Komissio ehdottaa oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia

Euroopan komissio esitteli Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelman yhteydessä tammikuussa 2020 myös ehdotuksen “Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiksi”. Sen avulla varmistetaan siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen oikeudenmukaisesti jättämättä ketään jälkeen. Mekanismin avulla on tarkoitus tarjota kohdennettua tukea, jotta kaudella 2021–2027 saadaan investoitua vähintään 100 miljardia euroa niillä alueilla, joilla siirtymän yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat suurimmat. Erityisesti aiotaan tukea fossiilisista polttoaineista riippuvaisia työntekijöitä ja yhteisöjä.

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi koostuu kolmesta osasta:

1) Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund): 7,5 miljardia euroa uutta EU-rahoitusta, jolla pyritään saamaan liikkeelle 30-50 miljardin euron rahoitus.

  • Jäsenvaltiot määrittelevät yhdessä komission kanssa tukikelpoiset alueet. Saadakseen tukea kunkin valitun alueen on laadittava hiilineutraaliutta ja oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma, jonka komissio hyväksyy. Jäsenvaltioiden on myös sitouduttava myöntämään lisärahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahasto plussasta ja lisäksi vielä kansallista rahoitusta (1,5-3-kertainen määrä, kuitenkin enintään 20 %:ia rakennerahasto-volyymistä). Kyseessä on ensimmäinen aidosti integroitu ohjelma, jossa on mahdollista käyttää rinnakkain EAKR:ää ja ESR:ää. Rahastosta myönnetään pääasiassa avustuksia (ei lainaa) alueille. Rahaston tuella kehitetään esimerkiksi työntekijöiden taitoja tulevaisuuden työmarkkinoita varten. Lisäksi pk- ja startup-yritykset ja yrityshautomot voivat luoda uusia taloudellisia mahdollisuuksia näille alueille. Rahaston avulla edistetään myös siirtymistä puhtaaseen energiaan esimerkiksi tukemalla investointeja energiatehokkuuteen.

2) InvestEU-ohjelmaan kuuluva oikeudenmukaisen siirtymän järjestely (Just Transition Mechanism): tavoitteena saada liikkeelle jopa 45 miljardin euron investoinnit.

  • Houkutellaan mm. kestävään energiaan ja liikenteeseen tehtäviä yksityisiä investointeja, jotka hyödyttävät alueita auttamalla niitä löytämään uusia kasvun lähteitä. 

3) Julkisen sektorin lainajärjestely, joka toteutetaan Euroopan investointipankin kanssa ja jota tuetaan EU:n talousarviosta:liikkeelle 25–30 miljardin euron investoinnit.

  • Myönnetään lainoja julkiselle sektorille, erityisesti kaukolämpöverkkoihin ja rakennusten kunnostukseen tehtäviin investointeihin. (Ehdotus julkaistaan maaliskuussa 2020.)

Euroopan komissio on alustavasti ehdottanut, että Suomeen rahoitusta voisi tulla jopa 165 miljoonaa euroa. Ehdotuksessa näyttävät korostuvan erityisesti Suomen kivihiili- ja turvepäästöt. Euroopan komissio ehdottaa listaa hakukelpoisista alueista eurooppalaisen ohjausjakson maaraporttien esittelyn yhteydessä helmikuun 2020 lopussa. Jäsenvaltiot päättävät lopulta mitkä alueet kustakin maasta otetaan mukaan. Suunnitelmien on oltava linjassa kansallisten energia- ja ilmasto-strategioiden kanssa.

Komissio perustaa oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän foorumin, joka tarjoaa teknistä tukea jäsenvaltioille ja sijoittajille. Lisäksi erilaiset yhteisöt, joihin siirtymä vaikuttaa – paikallisviranomaise, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt – otetaan mukaan keskusteluun.

Lue lisää komission tiedotteesta