EU:n koheesiopolitiikan vuosien 2021–2027 ohjelmien odotetaan luovan 1,3 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa

Koheesiopolitiikan kauden 2021–2027 rahoituksen odotetaan tukevan 1,3 miljoonan työpaikan luomista ja kasvattavan EU:n BKT:tä keskimäärin 0,5 prosenttia vuosikymmenen loppuun mennessä ja joissakin EU-maissa jopa 4 prosenttia. Rahoituksen avulla edistetään monia julkishyödykkeitä, joiden edut tuntuvat eurooppalaisten arjessa ja jotka hyödyttävät Euroopan alueita ja kaupunkeja. Nämä ovat joitakin tänään julkaistun koheesiopolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 tuloksia käsittelevän kertomuksen päätelmiä.

Hyödyt saavutetaan yhteensä 545 miljardin euron investoinneilla, josta EU:n osuus on 378 miljardia euroa. Näillä investoinneilla edistetään kestävää sosioekonomista lähentymistä, alueellista yhteenkuuluvuutta, sosiaalista ja osallistavaa Eurooppaa sekä sujuvaa ja oikeudenmukaista vihreää ja digitaalista siirtymää.

Älykkäämpi ja kilpailukykyisempi Eurooppa

Koheesiopolitiikalla edistetään voimakkaasti tutkimusta ja innovointia ja kavennetaan digitaalista kuilua. Esimerkiksi 83 000 tutkijaa pääsee hyödyntämään parannettuja tutkimuslaitoksia ja 725 000 yritystä saa tukea innovointiin ja älykkääseen kasvuun.

Politiikalla pyritään tukemaan julkisten palvelujen nykyaikaistamista ja digitalisaatiota (22 500 julkishallinnossa) sekä yritysten digitalisaatiota. Sen avulla edistetään myös digitaitojen ja infrastruktuurin kehittämistä, mm. yhdistämällä 3,1 miljoonaa kotitaloutta nopeisiin mobiiliverkkoihin ja kiinteään digitaaliseen infrastruktuuriin.

Kohti nollanettohiilitaloutta ja sopeutumiskykyisempää Eurooppaa

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tehtävillä vihreillä investoinneilla keskitytään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteiden edistämiseksi koheesiopolitiikalla tuetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita, jotka ovat erityisen tärkeitä REPowerEU-suunnitelman keskeisten toimien toteuttamiseksi. Energiatehokkuutta parannetaan sekä julkisissa että asuinrakennuksissa uudistamalla 32 miljoonaa neliömetriä julkisia rakennuksia ja 723 000 asuinrakennusta. Lisäksi uusiutuvan energian lisäkapasiteettia asennetaan 9 555 MW.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja katastrofiriskien hallinnan tukemiseksi koheesiopolitiikalla tuetaan uuden vihreän infrastruktuurin rakentamista (229 000 hehtaaria).

Kestävää kaupunkiliikennettä edistetään rakentamalla ja uudistamalla 1 230 km raitiovaunu- ja metrolinjoja sekä 12 200 km pyöräilyinfrastruktuuria.

Koheesioinvestoinneilla tuodaan puhdas vesi ja parannettu jätevesi-infrastruktuuri 16,4 miljoonan ihmisen ulottuville.

Kohti oikeudenmukaista siirtymää

Koheesiopolitiikalla autetaan ihmisiä ja alueita, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten, jotta ketään ei jätetä jälkeen.

Tämän vuoksi sillä tuetaan lähes 39 000:ää yritystä siirtymävaiheessa. Yli 5 000 pk-yritystä pääsee hyötymään investoinneista älykkääseen erikoistumiseen, teollisuuden muutosprosessiin ja yrittäjyyteen liittyviin uusiin taitoihin. Jopa 120 000 työtöntä pääsee työmarkkinoiden tukitoimien piiriin ja lähes 200 000 ihmistä saa uuden pätevyyden.

Sosiaalisempi ja osallistavampi Eurooppa

Sosiaalisen ja osallistavan kasvun varmistamiseksi ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti koheesiorahastojen varoilla tuetaan ihmisiä myös työelämässä tarvittavien taitojen kartuttamisessa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että vähintään 6,5 miljoonan työttömän osaamista ja elinikäistä oppimista kehitetään Euroopan osaamisen teemavuoden tavoitteiden mukaisesti. Toimien avulla pyritään saavuttamaan EU:n tavoite, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä vähintään 60 prosenttia kaikista aikuisista osallistuu koulutukseen vuosittain.

Yksi tärkeä painopiste on parantaa yli 3 miljoonan ihmisen integroitumista ja osallisuutta. Määrään sisältyy 600 000 ihmistä, jotka kuuluvat syrjäytyneisiin ryhmiin, kuten romaneihin. Lisäksi varoilla tuetaan 1,7:ää miljoonaa perusasteen ja toisen asteen oppilasta, ja lähes 3,5 miljoonan ihmisen odotetaan opiskelevan uusissa tai uudistetuissa oppilaitoksissa.

Terveydenhuoltoa ja pitkäaikaishoitoa parannetaan merkittävästi unohtamatta niiden rakenteita ja laitteita. Uudet ja nykyaikaistetut terveydenhuoltolaitokset tarjoavat terveysneuvontaa ja sairaanhoitoa 60 miljoonalle potilaalle.

Parempien yhteyksien Eurooppa

Koheesiopolitiikalla tuetaan tehokkaita liikennejärjestelmiä kaikilla alueellisilla tasoilla. Yksi turvallisimmista ja puhtaimmista liikennemuodoista on raideliikenne, minkä vuoksi rakennetaan tai nykyaikaistetaan 3 900 km Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T) kuuluvia rautatielinjoja.

EU:n ja sen naapurimaiden yhteisten ohjelmien ansioista varoja investoidaan Euroopan alueellisen yhteistyöohjelman yhteishankkeisiin, joihin osallistuu yli 2 miljoonaa henkilöä, 40 299 organisaatiota ja 25 456 pk-yritystä.

Tausta

Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein pitkän aikavälin investointiväline, jolla vahvistetaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta EU:ssa, korjataan maiden ja alueiden välistä epätasapainoa ja toteutetaan unionin poliittisia painopisteitä.

Koheesiopolitiikkaa toteutetaan useista rahastoista:

Politiikan tavoitteena on

  • kilpailukykyisempi ja älykkäämpi Eurooppa
  • vihreämpi ja vähähiilinen siirtyminen kohti nollanettohiilitaloutta ja selviytymiskykyistä Eurooppaa
  • parempien yhteyksien Eurooppa lisäämällä liikkuvuutta
  • sosiaalisempi ja osallistavampi Eurooppa
  • lähempänä kansalaisia oleva Eurooppa, jossa sovelletaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaa paikkalähtöistä toimintamallia antamalla pienempien alueiden ja paikallisyhteisöjen määrittää omat painopisteensä ja hankkeensa yhdennetyllä ja osallistavalla tavalla
  • oikeudenmukainen siirtymä kohti Pariisin sopimukseen perustuvia vuoteen 2030 ulottuvia EU:n energia- ja ilmastotavoitteita ja ilmastoneutraalia taloutta vuoteen 2050 mennessä.

Lähde: Euroopan komission tiedote