European Climate Pactilla lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia

Euroopan komissio käynnisti 9.12. eurooppalaisen ilmastosopimusaloitteen (European Climate Pact). Kyseessä on EU:n laajuinen aloite, jossa ihmisiä ja organisaatioita rohkaistaan osallistumaan ilmastotoimiin ja rakentamaan vihreämpää Eurooppaa. Tämä aloite on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, ja se tarjoaa kaikille mahdollisuuden jakaa tietoa, keskustella ja toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi sekä osallistua koko ajan laajenevaan eurooppalaiseen ilmastoliikkeeseen.

Komissio käynnisti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman vuosi sitten. Sen tarkoituksena on saavuttaa EU:ssa terveellä pohjalla oleva vauras, kestävä ja oikeudenmukainen yhteiskunta ja korjata tapaamme olla vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Komissio ottaa parhaillaan käyttöön systeemisiin muutoksiin tarvittavaa politiikkaa ja lainsäädäntöä, mutta vihreän kehityksen ohjelmassa hahmotellut ratkaisut voivat onnistua vain, jos kaikki osallistuvat ja antavat asiaan aktiivisen panoksensa.

Tietoisuuden lisääminen ja tukitoimet

Eurooppalainen ilmastosopimusaloite tarjoaa ihmisille kaikilla elämänaloilla mahdollisuuden luoda yhteyksiä ja kehittää yhdessä sekä suuria että pieniä ilmastoratkaisuja ja panna niitä täytäntöön. Kokonaisvaikutus moninkertaistuu, jos voimme jakaa ajatuksia ja innostaa toisiamme. ”Climate Pact” on avoin, osallistava ja kehittyvä ilmastotoimia koskeva aloite. Siinä rohkaistaan alueita, paikallisyhteisöjä, yrityksiä, kouluja ja kansalaisyhteiskuntaa jakamaan tietoa ilmastonmuutoksesta ja ympäristön huonontumisesta. Lisäksi nämä eri tahot voivat kertoa omista toimistaan näiden vakavien uhkien torjumiseksi. Aloitteessa luotavan verkkoalustan ja kansalaisvuoropuhelun ja -vaihdon avulla edistetään digitaalisen ja vihreän siirtymän välistä yhteyttä.

Komissio käynnisti 9.12. avoimen ehdotuspyynnön, jossa ihmisiä ja organisaatioita pyydetään ryhtymään ilmastosopimuksen lähettiläiksi. Ilmastosopimuksen lähettiläät näyttävät esimerkkiä ja rohkaisevat yhteisöään osallistumaan ilmastotoimiin.

Climate Pact -aloitteen tarkoituksena on auttaa levittämään tieteellisesti luotettavaa tietoa ilmastotoimista ja antaa käytännön neuvoja arjen valintoja varten. Sillä tuetaan paikallisia aloitteita ja kannustetaan yksittäisiä henkilöitä tai yhteisöjä sitoutumaan ilmastotoimiin ja lisätään siten tukea ja osallistumista.

Alkuvaiheessa aloitteessa asetetaan etusijalle toimet, jotka keskittyvät neljään alaan. Niistä saadaan välitöntä hyötyä paitsi ilmastolle ja ympäristölle myös kansalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Nämä alat ovat viheralueet, vihreä liikkuvuus, tehokkaat rakennukset ja vihreät taidot. Aloitteella on avoin mandaatti, ja sen soveltamisala kehittyy siihen liittyvien ihmisten ja organisaatioiden ajatusten ja osallistumisen pohjalta. Vuotuinen Climate Pact -tapahtuma kokoaa yhteen osallistujat jakamaan kokemuksia ja tietoja.

Aloitustapahtuma

Climate Pact -aloitteen virtuaalinen aloitustapahtuma järjestetään 16. joulukuuta klo 9.00–11.00 Keski-Euroopan aikaa. Tapahtumassa on mukana johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans. Tapahtumassa esitellään ensimmäiset EU:n ilmastosopimuksen lähettiläät, keskustellaan sitoutumisesta uuden aloitteen mukaisiin ilmastotoimiin sekä kuullaan erityisvieraita toimista, joita kaikki voivat toteuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Euroopassa toteutetaan paljon erilaisia ilmastotoimia, ja komissio rohkaisee yksityishenkilöitä, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä järjestämään Climate Pact -aloitteeseen liittyviä oheistapahtumia. Nämä tapahtumat mahdollistavat eri kielillä käytävät keskustelut ja siten niihin voidaan saada mukaan paikallisia yhteisöjä. Niissä keskitytään tiettyihin aiheisiin tai korostetaan tiettyjen ryhmien tai alojen roolia Climate Pact -aloitteessa.

Tausta

Euroopan komissio ilmoitti ensimmäisen kerran European Climate Pact -aloitteesta osana puheenjohtaja von der Leyenin poliittisia suuntaviivoja, jotka julkaistiin heinäkuussa 2019. Joulukuussa 2019 annetussa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa käsiteltiin Climate Pact -aloitteen tavoitteita. Maalis-kesäkuussa 2020 järjestetyn avoimen julkisen kuulemisen tulokset otettiin huomioon laadittaessa tänään julkaistua tiedonantoa.

Lisätietoja

Lähde: Euroopan komission tiedote

Tiedonanto European Climate Pact -aloitteesta

European Climate Pact -sivusto