InvestEU-ohjelma kokoaa yhteen EU:n investointivälineet

Euroopan komissio on julkaissut 6.6. ehdotuksensa InvestEU-ohjelmasta, jonka tarkoituksena on koota yhteen tällä hetkellä käytössä olevat EU:n investointivälineet. Merkittävin näistä on ESIR (Euroopan strategisten investointien rahasto). Ohjelma laajentaa hyväksi todettua Euroopan investointiohjelman mallia, jonka tavoitteena on mobilisoida sekä julkista, että yksityistä rahoitusta investointivajeen kattamiseksi.

Ohjelmaan kuuluvat InvestEU-rahasto, InvestEU-neuvontakeskus sekä InvestEU-portaali.

InvestEU-rahasto
Komissio ehdottaa, että InvestEU:hun korvamerkitään 15,2 miljardin euron määrärahat. Niiden avulla EU:n talousarviosta voidaan antaa 38 miljardin euron takuu, jolla tuetaan strategisesti tärkeitä hankkeita eri puolilla EU:ta. Komissio arvioi, että InvestEU-rahaston avulla on mahdollista seitsemän vuoden aikana saada aikaan yli 650 miljardin euron investoinnit, joista suurin osa on yksityiseltä sektorilta.

InvestEU-neuvontakeskus
InvestEU-neuvontakeskus luodaan Euroopan investointiohjelmaan kuuluvan Euroopan investointineuvontakeskuksen mallin pohjalta. Siinä tuodaan yhteen 13 erilaista neuvontapalvelua hankekehitystuen keskitetyksi asiointipisteeksi. InvestEU-neuvontakeskus tarjoaa teknistä tukea ja apua hankkeiden valmisteluun, kehittämiseen, jäsentelyyn ja toteuttamiseen sekä valmiuksien kehittämiseen.

InvestEU-hankeportaali
Euroopan investointiohjelmaan kuuluva Euroopan investointihankeportaali lisää investointihankkeiden näkyvyyttä kaikkialla EU:ssa. Portaali toimii edelleen InvestEU-ohjelman yhteydessä.

Euroopan investointiohjelma käynnistettiin marraskuussa 2014 ja sen tavoitteena oli investointien lisääminen, jotta Euroopan talous saataisiin elpymään. Investointiohjelman osana perustetun Euroopan strategisten investointien rahaston odotetaan toukokuuhun 2018 mennessä saaneen liikkeelle 287 miljardin euron investoinnit. Se tukee strategisia investointeja avainaloilla, joita ovat muun muassa infrastruktuuri, koulutus, tutkimus ja innovointi sekä pk-yritysten riskirahoitus. Noin 635 000 pk-yrityksen odotetaan hyötyvän rahoituksen saannin parantumisesta.

Reaktiot InvestEU-ohjelmaa kohtaan ovat olleen pääosin positiivisia. Talous -ja sosiaalikomitean puheenjohtaja Luca Jahierin mukaan InvestEU-ohjelma on hyödyksi niin pk-yrityksille, innovaatioille kuin sosiaalisille investoinneillekin. Erityisesti Jahier näkee hyvänä komission tavoitteen yksinkertaistaa laajaa investointivälineiden joukkoa sekä alueellisen, kansallisen ja EU-tason asiantuntemuksen paremman hyödyntämisen.

Ympäristöjärjestöt ovat olleet osin kriittisempiä ohjelmaa kohtaan ja kaipaavat varmistusta investointien kestävyydestä.

Lue lisää:

Euroopan komission lehdistötiedote 6.6: ”EU:n talousarvio: InvestEU-ohjelma edistää työllisyyttä, kasvua ja innovointia EU:ssa”

Euractiv: “Goodbye Juncker plan, hello InvestEU, Europe’s new investment fund”