Horisontti Eurooppa -ohjelman strategisen suunnitelman painopiste on kestävässä tulevaisuudessa

Euroopan komissio on hyväksynyt ensimmäisen strategisen suunnitelman Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa eli EU:n uutta tutkimus- ja innovointiohjelmaa varten. Ohjelman budjetti on 95,5 miljardia euroa.

Strateginen suunnitelma on uutuus Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa, ja siinä esitetään strategiset linjaukset investointien kohdentamiselle ohjelman neljän ensimmäisen vuoden aikana. Sillä varmistetaan, että EU:n tutkimus- ja innovointitoimilla edistetään EU:n painopisteitä, kuten ilmastoneutraalia ja vihreää Eurooppaa, Euroopan digitaalista valmiutta ja ihmisten hyväksi toimivaa taloutta.

Strategisessa suunnitelmassa esitetään seuraavat neljä strategista linjausta seuraaviksi neljäksi vuodeksi:

  • edistetään avointa strategista riippumattomuutta johtamalla keskeisten digitaalisten, mahdollistavien ja kehitteillä olevien teknologioiden, alojen ja arvoketjujen kehittämistä;
  • ennallistetaan Euroopan ekosysteemejä ja biologista monimuotoisuutta ja hoidetaan luonnonvaroja kestävästi;
  • tehdään Euroopasta ensimmäinen digitaalinen, ilmastoneutraali ja kestävä kiertotalous;
  • luodaan kestävämpi, osallistavampi ja demokraattisempi eurooppalainen yhteiskunta.

Kansainvälinen yhteistyö muodostaa perustan kaikille neljälle linjaukselle, sillä se on olennaisen tärkeää monien maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Strategisessa suunnitelmassa yksilöidään myös yhteisrahoitetut ja yhteissuunnitellut eurooppalaiset kumppanuudet ja EU:n missiot, joita tuetaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Kumppanuudet kattavat keskeisiä aloja, kuten energia, liikenne, biologinen monimuotoisuus, terveys, elintarvikkeet ja kiertotalous, ja niillä täydennetään komission helmikuussa ehdottamia kymmentä institutionaalista eurooppalaista kumppanuutta. EU:n missioissa puututaan jokapäiväiseen elämäämme vaikuttaviin globaaleihin haasteisiin asettamalla kunnianhimoisia ja inspiroivia mutta saavutettavissa olevia tavoitteita, joita ovat esimerkiksi syövän torjunta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, valtamerten suojelu, kaupunkien muuttaminen vihreämmiksi sekä maaperän terveyden ja ruoantuotannon varmistaminen.

Seuraavat vaiheet

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman strategisessa suunnitelmassa esitetyt painopisteet pannaan täytäntöön Horisontti Eurooppa -työohjelman kautta. Siinä esitetään tutkimus- ja innovointitoiminnan rahoitusmahdollisuuksia aihekohtaisten ehdotuspyyntöjen ja aiheiden kautta. Ensimmäiset ehdotuspyynnöt julkaistaan keväällä 2021, ja ne esitellään Euroopan tutkimus- ja innovointipäivillä 23.–24.6.

Tausta

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen maalis-huhtikuussa 2019, minkä jälkeen komissio aloitti strategisen suunnitteluprosessin. Tulokset esitetään strategisessa suunnitelmassa.

Strateginen suunnitelma on laadittu laajan yhteissuunnitteluprosessin jälkeen, johon osallistuivat Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot, sidosryhmät ja suuri yleisö. Strategisen suunnitteluprosessin eri vaiheissa on toimitettu yli 8 000 lausuntoa. Osallistavalla yhteissuunnitteluprosessilla pyritään varmistamaan mahdollisimman laaja sitoutuminen ja optimoimaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kokonaisvaikutus.

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote