin digitaalisiin haasteisiin.

Ohjelman tarkoituksena on parantaa EU:n kansainvälistä kilpailukykyä sekä kehittää ja vahvistaa Euroopan strategisia digitaalisia valmiuksia mm. kyberturvallisuuden, tekoälyn ja digitaalisen osaamisen saralla.

Investoinnit jakaantuvat seuraavasti viiteen eri teemaan:

 1. Suurteholaskenta (HPC)
  2,7 miljardilla eurolla rahoitetaan hankkeita, joilla kasvatetaan ja vahvistetaan Euroopan suurteholaskenta- ja datankäsittelyvalmiuksia. Tämä on olennaisen tärkeää monien alojen kehityksen kannalta – terveydenhuollosta ja uusiutuvasta energiasta ajoneuvojen turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen. 
 2. Tekoäly (AI) 
  2,5 miljardin euron investoinneilla on tarkoitus saada tekoäly mahdollisimman laajaan käyttöön Euroopan taloudessa ja yhteiskunnassa. Tekoälyyn osoitettu talousarvio perustuu 25. huhtikuuta 2018 esiteltyyn tekoälyä koskevaan eurooppalaiseen lähestymistapaan: tavoitteena on kasvattaa investointeja, jotta tekoälystä voidaan saada suurin mahdollinen hyöty, samalla kun otetaan huomioon tekoälyn mukanaan tuomat sosioekonomiset muutokset ja varmistetaan asianmukaiset eettiset ja oikeudelliset puitteet. 
 3. Kyberturvallisuus ja luottamus
  2 miljardia euroa investoidaan EU:n digitaalisen talouden, yhteiskunnan ja demokratian suojelemiseen parantamalla kyberpuolustusta ja vahvistamalla EU:n kyberturvallisuusalaa. 
 4. Digitaalinen osaaminen 
  700 miljoonan euron investoinneilla varmistetaan, että nykyisillä ja tulevilla työntekijöillä on mahdollisuus hankkia helposti pitkälle viety digitaalinen osaaminen pitkä- ja lyhytkestoisten koulutuskurssien ja työpaikkakoulutuksen kautta riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he asuvat.
 5.  Digitaaliteknologioiden laajamittaisen käytön varmistaminen taloudessa ja yhteiskunnassa 1,3 miljardin euron investoinneilla varmistetaan julkishallintojen ja julkisten palvelujen digitalisaatio ja niiden EU:n laajuinen yhteentoimivuus sekä helpotetaan kaikkien yritysten, erityisesti pk-yritysten, mahdollisuuksia saada käyttöönsä teknologiaa ja taitotietoa.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma pohjautuu toukokuussa 2015 julkistettuun digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan.

Lue lisää:

Euroopan komission lehdistötiedote 6.6: ”EU:n talousarvio: Komissio ehdottaa 9,2 miljardin euron investointeja kaikkien aikojen ensimmäiseen digitaaliohjelmaan”