Euroopan komissio esittää välittömiä toimia tuulivoimateollisuuden tukemiseksi

Euroopan komissio esittää välittömiä toimia Euroopan tuulivoimateollisuuden tukemiseksi. EU:n tavoite on, että uusiutuvien energialähteiden osuus on vähintään 42,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja pyrkimyksenä on saavuttaa aikanaan 45 prosentin osuus. Tämä vaatii asennetun tuulivoimakapasiteetin huomattavaa lisäämistä. Kapasiteetin odotetaankin kasvavan vuoden 2022 204 gigawatista yli 500 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä.

Tuulivoiman kasvua haittaa joukko haasteita: riittämätön ja epävarma kysyntä, hitaat ja monimutkaiset lupamenettelyt, raaka-aineiden puutteellinen saatavuus, nopea inflaatio ja korkeat perushyödykkeiden hinnat, kansallisten tarjouskilpailujen puutteellinen suunnittelu, kasvava paine kansainvälisten kilpailijoiden taholta ja ongelmat ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa.

Komissio esitti 24.10.2023 Euroopan tuulivoimaa koskevan toimintasuunnitelman, jolla on tarkoitus varmistaa, että siirtyminen puhtaaseen energiaan kulkee harmoniassa teollisuuden kilpailukyvyn kanssa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti suunnitelmasta alun perin puheessaan unionin tilasta. Toimintasuunnitelma tähtää ylläpitämään tervettä ja kilpailukykyistä tuulivoiman toimitusketjua, joka tarjoaa selkeän hankejatkumon, houkuttelee rahoitusta sekä kilpailee maailmanlaajuisesti tasapuolisin toimintaedellytyksin.

Toimintasuunnitelmassa esitetään välittömiä toimia, jotka komission, EU-jäsenvaltioiden ja toimialan on toteutettava yhdessä. Toimintasuunnitelma pohjautuu nykyisiin toimintapolitiikkoihin sekä lainsäädäntöön, ja siinä keskitytään kuuteen keskeiseen alaan:

 • Käyttöönoton nopeuttaminen parantamalla ennustettavuutta ja nopeuttamalla lupien myöntämistä.
  • Komission käynnistää jäsenvaltioiden kanssa Accele-RES -aloitteen, jolla varmistetaan uusiutuvaa energiaa koskevien sääntöjen nopea täytäntöönpano.
 • Huutokauppojen parempi suunnittelu
  • Komissio tukee jäsenmaita huutokauppojen parantamisessa hyvin suunnitelluilla ja objektiivisilla myöntämisperusteilla, joilla palkitaan suuremman lisäarvon laitteita.
 • Rahoituksen saanti
  • Komissio helpottaa mahdollisuuksia saada EU-rahoitusta, mm. innovaatiorahaston kautta nopeuttaakseen investointeja ja rahoituksen saamista tuulivoimalaitteiden valmistukseen.
 • Oikeudenmukainen ja kilpailullinen kansainvälinen toimintaympäristö
  • Komissio seuraa tarkasti mahdollisia epäterveitä kaupan alan käytäntöjä varmistaakseen, että tuulivoima-ala voi toimia tasapuolisin toimintaedellytyksin.
 • Osaaminen
  • Komissio aikoo helpottaa Net-Zero Industry Academies -koulutusyhteenliittymien käynnistämistä tukeakseen työntekijöiden täydennys- ja uudelleenkoulutukseen liittyviä toimia jäsenmaissa mm. tuulivoimaan keskittyen.
 • Teollisuuden osallistuminen ja EU-maiden sitoumukset
  • Komissio tekee yhteistyötä jäsenmaiden ja tuulivoima-alan kanssa EU:n tuulivoimaperuskirjan

Merituulivoiman odotetaan edistävän EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista huomattavasti tulevina vuosina. EU-jäsenmaat sopivat hiljattain merellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskevista uusista tavoitteista vuodelle 2050 sekä välitavoitteista vuosille 2030 ja 2040. Vuonna 2022 merellä sijaitsevan kapasiteetin kumulatiivinen määrä oli 16,3 gigawattia, mikä tarkoittaa, että jäsenvaltioiden sitoumuksen (111 gigawatin) ja vuoden 2022 kapasiteetin välisen eron häivyttämiseksi on vuosittain rakennettava lähes 12 gigawattia kapasiteettia.

 

Lähde: Komissio esittää välittömiä toimia Euroopan tuulivoimateollisuuden tukemiseksi (24.10.2023)