Euroopan komission työohjelma vuodelle 2021 julkaistiin

Euroopan komissio julkaisi vuosittaisen työohjelmansa vuodelle 2021. Sen alaotsikko on “A Union of vitality in a world of fragility”. Ohjelma heijastelee Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin joulukuussa 2019 julkaisemia poliittisia suuntaviivoja komission kaudelle 2019-2024.

Tavoitteena on ensi vuonna siirtyä strategiselta tasolta toimeenpanoon. Vihreä ja digitaalinen murros sekä koronapandemian hallinta ja hoito ovat yhä vahvasti agendalla. Elpymispaketti, Next Generation EU, saadaan mukaan työkalupakkiin ensi vuonna. Jatkossa komission työtä ohjaa tänä syksynä julkaistu ensimmäinen ennakointiraportti.

Työohjelma jakaantuu kuuteen osioon. Tässä poimintoja niiden alla käsiteltävistä asioista vuonna 2021:

Viherelvytystä Euroopassa koskeva ohjelma (The European Green Deal)

– EU:n päästötavoitteen päivitys (nosto 40 %:ista 55 %:iin v. 2030 mennessä) yhdessä ns. Fit for 55 Packagen kanssa, paketti sisältää toimia rakennusten energiatehokkuusvaatimusten nostamisesta energiaverotukseen
– hiilitullimekanismi
– älykäs ja kestävä liikenne, mm. TEN-T:tä ja älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevian vaatimusten päivitys
– kiertotalouden toimintasuunnitelman toimeenpano (tuotteiden suunnittelu, kerääminen, uudelleenkäyttö, korjaaminen)
– EU:n 2030 luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian seuranta
– pellolta pöytää -strategia

Eurooppa valmiina digiaikaan (A Europe fit for the digital age)

– komissio esittelee tiekartan, jossa on selvästi määritellyt tavoitteet vuodelle 2030, esimerkiksi yhteyksille, taidoille ja digitaalisille julkisille palveluille
– tekoälyn ja datan turvallinen käyttö
– ehdotetaan uutta eurooppalaista digitaalista identiteettiä (helpompi digipalveluiden käyttö, oman datan kontrollointi)
– digialan verotuskysymyksen ratkaiseminen, tukipolitiikan reiluus
– kilpailulainsäädännön päivitys
– EU:n teollisuuspolitiikan uudelleentarkastelu koronapandemian, maailmanlaajuisen kilpailun ja digi- ja vihreän siirtymän valossa
– esitellään suunnitelma alustatalouden työntekijöiden työehtojen parantamiseksi

Talous, joka toimii ihmisten hyväksi (An economy that works for people)

– Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpano
– eurooppalaisella lapsitakuulla tähdätään lapsiköyhyyden vähentämiseen ja palveluiden saatavuuden parantamiseen
– uusi viitekehys turvallisuudelle ja terveydelle työpaikoilla (koronasta johtuvat muutokset)
– sosiaalisen talouden toimintasuunnitelma
– jäsenvaltioiden talouksien tukeminen kestävällä tavalla
– talous- ja rahaliiton toimivuuteen liittyvät toimet
– ehdotus kestäväksi hallintotavaksi (sustainable corporate governance), joka tukee kaksoissiirtymää
EU:n vihreitä joukkovelkakirjoja koskeva standardi
– julkishallintojen ja palveluiden tehokkuuden, vaikuttavuuden ja kapasiteetin parantaminen

Vahvempi EU maailmannäyttämöllä (A stronger Europe in the world)

– geopoliittinen komissio tähtää Euroopan strategisen aseman vahvistamiseen monenvälisessä sääntö- ja arvoperustaisessa maailmassa
– tiedonanto EU:n arktisesta politiikasta
– tiedonanto humanitaarisesta avusta

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen (Promoting our European way of life)

– Eurooppalaisen terveysunionin rakentaminen
– uusi viitekehys vakaviin rajat ylittäviin terveysuhkiin vastaamiseen
– ehdotetaan uuden biolääketieteellisen tutkimuksen ja kehityksen viraston perustamista
– Schengen-alueen toimivuuden parantaminen uudella tulevaisuuden Schengen-strategialla
– työ uuden maahanmuutto- ja pakolaissopimuksen parissa jatkuu
– vahvistetaan turvallisuusunionia
– antisemitismin vastaisen taistelun strategia
– osana jatkuvaa oppimista annetaan ehdotus yksilöllisistä oppimistileistä
– eurooppalainen lähestysmistapa ns. mikrotutkintoihin (parannetaan henkilökohtaisia oppimismahdollisuuksia kaikille)

Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle (A new push for European democracy)


– esitetään vammaisten oikeuksia koskeva strategia
– lapsia koskeva strategia
– ehdotus naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi
– oikeudellisen yhteistyön edistäminen digitaalisia teknologioit edistämällä
– selvitetään miten koheesiopolitiikka edistää elpymistä ja kaksoissiirtymää, kuinka koronapandemia vaikuttaa kasvaviin eroihin alueiden välillä sekä millaisia sosiaalisia ja taloudellisia haasteita se aiheuttaa
– kehitetään pitkän aikavälin visio maaseudulle
– EU-lainsäädännön parempi täytäntöönpano
– parempi sääntely – One in, one out -lähestymistapa (ehdotusten suhteen)
– Fit-for-future -alusta, korkean tason asiantuntijaryhmä käsittelee hallinnon yksinkertaistamista ja taakanvähentämistä
– tehdään sidosryhmien julkisista kuulemisista vaikuttavampia ja helpommin saavutettavia

Euroopan komission työohjelmaan 2021 liittyvät asiakirjat