Euroopan komission ehdotus datasäädökseksi

Komissio ehdotti 23.2. uusia sääntöjä siitä, kuka voi käyttää ja saada käyttöönsä EU:ssa talouden eri aloilla tuotettua dataa. Datasäädöksellä turvataan oikeudenmukaisuus digitaalisessa toimintaympäristössä, edistetään kilpailukykyisiä datamarkkinoita, avataan mahdollisuuksia datavetoiselle innovoinnille ja parannetaan datan saatavuutta yleisesti. Se johtaa uusiin, innovatiivisiin palveluihin sekä kilpailukykyisempiin hintoihin verkkoon liitettyjen tuotteiden jälkimarkkinapalveluissa ja korjaamisessa. Tällä komission datastrategian viimeisellä horisontaalisella osatekijällä on keskeinen rooli digitalisaation tavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä.

Datan määrä kasvaa jatkuvasti: vuonna 2018 sitä oli 33 tsettatavua ja vuonna 2025 määrän odotetaan olevan jo 175 tsettatavua. Datassa on hyödyntämätöntä potentiaalia, sillä 80 prosenttia teollisesta datasta jää käyttämättä. Datasäädöksessä käsitellään niitä oikeudellisia, taloudellisia ja teknisiä syitä, jotka johtavat datan vajaakäyttöön. Uusien sääntöjen myötä tulee saataville enemmän dataa käytettäväksi uudelleen, ja sen odotetaan lisäävän BKT:tä 270 miljardilla eurolla vuoteen 2028 mennessä.

Datasäädösehdotus sisältää muun muassa seuraavat toimenpiteet:

  • Toimenpiteet, joiden ansiosta verkkoon liitettyjen laitteiden käyttäjät voivat saada pääsyn laitteidensa tuottamaan dataan – jota usein keräävät yksinomaan laitteiden valmistajat – ja jakaa tällaista dataa muille osapuolille jälkimarkkinapalvelujen tai muiden datavetoisten innovatiivisten palvelujen tarjoamiseksi. Säädöksellä säilytetään tuotteiden valmistajien kannustimet investoida jatkossakin korkealaatuisen datan tuottamiseen, sillä siinä puututaan datan siirtämiseen liittyviin kustannuksiin ja suljetaan pois jaetun datan käyttö suorassa kilpailussa olevissa tuotteissa.
  • Toimenpiteet, joilla tasapainotetaan pk-yritysten neuvotteluvoimaa estämällä sopimusehtojen epätasapainon väärinkäyttö datan jakamista koskevissa sopimuksissa. Datasäädös tarjoaa suojaa vahvemmassa neuvotteluasemassa olevan osapuolen määräämiltä epäoikeudenmukaisilta sopimusehdoilta. Komissio aikoo myös laatia mallisopimusehtoja auttaakseen pk-yrityksiä laatimaan ja neuvottelemaan oikeudenmukaisia datanjakosopimuksia.
  • Keinot, joilla julkisen sektorin elimet voivat saada ja käyttää poikkeusoloissa tarpeellista yksityissektorin hallussa olevaa dataa, erityisesti yleisen hätätilan, kuten tulvien tai maastopalojen, yhteydessä, tai ottaa käyttöön oikeudellinen velvoite, jos data ei ole muuten saatavilla. Dataan perustuvaa ymmärrystä tarvitaan, jotta voidaan reagoida nopeasti ja turvallisesti ja minimoida yrityksille aiheutuvat rasitteet.
  • Uudet säännöt, joiden avulla asiakkaat voivat vaihtaa helposti datan käsittelyä tarjoavien pilvipalvelujen välillä ja joilla otetaan käyttöön suojatoimia datan laitonta siirtämistä vastaan.

Datasäädöksessä tarkastellaan myös uudelleen eräitä näkökohtia tietokantadirektiivistä, joka annettiin 1990-luvulla tietojen jäsenneltyyn esittämiseen tehtävien investointien suojaamiseksi. Siinä selvennetään erityisesti, että tietokantoihin, jotka sisältävät dataa esineiden internetin (IoT) laitteista ja esineistä, ei pitäisi soveltaa erillistä oikeudellista suojaa. Näin varmistetaan, että ne ovat saatavilla ja käytettävissä.

Komissio on 23.2. julkaissut Euroopan datastrategian tueksi myös yleiskatsauksen yhteisistä eurooppalaisista data-avaruuksista, joita on kehitteillä eri sektoreilla ja aloilla.

Tänään annettu ehdotus on datahallintosäädöksen lisäksi toinen tärkeimmistä lainsäädäntöaloitteista, jotka perustuvat helmikuussa 2020 hyväksyttyyn Euroopan datastrategiaan, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta edelläkävijä datavetoisessa yhteiskunnassa.

Näillä kahdella aloitteella vapautetaan datan ja teknologian taloudellinen ja yhteiskunnallinen potentiaali EU:n sääntöjen ja arvojen mukaisesti. Niillä luodaan sisämarkkinat, jotka mahdollistavat datan vapaan liikkumisen EU:ssa ja eri alojen välillä yritysten, tutkijoiden, julkishallintojen ja koko yhteiskunnan hyödyksi.

Lähteenä komission lehdistötiedote.