Horisontti 2020 -ohjelman väliarviointi

Horisontti 2020 -ohjelman väliarviointi

EU:n Horisontti 2020 -rahoitusohjelma on nyt puolivälissä, ja tähän liittyen toteutettuun julkiseen arviointiin tuli yli 300 kannanottoa ja yli 3000 vastausta sidosryhmiltä kuten jäsenmaiden viranomaisilta ja rahoitushakuihin osallistuneilta toimijoilta. Horisontti 2020 sai paljon hyvää palautetta, mutta myös parannusehdotuksia tuli runsaasti. Yksi merkittävä ongelma on alhainen onnistumisprosentti – vain 13-14% hakijoista saa rahoitusta, mikä koetaan lannistavaksi. Myös liikaa työtä vaativat hakemukset sekä riittämätön palaute hakemuksista koettiin Horisontti 2020 -ohjelman heikkoudeksi. Rahoituksen maantieteellinen keskittyminen on ongelmallista, sillä viisi maata saa noin kaksi kolmasosaa kaikesta H2020-rahoituksesta, kun keski- ja itäeurooppalaiset maat saavat vain vähän yli neljä prosenttia.

Yritykset eivät välttämättä näe rahoitusohjelman hyötyjä niin selvästi kuin yliopistot ja tutkimuslaitokset, ja ohjelmaan liittyvä byrokratia voi tuntua yrityksissä liian raskaalta. Ohjelman arvioinneissa ja valintaprosesseissa käytettäviä asiantuntijoita pitäisi saada enemmän yritysmaailman puolelta, ja näiden asiantuntijoiden valinnassa tarvittaisiin enemmän läpinäkyvyyttä. Kiinnostus EU-rahoitukseen jäsenmaiden ulkopuolella on laskenut, mitä selittää vain joidenkin maiden osalta sääntömuutokset.

Horisontti 2020 on saanut jo maaliskuuhun 2017 mennessä saman verran hankehakemuksia kuin edellinen puiteohjelma koko seitsenvuotisen kautensa aikana. Tärkeimpiä syitä rahoituksen hakemiselle ovat muun muassa tiedon saatavuus ja tiedon jakaminen sekä mahdollisuus tehdä kansainvälistä yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Väliarviointiin vastanneet tahot arvioivat H2020-puiteohjelman auttavan rakentamaan tietoon ja innovaatioihin perustuvaa yhteiskuntaa ja tukevan työllisyyttä, kasvua ja investointeja.

Myös seuraavan rahoituskauden valmistelu on jo hyvässä vauhdissa. Yhdeksäs puiteohjelma tuo luultavasti lisärahoitusta puolustusteollisuuden tutkimukseen ja yrittää houkutella lisää huippuyrityksiä mukaan osallistujiksi hankkeisiin. Tulevan puiteohjelman budjetti on vielä täysin kysymysmerkki, eivätkä esimerkiksi Brexit-neuvottelut helpota tilannetta. Ohjelman sidosryhmäkuuleminen julkaistaan 3.7.2017 järjestettävässä konferenssissa, jossa esitellään myös korkean tason tutkimus- ja innovaatiopolitiikan työryhmän tulevaisuuden visiot ja suositukset rahoitusohjelmien vaikutusten maksimoimiseksi.