Komissiolta vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelma

Euroopan komissio esitti 1. helmikuuta 2023 vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelman. Suunnitelmalla parannetaan Euroopan hiilineutraalin teollisuuden kilpailukykyä ja tuetaan nopeaa siirtymistä ilmastoneutraaliuteen. Tavoitteena on luoda suotuisampi ympäristö hiilineutraalien teknologioiden ja tuotteiden tuotantokapasiteetin lisäämiseksi.

Komission suunnitelma rakentuu neljän pilarin varaan.

1. Ennakoitava ja yksinkertaistettu sääntely-ympäristö

Komissio antaa ehdotuksen hiilineutraalia teollisuutta koskevaksi säädökseksi, jossa määritellään hiilineutraalin teollisuuden kapasiteettia koskevat tavoitteet ja esitetään sääntelykehys, jotta kapasiteetti voidaan ottaa käyttöön nopeasti. Lisäksi kehystä täydennetään kriittisiä raaka-aineita koskevalla säädöksellä, jolla varmistetaan tärkeiden raaka-aineiden riittävä saatavuus sekä sähkömarkkinoiden rakenneuudistuksella, jonka avulla kuluttajat hyötyisivät uusiutuvan energian halvemmasta hinnasta.

2. Rahoituksen saannin nopeuttaminen

Toisen pilarin tavoitteena on nopeuttaa investointeja ja rahoitusta puhtaan teknologian tuotantoon. Komissio pyrkii muun muassa takaamaan tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n sisämarkkinoilla sekä helpottamaan jäsenvaltioiden mahdollisuuksia myöntää tukia vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Lisäksi komissio pyrkii helpottamaan olemassa olevien EU:n varojen käyttöä puhtaan teknologian innovoinnin, valmistuksen ja käyttöönoton rahoittamiseen. Keskipitkällä aikavälillä komissio aikoo myös ehdottaa Euroopan suvereniteettirahastoa.

3. Osaamisen parantaminen

Kolmannessa pilarissa komissio ehdottaa hiilineutraaliin teollisuuteen keskittyviä oppilaitoksia (Net-Zero Industry Academies), joissa tarjottaisiin koulutusohjelmia kehittämään strategisilla teollisuudenaloilla tarvittavia taitoja. Lisäksi pohditaan, miten julkista ja yksityistä rahoitusta voidaan edistää ja yhdenmukaistaa osaamisen kehittämisessä.

4. Avoin kauppa häiriönsietokykyisten toimitusketjujen luomiseksi

Komissio kehittää EU:n vapaakauppasopimusten verkostoa sekä muita yhteistyömuotoja vihreän siirtymän tukemiseksi. Komissio kartoittaa myös mahdollisuutta perustaa niin sanottu kriittisten raaka-aineiden klubi, jossa raaka-aineita kuluttavat ja niitä tuottavat maat voisivat kohdata ja jonka avulla luotaisiin esimerkiksi puhtaan teknologian tai hiilineutraalin teollisuuden kumppanuuksia.

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.