EU:n talousarvio: vahvistetaan Euroopan kulttuurialaa ja luovia aloja

Euroopan komission lehdistötiedote 30.5.2018

EU:n talousarvio: vahvistetaan Euroopan kulttuurialaa ja luovia aloja

EU:n seuraavaa pitkän aikavälin talousarviota (2021–2027) varten Euroopan komissio ehdottaa Luova Eurooppa -ohjelman rahoituksen kasvattamista 1,85 miljardiin euroon. Ohjelmasta tuetaan Euroopan kulttuurialaa, luovia toimialoja ja audiovisuaalisia teoksia.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtaja Andrus Ansipin mukaan digitaalinen ympäristö on mullistanut myös kulttuuriympäristön ja tuonut uusia haasteita ja mahdollisuuksia Euroopan kulttuurialalle ja luoville toimialoille. ”Haluamme EU:n kirjailijoiden, taiteilijoiden ja tuottajien saavan parhaan hyödyn näistä uusista digitaalisista mahdollisuuksista.”

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics totesi kulttuurin olleen aina Euroopan yhdentymishankkeen keskiössä ja yhdistävän ihmisiä. ”Kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on keskeisen tärkeä rooli myös taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäjänä, ja ne antavat meille mahdollisuuden vahvistaa kansainvälisiä suhteita. Meillä on suuria suunnitelmia kulttuurin suhteen, ja vahva Luova Eurooppa -ohjelma antaa meille mahdollisuuden tehdä niistä totta.Kehotankin jäsenvaltioita ja Euroopan parlamenttia tukemaan tätä toimintatapaa”, lisäsi Navracsics.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel totesi vielä, että kulttuurialalle annettava tuki on keskeisessä asemassa autettaessa Euroopan kulttuurialaa edistämään kilpailukykyään. ”Vahva audiovisuaaliala, joka voidaan saavuttaa Luova Eurooppa -ohjelman Media-lohkon kautta, edistää eurooppalaista kulttuuria, identiteettiä ja monimuotoisuutta ja auttaa vahvistamaan median vapauteen ja moniarvoisuuteen liittyviä yhteisiä arvoja.”

Komission ehdotus EU:n kulttuurialan ja luovien toimialojen vahvistamiseksi keskittyy kolmelle alalle, jotka ovat Media-lohko – Luova Eurooppa -ohjelman lohko, josta tuetaan EU:n elokuvateollisuutta ja muuta audiovisuaalialaa, Kulttuuri-lohko ja monialainen lohko.

  1. Media-lohko: Lohkoon osoitetuilla 1 081 miljardilla eurolla rahoitetaan audiovisuaalialan hankkeita ja edistetään Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä. Media-lohkosta tuetaan edelleen eurooppalaisten elokuvien, TV-ohjelmien ja videopelien kehittämistä, levitystä ja markkinointia. Tulevina vuosina tehdään lisäinvestointeja eurooppalaisten teosten ja innovatiivisen tarinankerronnan, myös virtuaalitodellisuuden, kansainväliseen markkinointiin ja levitykseen. Eurooppalaisten teosten saatavuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi perustetaan EU:ssa tehtyjen elokuvien verkkohakemisto.
  2. Kulttuuri-lohko: Uudesta talousarviosta osoitetaan 609 miljoonaa euroa Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen edistämiseen. Tässä lohkossa perustetaan yhteistyöhankkeita, verkostoja ja foorumeja, jotka yhdistävät lahjakkaita taiteilijoita kaikkialla Euroopassa ja helpottavat yhteistyötä valtioiden rajojen yli.
  3. Monialaiset toimet Kulttuuri- ja Media-lohkoilla: Tähän osoitetulla 160 miljoonalla eurolla rahoitetaan pk-yrityksiä ja muita kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla toimivia organisaatioita. Rahoituksen avulla myös edistetään kulttuuripoliittista yhteistyötä EU:ssa, edistetään vapaata, monimuotoista ja moniarvoista mediaympäristöä ja tuetaan korkealaatuista journalismia ja medialukutaitoa.

Kulttuurilla on positiivinen rooli eurooppalaisten yhteiskuntien ja Euroopan talouden sietokyvyn vahvistamisessa. Digitalisoitumisen ja globaalin kilpailun vuoksi Euroopan kulttuuriala ja luovat alat tarvitsevat vahvempaa tukea. Lisätoimia tarvitaan, jotta voidaan edistää valtioiden rajat ylittäviä tuotantoja, levittää paremmin eurooppalaisia teoksia ja hyödyntää mahdollisimman hyvin digitaaliteknologiaa ja säilyttää samalla Euroopan kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus. Vahvistamalla EU:n kulttuuria ja luovuutta voidaan tukea paremmin median vapautta ja moniarvoisuutta, mikä on keskeisen tärkeää avoimen, osallistavan ja luovan yhteiskunnan ylläpitämiseksi. Tämän vuoksi komissio ehdottaa Luova Eurooppa -ohjelman rahoituksen kasvattamista.

Seuraavat vaiheet

Nopea sopimukseen pääseminen EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ja sen alakohtaisista ehdotuksista on olennaisen tärkeää. Näin varmistetaan, että EU:n rahoitus alkaa tuottaa käytännön tuloksia mahdollisimman pian.

Jos päätös viivästyy, tuhannet kulttuurialan ja luovien toimialojen organisaatiot, verkostot ja yritykset eivät pysty käynnistämään hankkeitaan ajoissa. Eurooppalaisia elokuvia tai eurooppalaista musiikkia esittävät festivaalit voivat joutua taloudellisiin vaikeuksiin ja tuhannet audiovisuaalialalla toimivat eivät pysty osallistumaan Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin.

Jos seuraava pitkän aikavälin talousarvio saataisiin hyväksyttyä vuonna 2019, nykyisestä pitkän aikavälin talousarviosta (2014–2020) voitaisiin siirtyä saumattomasti uuteen. Näin varmistettaisiin rahoituksen ennakoitavuus ja jatkuvuus, mikä hyödyttää kaikkia.

Tausta

Tämänhetkinen Luova Eurooppa -ohjelma on voimassa vuosina 2014–2020. Uutta Luova Eurooppa -ohjelmaa koskeva ehdotus on osa Investointi ihmisiin -lukua EU:n pitkän aikavälin talousarvioesityksessä. Sen päätavoitteena on edistää eurooppalaista kulttuuria, jolla vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä. Uudella ohjelmalla myös parannetaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistämällä ja suojelemalla perusoikeuksia ja arvoja ja luomalla mahdollisuuksia kansalaisvaikuttamiseen ja demokraattiseen osallistumiseen poliittisessa ja kansalaisyhteiskunnassa.

Kulttuuri- ja audiovisuaalialan eurooppalainen tuki on tullut eri rahoitusohjelmista monien vuosien ajan. Luova Eurooppa -ohjelma (2014–2020) on ainutlaatuinen alusta, jonka kautta tarjotaan koordinoitua ja rakentavaa tukea kulttuurialalle ja luoville toimialoille koko mantereella. Uusi ehdotettu ohjelma pohjautuu saatuihin kokemuksiin, ja sillä jatketaan ja vahvistetaan hyvin toimivia osatekijöitä. Siinä hyödynnetään myös Euroopan kulttuuriperinnön teemavuotta 2018, jolla halutaan lisätä tietoisuutta Euroopan yhteisestä mutta monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä ja vahvistaa eurooppalaista identiteettiä.

Lisätietoja

Säädösehdotus ja tietosivu

Luova Eurooppa -verkkosivusto

Video Media-lohkosta