EU:n teollisuusstrategiaa päivitettiin

Komissio päivitti 5.5. EU:n teollisuusstrategian.  Tälle oli tarvetta, sillä EU:n teollisuusstrategia julkaistiin juuri pandemian kynnyksellä maaliskuussa 2020. Olosuhteet ovat vuodessa muuttuneet ja on tärkeää, että ne huomioidaan teollisuutta koskevissa toimissa. Strategialla edistetään kestävämpää, digitaalisempaa, selviytymiskykyisempää ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempää taloutta.

Päivitetyssä teollisuusstrategiassa vahvistetaan maaliskuussa 2020 esitetyt painopisteet, mutta otetaan myös huomioon kriisistä saadut kokemukset, jotta voidaan edistää elpymistä ja parantaa EU:n avointa strategista riippumattomuutta. Parannetaan sisämarkkinoiden selviytymiskykyä kriiaikoina ja korostetaan tarvetta ymmärtää paremmin riippuvuuksiamme keskeisillä strategisilla aloilla – ja esitetään välineitä niihin puuttumiseksi. Lisäksi tarjotaan uusia toimenpiteitä vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseksi. Strategialla vastataan myös kehotuksiin määrittää EU:n koko talouden keskeiset kilpailuindikaattorit ja seurata niitä: sisämarkkinoiden yhdentyminen, tuottavuuden nousu, kansainvälinen kilpailukyky, julkiset ja yksityiset investoinnit sekä investoinnit tutkimukseen ja kehittämiseen. Päivitetyssä strategiassa panostetaan erityisesti pk- ja startup-yrityksiin tarjoamalla niille räätälöityä rahoitustukea ja toimia vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamiseksi.

Komissio hyväksyi myös ehdotuksen asetukseksi, joka koskee sisämarkkinoita vääristäviä ulkomaisia valtiontukia. Se on keskeinen tekijä EU:n teollisuusstrategian toteuttamisessa, koska sillä varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja edistetään oikeudenmukaisia ja kilpailukykyisiä sisämarkkinoita.

Teollisuusstrategiassa keskitytään seuraaviin aloihin:

  • Sisämarkkinoiden selviytymiskyvyn vahvistaminen

Covid-19-pandemian aiheuttamat toimitusten rajoitukset, rajojen sulkemiset ja markkinoiden pirstaloituminen ovat vakavasti koetelleet sisämarkkinoita. Kriisi on korostanut sitä, että on ehdottoman tärkeää säilyttää henkilöiden, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla sekä pyrkiä yhdessä vahvistamaan sisämarkkinoiden häiriönsietokykyä.

  • Puuttuminen EU:n strategisiin riippuvuuksiin

Kaupan ja investointien avoimuus on EU:lle vahvuus, ja se lisää kasvua ja häiriönsietokykyä, kun otetaan huomioon, että EU on merkittävä tuoja ja viejä. Pandemia nosti yleisemmin esiin tarpeen analysoida ja käsitellä teknologisia ja teollisia strategisia riippuvuuksia.

  • Rinnakkaisten vihreän ja digitaalisen siirtymän nopeuttaminen

Vuoden 2020 teollisuusstrategiassa ilmoitettiin toimista, joilla tuetaan EU:n teollisuuden vihreää ja digitaalista siirtymää, mutta pandemia on vaikuttanut suuressa määrin tämän muutoksen nopeuteen ja laajuuteen. Komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä, joilla tuetaan vihreään ja digitaaliseen siirtymään sopivaa liiketoimintaympäristöä

Lisäksi jo nyt tarkistetaan EU:n kilpailusääntöjä, että ne tukevat vihreää ja digitaalista siirtymää eurooppalaisten hyödyksi.

Tiedonantoon liittyy kolme komission yksiköiden valmisteluasiakirjaa: sisämarkkinoita koskeva vuotuinen kertomus 2021, Euroopan strategisia riippuvuuksia ja valmiuksia koskeva analyysi,sekä kilpailukykyistä ja puhdasta eurooppalaista terästä koskeva asiakirja teollisuuden haasteista ja saatavilla olevista EU:n välineistä.

Euroopan komissio: Vuoden 2020 teollisuusstrategian päivittäminen: vahvemat sisämarkkinat Euroopan elpymistä varten

Tiedonanto (5.5.2021)