Euroopan osaamisohjelma esiteltiin

Euroopan komissio esitteli 1.7. Euroopan osaamisohjelman. Sen tavoitteena on edistää kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja mukautumisvalmiuksia. Ohjelmassa asetetaan kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet osaamisen parantamiselle (nykyisten taitojen kohentaminen) ja uudelleenkoulutukselle (uusien taitojen oppiminen). Tavoitteet on määrä saavuttaa seuraavien viiden vuoden sisällä. Ohjelman 12 toimenpidekokonaisuutta keskittyvät työllistävään osaamiseen. Niillä luodaan kumppanuuksia EU-maiden, yritysten ja työmarkkinaosapuolten välille muutoksen aikaansaamiseksi, luodaan mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja käytetään EU:n budjettia vipuvartena julkisten ja yksityisten osaamiseen suuntautuvien investointien aikaansaamiseksi.

Tavoitteena on varmistaa, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistettu oikeus koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen toteutuu kaikkialla Euroopassa, niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Siitä hyötyvät kaikki. Komissio asettaa osaamisen EU:n poliittisen ohjelman keskiöön ohjaamalla investointeja ihmisiin ja heidän osaamiseensa koronaviruspandemian jälkeisen kestävän elpymisen varmistamiseksi. Yritykset tarvitsevat työntekijöitä, joilla on vihreään ja digitaaliseen siirtymään tarvittavat taidot, ja ihmisten on voitava saada oikeanlaista koulutusta menestyäkseen elämässä.

Osaaminen vihreässä ja digitaalisessa taloudessa

Osaamisohjelmalla pyritään tuomaan osaamista EU:ssa ajan tasalle. Tämä toteutetaan 12 toimenpiteen kokokonaisuuden avulla:

 1. Osaamissopimus
 2. Osaamista koskevan tiedon hankinnan lujittaminen
 3. EU:n tuki kansallisille strategisille toimille osaamisen parantamiseksi
 4. Ehdotus neuvoston suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymiskyvyn edistämiseksi
 5. Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen toteutus ja tutkijoiden osaamisen parantaminen
 6. Vihreää siirtymää ja digitaalista siirtymää tukeva osaaminen
 7. STEM-aloilta (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) valmistuvien määrän lisääminen sekä yrittäjyys- ja monialaisten taitojen edistäminen
 8. Elinikäiset taidot
 9. Yksilöllisiä oppimistilejä koskeva aloite
 10. Eurooppalainen lähestymistapa mikrotutkintoihin
 11. Uusi Europass-alusta
 12. EU-maiden ja yksityisen sektorin osaamisinvestointeja edistävien olosuhteiden parantaminen

Oheisessa tietopaketissa on lisätietoa toimenpidekokonaisuuksista.

Komissio on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita seuraaviksi viideksi vuodeksi. Ne perustuvat olemassa oleviin indikaattoreihin, joiden avulla edistymistä voidaan seurata vuosittain talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa. Tällä hetkellä ei ole olemassa vihreää osaamista koskevia määrällisiä indikaattoreita, joten komissio kehittää sellaiset. Vuoteen 2025 mennessä järjestetään aikuisille 540 miljoonaa koulutustoimenpidettä.

Osaamiseen kohdistuvien investointien edistäminen

Toimien toteuttamiseksi ja osaamisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi EU tarvitsee arviolta noin 48 miljardin euron vuotuiset julkiset ja yksityiset lisäinvestoinnit osaamiseen. Next Generation EU -välinettä koskeva komission ehdotus tarjoaa merkittäviä resursseja ja on osa mittavaa budjettiehdotusta, jolla pyritään puuttumaan kriisin taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin.

EU:n varoilla voidaan sysätä liikkeelle investointeja ihmisten osaamiseen. EU:n elpymissuunnitelman puitteissa kestävän elpymisen tukemiseen on käytettävissä ennennäkemättömiä rahoitusvaroja. Tässä olisi painotettava investointeja osaamiseen. Kaudella 2021–2027 voidaan hyödyntää EU:n eri rahoitusmuotoja, kuten Euroopan sosiaalirahasto plussaa (ehdotetut määrärahat 86 miljardia euroa), Erasmus-ohjelmaa (26 miljardia euroa) ja InvestEU-ohjelman sosiaalisten investointien ja osaamisen ikkunaa (3,6 miljardia euroa). Näin voidaan auttaa ihmisiä hankkimaan parempaa tai uutta osaamista. Uudessa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa (ehdotetut määrärahat ovat 9,2 miljardia euroa) investoidaan teknologian osaamiseen tarvittaviin kehittyneisiin digitaitoihin. Lisäksi elpymis- ja palautumistukiväline, jolla on käytössään 560 miljardin euron edestä avustuksia ja lainoja, tarjoaa EU-maille runsaasti mahdollisuuksia rahoittaa tarvittavien uudistusten myötä täydennys- ja uudelleenkoulutusta.

Euroopan komission lehdistötiedote: Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja mukautumisvalmiuksien edistämiseksi