EU perustaa uusia eurooppalaisia kumppanuuksia

Komissio on ehdottanut kymmenen uuden eurooppalaisen kumppanuuden perustamista Euroopan unionin, sen jäsenmaiden ja/tai teollisuuden välille. Tavoitteena on nopeuttaa siirtymää vihreään, ilmastoneutraaliin ja digitaaliseen Eurooppaan ja parantaa Euroopan teollisuuden selviytymis- ja kilpailukykyä.

EU myöntää kumppanuuksiin lähes 10 miljardia euroa rahoitusta. Kumppanit myöntävät vähintään yhtä paljon rahoitusta kumppanuksiin. Tämän odotetaan saavan liikkeelle siirtymien tueksi lisäinvestointeja ja saavan aikaan myönteisiä pitkän aikavälin vaikutuksia työllisyyteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Ehdotetuilla institutionaalisilla eurooppalaisilla kumppanuuksilla pyritään parantamaan EU:n varautumista ja reagointia tartuntatauteihin, kehittämään tehokkaita vähähiilisiä ilma-aluksia puhdasta lentoliikennettä varten, tukemaan uusiutuvien biologisten raaka-aineiden käyttöä energiantuotannossa, varmistamaan Euroopan johtoasema digiteknologian ja -infrastruktuurien alalla sekä parantamaan rautatieliikenteen kilpailukykyä.

Kymmenen kumppanuutta, joista osa perustuu nykyisiin yhteisyrityksiin, ovat seuraavat:

  1. Globaali terveys EDCTP3
  2. Innovatiivista terveydenhuoltoa koskeva aloite
  3. Keskeiset digitaaliset teknologiat:
  4. Biopohjainen kiertotalous
  5. Puhdas vety
  6. Puhdas ilmailu
  7. Euroopan rautatiet
  8. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanke 3 (SESAR)
  9. Älykkäät verkot ja palvelut
  10. Metrologia

Euroopan unionin neuvoston pitää vielä hyväksyä ehdotus asetukseksi.

Lue aiheesta tarkemmin komission lehdistötiedote: EU perustaa uusia eurooppalaisia kumppanuuksia ja investoi lähes 10 miljardia euroa vihreään ja digitaaliseen siirtymään