Horisontti Euroopan ensimmäinen työohjelma vuosille 2021-2022 on julkaistu

Komissio hyväksyi 16.6. Horisontti Eurooppa -työohjelman vuosiksi 2021–2022. Siinä esitetään tavoitteet ja aihealueet, joille myönnetään rahoitusta yhteensä 14,7 miljardia euroa. Nämä investoinnit auttavat nopeuttamaan vihreää ja digitaalista siirtymää ja edistävät kestävää elpymistä koronaviruspandemiasta ja EU:n kykyä selvitä tulevista kriiseistä. Niillä tuetaan eurooppalaisia tutkijoita apurahoilla, koulutuksella ja vaihdoilla, rakennetaan entistä yhteenliitetympiä ja tehokkaampia eurooppalaisia innovaatioekosysteemejä ja luodaan maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureja. Investoinnit edistävät osallistumista kaikkialla Euroopassa ja koko maailmassa sekä vahvistavat eurooppalaista tutkimusaluetta.

40 prosenttia eli yhteensä noin 5,8 miljardia euroa ensimmäisen työohjelman rahoituksesta investoidaan kestävyyttä parantavaan tutkimukseen ja innovointiin. Tämä tukee Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja unionin sitoutumista tehdä EU:sta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Varoilla tuettavilla hankkeilla edistetään ilmastonmuutostutkimusta ja kehitetään ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Toimilla esimerkiksi nopeutetaan siirtymistä puhtaaseen energiaan ja liikkuvuuteen kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla, autetaan mukauttamaan elintarvikejärjestelmiä, tuetaan kiertotaloutta ja biotaloutta, ylläpidetään ja vahvistetaan ekosysteemien luonnollisia hiilinieluja sekä edistetään sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Lisäksi ohjelman keskeisiä tavoitteita on tehdä tästä vuosikymmenestä Euroopan digitaalinen vuosikymmen ja luoda perusta uusille digitaalialan yrityksille. Näin varmistetaan alan investointien merkittävä kasvu. Ohjelma auttaa esimerkiksi maksimoimaan digitaalisten välineiden ja datapohjaisen tutkimuksen ja innovoinnin koko potentiaalin terveydenhuollon, viestinten, kulttuuriperinnön, luovan talouden, energian, liikkuvuuden ja elintarviketuotannon aloilla tukemalla teollisuusmallien nykyaikaistamista ja edistämällä Euroopan teollisuuden johtoasemaa. Keskeisten digitaaliteknologioiden kehittämistä tuetaan noin 4 miljardilla eurolla vuosina 2021–2022.

Lisäksi ohjelmasta ohjataan yhteensä n. 1,9 miljardin euron suorat investoinnit koronaviruspandemian aiheuttamien välittömien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen korjaamiseen. Rahoituksella edistetään koronaviruksen jälkeisen Euroopan rakentamista NextGenerationEU-välineen mukaisesti. Pyrkimyksenä on esimerkiksi nykyaikaistaa terveydenhuoltojärjestelmiä ja edistää tutkimusvalmiuksia erityisesti rokotteiden kehittämisessä.

Kansainvälinen tutkimus- ja innovointiyhteistyö on tärkeää, jotta voidaan vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja tuoda Euroopan saataville resursseja, taitotietoa, tieteellistä huippuosaamista, arvoketjuja ja markkinoita, jotka kaikki ovat kehittymässä muualla päin maailmaa. Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2021–2022 työohjelmaan sisältyy kohdennettuja toimia, joilla tuetaan ja vahvistetaan yhteistyötä monenvälisten aloitteiden avulla sellaisilla aloilla kuin luonnon monimuotoisuus ja ilmastonsuojelu, ympäristön seuranta, valtamerten tutkimus ja globaali terveys.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma on oletusarvoisesti avoin maailmalle. EU:n ulkopuolisten maiden mahdollisuus assosioitua Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan laajentaa koko ohjelman maantieteellistä soveltamisalaa ja tarjoaa tutkijoille, yrityksille, laitoksille tai muille kiinnostuneille tahoille uusia osallistumismahdollisuuksia, yleensä samoin ehdoin kuin jäsenvaltioidenkin vastaaville tahoille. EU:n strategisten voimavarojen, intressien, autonomian tai turvallisuuden suojaamiseksi ohjelmassa voidaan kuitenkin rajoittaa EU:n ulkopuolisten toimijoiden osallistumista toimiin. Tämä koskee  hyvin pientä määrää toimia.

Tutustu työohjelmaan kohdassa Reference Documents.

Ensimmäiset ehdotuspyynnöt avataan komission rahoitus- ja tarjouspyyntöportaalissa (EU Funding and Tender portal) 22.6.2021.

Hakijoille suunnatut Horisontti Eurooppa -tiedotuspäivät järjestetään 28.6.– 9.7.

Euroopan komission lehdistötiedote: Komission investoi 14,7 miljardia euroa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta terveempään, vihreämpään ja digitaalisempaan Eurooppaan