Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto on julkaissut kannanoton koheesiopolitiikasta 

Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto on julkaissut kannanoton koheesiopolitiikasta

Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR) on yhdessä 60 paikallisen ja kansallisen järjestönsä kanssa julkaissut kannanottonsa Euroopan unionin tulevaisuuden koheesiopolitiikasta. Kannanotto sisältää 14 parannusehdotusta, jotka CEMR toivoo EU:n ottavan huomioon seuraavassa talousarvion kokonaistarkastelussa ja suunnitellessaan koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

CEMR kannattaa alueellisen lähestymistavan keskeistä roolia EU:n taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten koheesiotavoitteiden saavuttamiseksi. Kannanoton mukaan EU:n koheesiopolitiikalle on taattava rahoitus. Sen lisäksi nykyiset viisi eri rahastoa on yhdistettävä yhdeksi rahastoksi, jotta vältyttäisiin nykyisten rahastojen päällekkäisyyksiltä ja niiden väliin jääviltä kuiluilta. Rahastojen yhdistäminen myös vähentäisi byrokratiaa ja samalla helpottaisi rahoituksen hakemista. Tärkeää on myös muita heikommassa osassa olevien alueiden tukeminen sekä demografista eriarvoisuutta vastaan taisteleminen.

Kannanoton mukaan tulevaisuuden koheesiopolitiikalla on tuettava enemmän paikallisia ja alueellisia viranomaisia EU:n eri alueiden kehittymisen ja potentiaalin hyödyntämisen takaamiseksi. Koheesiopolitiikan tulee pohjautua vahvemmin kuin aikaisemmin toissijaisuusperiaatteelle sekä pyrkiä kohti kestävän kehityksen tavoitteita ja taloudellista, sosiaalista sekä alueellista yhtenäisyyttä. CEMR näkee, että EU pystyy alueiden tarpeet huomioon ottavalla koheesiopolitiikalla luomaan vahvemman yhteyden EU:n ja sen kansalaisten välille.

CEMRin uutinen