Komissio julkaisi vuoden 2022 työohjelmansa

Komissio hyväksyi 19.10. vuoden 2022 työohjelmansa. Siinä esitetään komission seuraavat askeleet kohti covid-19-pandemian jälkeistä Eurooppaa, joka on entistä vihreämpi, oikeudenmukaisempi, digitaalisempi ja kestävämpi. Työohjelmaan sisältyy 42 uutta politiikka-aloitetta, jotka liittyvät puheenjohtaja Ursula von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa esitettyihin kuuteen kunnianhimoiseen tavoitteeseen ja ovat jatkotoimia hänen puheelleen unionin tilasta vuonna 2021. Siinä tulevat esiin myös pandemiasta johtuneesta kriisistä saadut kokemukset ja huomioidaan erityisesti nuoret, sillä vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi.

Komissio ehdottaa toimia kuuden tavoitteen edistämiseksi. Tässä teemat ja poimintoja toimista:

 1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
 • EU Fit for 55 / 55-valmiuspaketti
 • saasteettomuustoimintasuunnitelma – jatkotoimia veden ja ilman laadun parantamiseksi
 • edistetään kiertotaloutta vahvistamalla oikeutta korjata tuotteet sen sijaan, että ne korvattaisiin uusilla.
 • työ jo ehdotetun sosiaalisen ilmastorahaston parissa jatkuu
 • tavoitteena kaksinkertaistaa biologiseen monimuotoisuuteen liittyvä ulkoinen rahoitus
 • työtä vihreiden joukkovelkakirjojen edistämiseksi
 1. Euroopan digitaalinen valmius
 • tarkastellaan kilpailupolitiikkaa uudelleen ja ehdotetaan tulevien häiriöiden estämiseksi sisämarkkinoiden hätäapuvälinettä
 • eurooppalaista siruja koskeva säädös Euroopan huipputekniikan edistämiseksi ja uusien markkinoiden löytämiseksi
 • eurooppalaista kyberuhkien sietokykyä koskeva säädös, jossa vahvistetaan yhteiset kyberturvallisuusstandardit ja aloitetaan EU:n avaruussijoitteisen maailmanlaajuisen suojatun viestintäjärjestelmän luominen
 • parannetaan digiosaamista kouluissa ja korkea-asteen koulutuksessa
 1. Ihmisten hyväksi toimiva talous
 • aloite riittävästä vähimmäistulosta
 • edistetään pikamaksujen täyttä käyttöönottoa ja helpotetaan yritysten pääoman saantia EU:ssa
 • kun kansainvälisen yhtiöverokehyksen uudistamista koskeva maailmanlaajuinen ratkaisu on saatu aikaan, komissio varmistaa sen nopean ja johdonmukaisen täytäntöönpanon kaikkialla EU:ssa
 1. Vahvempi EU maailmannäyttämöllä
 • mm. uusi Global Gateway -strategia, jonka avulla perustetaan yhteyksiä koskevia kumppanuuksia eri puolilla maailmaa kaupan ja investointien edistämiseks
 1. Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen
 • vuodesta 2022 tulee Euroopan nuorison teemavuosi
 • käyttöön otetaan uusi ALMA-aloite, jolla annetaan muita heikommassa asemassa oleville, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille eurooppalaisille sosiaalista tukea työkokemuksen hankkimiseksi ulkomailla
 • korkeakouluja koskeva EU:n strategia ja ehdottaa keinoja saada aikaan syvempää ja kestävämpää kansainvälistä yhteistyötä korkea-asteen koulutuksessa
 • pandemiasta saatujen kokemusten pohjalta ehdotetaan eurooppalaista hoito- ja hoivastrategiaa, jolla parannetaan alaa lastenhoidosta pitkäaikaishoitoon
 • Euroopan terveysunionia kehitetään ehdotuksilla, jotka liittyvät lääkkeiden saatavuuden parantamiseen ja syöpäseulontojen vauhdittamiseen
 1. Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle
 • Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi jatkuu
 • eurooppalainen medianvapaussäädös – lisätoimia tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden turvaamiseksi, turvaa edelleen oikeusvaltioperiaatetta
 • esitetään aivovuodon torjuntaa ja väestökatoon liittyvien haasteiden lieventämistä koskeva aloite, jossa kartoitetaan mahdollisia ratkaisuja

Vuoden 2022 työohjelman liitteessä 1 esitetään kaikki 42 uutta politiikka-aloitetta ja 32 politiikkatavoitetta ryhmiteltyinä kuuden yleistavoitteen alle.

Komissio soveltaa tässä työohjelmassa kaikilta osin ”yksi sisään, yksi ulos” -lähestymistapaa. Kun otetaan käyttöön välttämätöntä uutta sääntelyä, samalla vähennetään järjestelmällisesti ja ennakoivasti rasitusta, joka liittyy voimassa olevaan EU:n lainsäädäntöön samalla politiikanalalla. EU:n lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvat odotettavissa olevat kustannukset esitetään näin läpinäkyvämmin ja järjestelmällisemmin vaikutustenarvioinneissa, ja hallinnolliset kustannukset kompensoituvat. Paremmalla sääntelyllä tuetaan myös edelleen kestävyyttä ja digitalisaatiota painottamalla ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta ja oletusarvoisen digitaalisuuden periaatetta.

Lue lisää komission lehdistötiedotteesta

Työohjelmaan liittyvät avaindokumentit