Euroopan unionin neuvosto hyväksyi datasäädöksen

Euroopan unionin neuvosto on vahvistanut asetuksen datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä. Datasäädöksen (Data Act) tarkoituksena on nostaa EU johtoasemaan datavetoisena yhteiskuntana.

Datasäädös perustuu Euroopan komission vuonna 2020 esittämään Euroopan datastrategiaan (European strategy for data). Eurooppa-neuvosto nosti vuonna 2021 antamissaan päätelmissä esiin digitalisaation merkitystä EU:n turvallisuudelle, kilpailukyvylle sekä yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille. Näiden teemojen valossa komissio ehdotti datasäädöstä jatkona Euroopan datastrategiasta antamalleen tiedonannolle. Neuvoston hyväksyttyä säädöksen, asetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Säädös astuu voimaan 20 päivää julkaisun jälkeen ja sitä aletaan soveltamaan 20 kuukauden kuluttua julkaisusta.

Datasäädöksessä asetetaan valmistajille ja palveluntarjoajille velvoite antaa käyttäjilleen, niin yrityksille kuin myös yksityishenkilöille, mahdollisuus saada ja uudelleen käyttää tuotteidensa tai palvelujen käytön tuloksena tuotettua dataa. Käyttäjät voivat myös jakaa dataa kolmansien osapuolten kanssa, esimerkiksi autonomistajat voivat tulevaisuudessa jakaa tiettyä ajoneuvodataa vakuutusyhtiönsä kanssa. Asetus antaa älylaitteiden käyttäjille pääsyn niiden käytöstä saatavaan dataan.

Datasäädöksen tavoitteena on varmistaa datasta saatavan arvon oikeudenmukainen jakaminen digitaalisen ympäristön toimijoiden kesken, edistää datamarkkinoiden kilpailukykyä, avata mahdollisuuksia datavetoiselle innovoinnille sekä parantaa datan saatavuutta kaikille.

Asetuksella pyritään lisäksi helpottamaan datankäsittelypalvelun vaihtoprosessia ja ottamaan käyttöön suojatoimia datan laittoman siirtämisen estämiseksi. Säädöksellä varmistetaan myös liikesalaisuuksien ja teollis- sekä tekijänoikeuksien asianmukainen suoja.

Datasäädöksen avulla sekä yksityishenkilöillä, että yrityksillä on paremmat mahdollisuudet hallita omaa dataansa vahvistetulla siirto-oikeudella (reinforced portability right), jotta dataa voi kopioida ja siirtää mahdollisimman vaivattomasti eri palveluista. Uudella lainsäädännöllä lisätään kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä näiden verkkoon liitettyjen tuotteiden tuottamalla datalla voidaan tehdä. Datasäädöksen myötä kuluttajat voivat siirtyä helposti pilvipalvelujen tarjoajasta toiseen. Lisäksi käyttöön on otettu myös suojatoimia datan laittomien siirtojen estämiseksi.

Asetus tarjoaa julkisen sektorin elimille keinot saada käyttöönsä yksityisen sektorin hallussa olevaa dataa, joka on tarpeen poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten yleisissä hätätiloissa. Sellaisten pyyntöjen osalta, jotka koskevat datan jakamista yrityksiltä viranomaisille, asetuksessa säädetään, että henkilötietoja voidaan jakaa vain poikkeuksellisissa olosuhteissa. Asetuksen täytäntöönpano ja valvonta suoritetaan jäsenmaissa kansallisella tasolla.

Lue lisää datasäädöksestä