EU:n talousarvioehdotus julkaistiin – neuvottelut alkavat nyt

Euroopan komissio ehdotti 2.5.2018 EU:lle käytännöllistä, nykyaikaista pitkän aikavälin talousarviota vuosiksi 2021–2027. Euroopan unionille ehdotetaan maksusitoumusmäärärahoina 1135 miljardin euron talousarviota (vuoden 2018 hinnoissa). Summa on 1,11%:a EU:n bruttokansantulosta. Aiemmin jäsenmaksuosuuden kattona on pidetty 1 %:a – muuttunut poliittinen tilanne kuitenkin edellyttää muutoksia. Ehdotus on julkaisua edeltäneen keskustelun maltillisempien näkemysten mukainen.

Ehdotus noudattaa komission poliittisia painopisteitäkeskittyen sellaisiin asioihin, joissa EU:lla on parhaat edellytykset toimia. Tällaisina aloina nähdään esimerkiksi tutkimus ja innovointi, digitaalitalous, nuoret, muuttoliike, rajavalvonta sekä sisäinen turvallisuus ja puolustus. Perinteisten alojen kuten maatalous- ja koheesiopolitiikan rahoittamista jatketaan, mutta niiden rahoitusta ehdotetaan hieman vähennettävän.

Ehdotuksella pyritään vastaamaan vaatimuksiin, joissa Euroopan odotetaan ottavan suurempi rooli turvallisuuden ja vakauden luomisessa samaan aikaan, kun brexit jättää huomattavan aukon EU:n talousarvioon. Ehdotuksessa näihin haasteisiin vastataan niin menoleikkauksin kuin uusin resurssein. EU:n uusien ja keskeisten painopisteiden rahoitus säilytetään ennallaan tai sitä vahvistetaan, mikä tarkoittaa väistämättä leikkauksia muilla osa-alueilla – esimerkiksi viiden prosentin leikkauksia niin maatalous- kuin koheesiopolitiikan alalla. Koheesiopolitiikalla pyritään jatkossa tukemaan entistä enemmän esimerkiksi rakenneuudistuksia sekä maahanmuuttajien kotouttamista.

EU:n talousarvion rahoituslähteiden nykyaikaistamista tavoitellaan uusien varojen keräämisellä. Esityksestä löytyy esimerkiksi ehdotuksia, joiden perusteella jäsenvaltiot suuntaisivat varoja EU:lle, esimerkiksi päästökauppajärjestelmästä saatavia tuloja (20 %:a). Kansallinen maksuosuus perustuisi jäsenvaltioiden kierrättämättömän muovisen pakkausjätteen määrään.

Uutena elementtinä ehdotuksessa on oikeusvaltiomekanismi, jolla halutaan varmistaa moitteeton varainhoito.

Lisäksi komissio ehdottaa, että rahoitusohjelmien määrää vähennetään 58:sta 37:ään. Näin tehtäisiin esimerkiksi yhdistämällä hajanaisia rahoituslähteitä uusiin yhdennettyihin ohjelmiin ja virtaviivaistamalla rahoitusvälineiden käyttöä radikaalisti. Nyt ehdotetaan myös yhteistä sääntökirjaa.

Pirkanmaan liitto on vienyt komission suuntaan mm. nykyaikaistamista, yksinkertaistamista ja joustavuutta korostavaa viestiä: pitäisi keskittyä ennen kaikkea tuloksiin, muutoksen tekemiseen ja hillitä byrokratiaa. Nämä tavoitteet ovat esillä komission ehdotuksessa.

Komission tavoitteena on, että talousarviosta voitaisiin sopia jo ennen 26.5.2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.Talousarviota kuitenkin työstetään ja se on hyväksyttävä niin Euroopan parlamentissa kuin neuvostossa eli jäsenvaltioissa. Talousarvion hyväksytyksi saamista ennen Euroopan parlamentin vaaleja pidetään erittäin kunnianhimoisena, sillä poliittinen keskustelu ja neuvottelut vievät aikaa.

Lisätietoja komission tiedotteesta: EU:n talousarvio: Komissio ehdottaa nykyaikaista talousarviota EU:lle, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia