EU:n tekoälysäädöksestä on päästy yhteisymmärrykseen

Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot ja komissio päässeet sopimukseen ns. kolmikantaneuvotteluissa komission vuonna 2021 ehdottamasta tekoälysäädöksestä (Artificial Intelligence Act). Säädös pyrkii takaamaan sen, että eurooppalaisilla markkinoilla toimivat tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia ja kunnioittavat EU:n perusoikeuksia ja arvoja. Säädös tähtää myös stimuloimaan tekoälyinvestointeja ja -innovaatioita Euroopassa.

Tekoälysäädös on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa ja voi voimaan astuessaan toimia kansainvälisenä standardina tekoälysäädöksille muissa oikeusjärjestelmissä. Tekoälysäädös ei koske järjestelmiä, jotka ovat yksinomaan puolustus- ja sotilaskäyttöön. Myös tekoälyjärjestelmät, joita käytetään puhtaasti tutkimus- ja innovaatiotarkoituksiin, ovat tekoälysäädöksen soveltamisen ulkopuolella.

Parlamentin ja neuvoston sopimus tekoälysäädöksestä sisältää

  • Säännöt merkittäville yleiskäyttöisille tekoälymalleille sekä korkean riskitason tekoälymalleille.
  • Uusittu hallintajärjestelmä, jossa osa toimeenpanovallasta on EU-tasolla.
  • Pidennetty lista kielloista tekoälylle, säilyttäen kuitenkin mahdollisuuden viranomaisille käyttää biometrisiä etätunnistuskeinoja julkisissa tiloissa.
  • Vaatimus korkean riskin tekoälyn tuottajille arvioida tekoälyn vaikutus perusoikeuksiin ennen sen käyttöönottoa.

Säädöksen myötä tekoälyjärjestelmät tullaan EU:ssa luokittelemaan minimaalisen riskin, suuren riskin ja ei-hyväksyttävän riskin tekoälyihin. Minimaalisen riskin tekoälyille ei aseteta erityisiä vaatimuksia, kun taas suuren riskin tekoälyjärjestelmien on noudatettava tiukkoja vaatimuksia, joihin lukeutuu muun muassa vaatimus siitä että järjestelmän toimintaa valvoo ihminen. Ei-hyväksyttävän riskin tekoälyjärjestelmät eli järjestelmät joita pidetään selvänä uhkana EU:n perusoikeuksien toteutumiselle, kielletään. Ei-hyväksyttävän riskin järjestelmiin kuuluvat esimerkiksi tekoälyt, jotka manipuloivat ihmisen käyttäytymistä vapaan tahdon vastaisesti, tunteentunnistusjärjestelmät, ja tietyt järjestelmät, joita käytetään ihmisten luokitteluun tai reaaliaikaiseen biometriseen etätunnistamiseen. Biometrisen etätunnistamisen kielto ei koske viranomaisia tilanteissa, joissa biometristen järjestelmien käyttö on välttämätöntä lainvalvonnalle.

Tekoälysäädös tarvitsee seuraavaksi parlamentin ja neuvoston virallisen hyväksynnän, jonka jälkeen se voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Säädös astuu voimaan 20 päivää julkaisemisen jälkeen ja sitä aletaan soveltamaan kahden vuoden kuluttua julkaisusta.

Lue Euroopan unionin neuvoston lehdistötiedote aiheesta