Komissio julkaisi väliarvion Horisontti Euroopan missioista

Euroopan komissio julkaisi 19.7. ensimmäisen tiedoannon (sekä Staff Working Documentin), jossa arvioitiin Horisontti Eurooppaan kuuluvia missioita. Kyseessä on väliarvio, joka suunniteltiin rahoitusohjelman uuden missio-ulottuvuuden arvioimiseksi.

Väliarviossa Euroopan komissio vahvistaa, että missiot ovat tarkastelun mukaan saavuttamassa 2030 vuodelle asetetut tavoitteet. Komission mukaan missioiden avulla on pystytty jo edistämään yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista, mutta paljon työtä on vielä tekemättä.

Missioiden hallintojärjestelmä on mutkikas ja puutteita on liittyen läpinäkyvyyteen sekä edistymisen ja uudelleensuuntaamisen pohdintaan. Komissio ehdottaa koordinaatiomekanismin vahvistamista mission edustajien ja kansallisten, alue- ja paikallisviranomaisten kesken. Näin kansalaisten ja yritysten asemaa missioiden toimeenpanossa voitaisiin vahvistaa. Niiden suhteen tarvitaan jäsenneltyä vuoropuhelua omistajuuden varmistamiseksi.

Lisäksi komissio korostaa poliittisen ja taloudellisen tuen tärkeyttä missioille. Horisontti Eurooppa -ohjelman toisesta pilarista 11 %:ia on varattu missioille vuoteen 2027 asti aiemman 10 %:in sijaan. Myös muita rahoituslähteitä – kuten rakennerahastovaroja ja kansallista rahoitusta – ja niiden synergioita suhteessa missioihin on parannettava. Tietoa missioiden rahoituksen vahvistamisesta on myös kritisoitu, sillä se olisi pois muusta Horisontti Euroopan tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta.

Kaupunkien kannalta oleellisimpia viidestä missiosta ovat ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit -missio sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen missio. Edellä mainittu ns. kaupunkimissio on ottanut paikkansa TKI-ympäristössä ja luonut yhteisön missiokaupunkien kesken, jota missioalusta tukee. Erilaisia kansallisia tukirakenteita on syntynyt eri puolilla Eurooppaa ja ne ovat parantaneet kaupunkien välistä yhteistyötä. Komissio korostaa, että synergioita eri EU-ohjelmien kesken missioiden tukemiseksi on parannettava. Missiot pitäisi selvemmin mainita esimerkiksi rakennerahasto-ohjelmissa. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen mission toiminta alkoi hieman kaupunkimission jälkeen. Siinä mukana olevia kaupunkeja ja alueita pitää pystyä tukemaan niin, että ne pystyvät ottamaan konkreettisia askeleita kohti mission tavoitetta missioalustan avulla.

Euroopan komissio ehdottaa väliarviossa myös uutta kuudetta missiota liittyen uuteen eurooppalaiseen Bauhausiin. Ensin sen perustetaan, jonka jälkeen laaditaan toimeenpanosuunnitelma. Lue lisää suunnitelmasta täältä.

Tiedonannon liitteenä on julkaistu myös staff working document, jossa komissio arvioi kutakin missiota tarkemmin niiden kannattavuuden, lisäarvon, tutkimus- ja innovaatiosisällön, budjettien, kansalaisten ja sidosryhmien osallistmisen, edistymisen ja saavutusten näkökulmasta.

Lähteet:
Euroopan komission tiedonanto 19.7.2021
ERRIN:in juttu aiheesta
Science Businessin artikkeli aiheesta