Komissio ehdottaa toimenpiteitä datan yhteiskäytön tehostamiseksi ja eurooppalaisten data-avaruuksien kehittämiseksi

Jotta koko ajan lisääntyvän datamäärän tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää paremmin luotettavissa eurooppalaisissa puitteissa, komissio ehdottaa uusia sääntöjä datanhallintaan. Asetuksella on tarkoitus helpottaa datan yhteiskäyttöä EU:ssa ja eri aloilla. Tavoitteena on luoda vaurautta yhteiskunnalle, lisätä kansalaisten ja yritysten luottamusta ja mahdollisuuksia valvoa datansa käyttöä sekä tarjota vaihtoehtoinen eurooppalainen malli tärkeimpien teknologia-alustojen datankäsittelykäytännöille.

Julkisten elinten, yritysten ja kansalaisten tuottaman datan määrä kasvaa jatkuvasti: vuoteen 2025 mennessä sen odotetaan viisinkertaistuneen vuodesta 2018. Uudet säännöt mahdollistavat tämän datan hallinnan ja tasoittavat tietä alakohtaisille eurooppalaisille data-avaruuksille, joista on hyötyä kansalaisille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Tämän vuoden helmikuussa julkaistuun komission datastrategiaan sisältyi yhdeksän tällaista data-avaruutta eri aloilla teollisuudesta energiaan ja terveydestä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan. Niiden avulla voidaan esimerkiksi edistää vihreää siirtymää parantamalla energiankulutuksen hallintaa, mahdollistaa yksilöllisen lääketieteellisen hoidon toteutuminen ja helpottaa julkisten palvelujen saatavuutta.

Datastrategiassa ilmoitettiin, että asetuksella luodaan perusta uudelle eurooppalaiselle datanhallinnalle, joka noudattaa EU:n arvoja ja periaatteita, joita ovat esimerkiksi henkilötietojen suoja (yleinen tietosuoja-asetus), kuluttajansuoja ja kilpailusäännöt. Asetus tarjoaa vaihtoehtoisen mallin suurten teknologia-alustojen datankäsittelykäytännöille. Näillä alustoilla on mahdollista saavuttaa suuri markkinavoima, koska niiden liiketoimintamallit edellyttävät suurten tietomäärien hallintaa. Uudessa lähestymistavassa esitetään mallia, joka perustuu datan yhteiskäytön tai yhdistämisen järjestäjinä toimivien datan välittäjien puolueettomuuteen ja avoimuuteen. Mallin tarkoituksena on lisätä luottamusta. Dataa jakava välittäjä ei voi käyttää dataa omaksi hyödykseen (esimerkiksi myydä sitä toiselle yritykselle tai käyttää sitä oman tuotteensa kehittämiseen), ja sen on noudatettava tiukkoja vaatimuksia tasapuolisuuden varmistamiseksi.

Asetuksessa säädetään muun muassa seuraavista:

  • Toimenpiteet, joilla lisätään luottamusta datan yhteiskäyttöön, koska luottamuksen puute on tällä hetkellä merkittävä este ja johtaa korkeisiin kustannuksiin.
  • Uudet puolueettomuutta koskevat EU-säännöt, jotka mahdollistavat uusien datan välittäjien toiminnan luotettavina datan yhteiskäytön järjestäjinä.
  • Toimenpiteet, joilla helpotetaan julkisen sektorin hallussa olevan tietynlaisen datan uudelleenkäyttöä. Esimerkiksi terveysdatan uudelleenkäyttö voisi auttaa edistämään tutkimusta harvinaisten tai kroonisten sairauksien hoitokeinojen löytämiseksi.
  • Keinot, joilla voidaan antaa eurooppalaisille mahdollisuus valvoa tuottamansa datan käyttöä: jos yritykset tai yksityishenkilöt haluavat asettaa datansa vapaaehtoisesti ja selkein edellytyksin saataville laajempaa yhteistä etua varten, tämä on jatkossa entistä helpompaa ja turvallisempaa.

Taustaa

Tämänpäiväinen ehdotus on EU:n datastrategian ensimmäinen konkreettinen tulos. Sen tavoitteena on saada käyttöön datan ja tekoälyn kaltaisten teknologioiden taloudellinen ja yhteiskunnallinen potentiaali EU:n sääntöjä ja arvoja noudattaen (esimerkiksi tietosuojan, teollis- ja tekijänoikeuksien ja liikesalaisuuksien osalta). Strategia hyödyntää sisämarkkinoiden laajuutta alueena, jolla data voi virrata EU:n sisällä ja eri alojen välillä saatavuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien selkeiden, käytännöllisten ja oikeudenmukaisten sääntöjen mukaisesti. Nyt annettavalla ehdotuksella tuetaan myös laajempaa kansainvälistä datan yhteiskäyttöä edellytyksin, joilla varmistetaan Euroopan yleisen edun ja datan toimittajien oikeutettujen etujen noudattaminen.

Vuonna 2021 on tarkoitus antaa lisää data-avaruuksia koskevia ehdotuksia. Niitä on määrä täydentää datasäädöksellä, jonka tavoitteena on edistää datan yhteiskäyttöä yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä.

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote (25.11.2020)