EU:n turvallisuusunionistrategia julkaistiin

Euroopan komissio esitteli EU:n uuden turvallisuusunionistrategian vuosiksi 2020–2025. Siinä keskitytään asioihin, joissa EU voi tuoda lisäarvoa ja tukea jäsenmaita kaikkien EU:ssa asuvien turvallisuuden vaalimisessa. Strategiassa esitetään seuraavien viiden vuoden aikana kehitettävät välineet ja toimenpiteet, joilla varmistetaan fyysisen ja digitaalisen ympäristömme turvallisuus, olipa kyse terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta, hybridiuhkien ehkäisemisestä ja havaitsemisesta, kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn parantamisesta tai kyberturvallisuuden, tutkimuksen ja innovoinnin edistämisestä.EU:n turvallisuusunionistrategialla luodaan turvallisuusekosysteemi, jossa huomioidaan niin digitaaliset kuin fyysiset uhkat samoin kuin sisäiset ja ulkoiset turvallisuusnäkökohdat.

Strategiassa esitetään neljä strategista painopistettä EU:n tason toimille:

 1. Tulevaisuudenkestävä turvallisuusympäristö
  kriittistä fyysistä ja digitaalista infrastruktuuria koskevat EU-säännöt ja varautuminen
  – julkiset tilat – julkiset ja yksityisen sektorin tiiviimpi yhteistyö julkisten tilojen suojelemiseksi
  – verkko- ja tietojärjestelmädirektiivi kyberturvallisuuden parantamiseksi
  – yhteinen kyberturvallisuusyksikkö
  – vahvat kansainväliset kumppanuudet

 2. Muuttuvien uhkien torjuminen
  – kyberrikollisuuden torjumista koskevian EU:sääntöjen asianmukaisuuden tarkastelu
  – parannetaan lainvalvontavalmiuksia digitaalisissa tutkintatoimissa (tekoäly, massadata ja suurteholaskenta otettaisiin osaksi turvallisuuspolitiikkaa)
  strategia, jolla tehostetaan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa verkossa
  – hybridiuhkien torjunta (esim. yritykset heikentää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja luottamusta instituutioihin) yhdessä strategisten kumppaneiden, Naton ja G7:n kanssa

 3. Eurooppalaisten suojeleminen terrorismilta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta
  – radikalisoitumisen vastainen työ
  – yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa 
  – torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmiskauppa mukaan lukien
  – EU:n uuden huumeidenvastaisen ohjelma
  – EU:n toimintasuunnitelman ampuma-aseiden laittoman kaupan torjumiseksi
  – rikoksella hankittujen varojen takavarikointia koskevan säännöstön uudelleentarkastelu
  – uusi ihmissalakuljetuksen vastainen EU:n toimintasuunnitelma
 1. Vahva eurooppalainen turvallisuusekosysteemi
  – Europolin toimeksiannon vahvistaminen ja Eurojustin kehittäminen edelleen oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten välisten yhteyksien parantamiseksi. Yhteistyö EU:n ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Yhteistyötä Interpolin kanssa vahvistetaan.
  – Tutkimus ja innovointi ovat tehokkaita välineitä, joilla voidaan torjua uhkia ja ennakoida riskejä ja mahdollisuuksia.
  – Komissio aikoo Europolin toimeksiannon uudelleentarkastelun yhteydessä tutkia mahdollisuutta perustaa eurooppalainen sisäisen turvallisuuden innovaatiokeskus.
  Euroopan osaamisohjelma kattaa myös turvallisuusasiat, parannetaan niin kansalaisten kuin lainvalvonnan osaamista ja tietoisuutta turvallisuusuhkista ja niiden torjunnasta

 

Strategy union FI

EU:n turvallisuusunionistrategia perustuu komission laatiman Euroopan turvallisuusagendan (2015–2020) puitteissa saavutettuun edistymiseen, ja siinä keskitytään Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymiin painopisteisiin. Siinä tunnustetaan myös, että sisäinen ja ulkoinen turvallisuus liittyvät yhä kiinteämmin toisiinsa.

Komission uutinen aiheesta kokonaisuudessaan (24.7.2020)