Komission ehdotus edellyttää yrityksiltä kestävää ja vastuullista toimintaa globaaleissa arvoketjuissa

Euroopan komissio on 23.2.2022 hyväksynyt ehdotuksen direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Ehdotuksella pyritään edistämään yritysten kestävää ja vastuullista toimintaa globaaleissa arvoketjuissa. Yrityksillä on keskeinen rooli kestävien talouksien ja yhteiskuntien rakentamisessa. Niitä vaaditaan tunnistamaan niiden toiminnasta aiheutuvat kielteiset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset ja tarvittaessa ehkäisemään tai eliminoimaan ne taikka hillitsemään niitä. EU:n uusilla säännöillä edistetään vihreää siirtymää ja suojellaan ihmisoikeuksia Euroopassa ja muualla maailmassa.

Useat jäsenmaat ovat jo ottaneet käyttöön huolellisuusvelvoitetta (due diligence) koskevia kansallisia sääntöjä, ja osa yrityksistä on toteuttanut toimenpiteitä omaehtoisesti. Direktiiviehdotuksella otetaan käyttöön yritysten kestävää toimintaa koskeva huolellisuusvelvoite puuttua kielteisiin ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksiin.

Uusia huolellisuusvelvoitetta koskevia sääntöjä sovelletaan seuraaviin yrityksiin ja aloihin:

 • EU:n yritykset:
  • Ryhmä 1 – kaikki kooltaan ja taloudelliselta vaikutusvallaltaan merkittävät EU:n osakeyhtiöt (yli 500 työntekijää ja yli 150 miljoonan euron maailmanlaajuinen nettoliikevaihto).
  • Ryhmä 2 – muut osakeyhtiöt, jotka toimivat ennalta määritellyillä, ympäristövaikutuksiltaan merkittävillä aloilla ja jotka eivät täytä ryhmän 1 kynnysarvoja, mutta joilla on yli 250 työntekijää ja vähintään 40 miljoonan euron maailmanlaajuinen nettoliikevaihto. Näiden yritysten osalta sääntöjä aletaan soveltaa kaksi vuotta myöhemmin kuin ryhmän 1 yrityksiin.
 • EU:ssa toimivat EU:n ulkopuoliset yritykset, joiden EU:ssa syntyvä liikevaihto vastaa ryhmien 1 ja 2 kynnysarvoja.

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) eivät kuulu suoraan ehdotuksen soveltamisalaan.

Ehdotus koskee niin yritysten omaa toimintaa kuin niiden tytäryhtiöitä ja arvoketjujakin. Huolellisuusvelvoitteen noudattamiseksi yritysten on

 • vietävä huolellisuusvelvoite osaksi niiden toimintaperiaatteita
 • tunnistettava toteutuneet tai mahdolliset ihmisoikeuksiin ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset
 • ehkäistävä tai lievennettävä mahdollisia vaikutuksia
 • eliminoitava tai minimoitava toteutuneet vaikutukset
 • otettava käyttöön valitusmenettely ja taattava sen toiminta
 • seurattava huolellisuusvelvoitetta koskevien toimintaperiaatteiden ja toimien vaikuttavuutta
 • tiedotettava huolellisuusvelvoitteesta julkisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien ihmisoikeuksien tehokkaampaa suojelua. Ehdotus auttaa myös välttämään sellaisia ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia, jotka ovat ristiriidassa tärkeimpien ympäristösopimusten kanssa. Yritysten on toteutettava tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä (”keinoja koskeva velvoite”) sen perusteella, mikä on eri vaikutusten vakavuus ja todennäköisyys, mitä toimenpiteitä niiden käytettävissä on kulloisissakin olosuhteissa ja mitkä ovat niiden prioriteetit.

Jäsenmaiden nimeämien hallintoviranomaisten tehtävänä on valvoa uusien sääntöjen noudattamista; noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä sakkoja. Lisäksi uhreilla on mahdollisuus ryhtyä oikeustoimiin sellaisten vahinkojen johdosta, jotka olisi voitu välttää huolellisuusvelvoitteen mukaisilla aiheellisilla toimenpiteillä.

Ryhmään 1 kuuluvilla yrityksillä on myös oltava suunnitelma sen varmistamiseksi, että niiden liiketoimintastrategia tukee tavoitetta rajata maapallon lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Johtajilta edellytetään huolellisuusvelvoitteen käyttöönottoa, sen noudattamisen valvontaa ja sen sisällyttämistä yritysstrategiaan. Johtajilla on velvollisuus ajaa yrityksen etua. Siinä tehtävässä heidän on otettava huomioon päätöstensä vaikutukset ihmisoikeuksiin, ilmastonmuutokseen ja ympäristöön. Jos yritysjohtajien palkkiot ovat tulosperusteisia, heitä kannustetaan osallistumaan ilmastonmuutoksen torjuntaan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Ehdotus sisältää myös toimenpiteitä, joilla tuetaan kaikkia sellaisia yrityksiä, myös pk-yrityksiä, joihin vaikutukset voivat kohdistua välillisesti. Tällaisia toimenpiteitä ovat yrityskohtaisten tai yksityisten verkkosivujen, alustojen ja portaalien kehittäminen ja mahdollinen rahoitustuki pk-yrityksille. Komissio voi täydentää jäsenmaiden antamaa tukea uusilla toimenpiteillä, myös auttamalla kolmansissa maissa toimivia yrityksiä.

Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että EU toimii kansainvälisellä näyttämöllä ihmisoikeuksien suojelua ja kestävän kehityksen edistämistä koskevia kansainvälisiä sitoumuksiaan ja kaupan alan kansainvälisiä sääntöjä kaikilta osin noudattaen. Tämä koskee niin yksityistä kuin julkista sektoria.

Seuraavaksi ehdotus esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle niiden hyväksyttäväksi. Hyväksymisen jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään ja toimittaa asiaankuuluvat tekstit komissiolle.

Lähteenä komission lehdistötiedote.