EU panostaa kestävään rahoitukseen

Euroopan komissio hyväksyi 6.7. useita toimenpiteitä nostaakseen kestävän rahoituksen tavoitetasoa. Uudessa kestävän rahoituksen strategiassa esitetään useita aloitteita ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi, samalla kun lisätään investointeja ja pk-yritysten osallistumista EU:n siirtymään kohti kestävää taloutta. Myös esitetyllä ehdotuksella EU:n vihreiden joukkovelkakirjojen standardiksi on tarkoitus luoda korkealaatuinen ja vapaaehtoinen standardi joukkovelkakirjoille, joilla rahoitetaan kestäviä investointeja. Lisäksi komissio hyväksyi delegoidun säädöksen tiedoista, jotka sekä rahoitusalan yritysten että muiden kuin rahoitusalan yritysten on annettava toimintansa kestävyydestä EU:n luokitusjärjestelmäasetuksen 8 artiklan mukaisesti.

Aloitteet korostavat EU:n maailmanlaajuista johtoasemaa kestävän rahoituksen kansainvälisessä standardoinnissa. Komissio tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Uusi kestävän rahoituksen strategia

EU on viime vuosina huomattavasti korottanut tavoitetasoaan ilmastonmuutokseen torjunnassa. Komissio on jo ottanut ennennäkemättömiä askelia luodakseen pohjaa kestävälle rahoitukselle. Kestävyys on keskeinen osa EU:n elpymistä covid-19-pandemiasta, ja rahoitusala voi ratkaisevalla tavalla auttaa saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet.

Nyt julkaistu strategia sisältää kuusi toimenpidekokonaisuutta:

  1. Laajennetaan nykyistä kestävän rahoituksen välineistöä ja helpotetaan siten siirtymää tukevan rahoituksen saatavuutta.
  2. Lisätään pk-yritysten ja kuluttajien osallistumista antamalla tarvittavia välineitä ja kannustimia siirtymää tukevan rahoituksen hankkimiseksi.
  3. Lujitetaan talous- ja rahoitusjärjestelmän kykyä sietää kestävyysriskejä.
  4. Kasvatetaan rahoitusalan panosta kestävyyden edistämisessä.
  5. Varmistetaan EU:n rahoitusjärjestelmän eheys ja seurataan järjestelmän hallittua siirtymistä kohti kestävyyttä.
  6. Kehitetään kestävää rahoitusta koskevia kansainvälisiä aloitteita ja standardeja ja tuetaan EU:n kumppanimaita.

Komissio raportoi strategian toteutuksesta vuoden 2023 loppuun mennessä ja tukee aktiivisesti jäsenmaita niiden pyrkimyksissä edistää kestävää rahoitusta.

EU:n vihreitä joukkovelkakirjoja koskeva standardi

Komissio on tänään antanut myös ehdotuksen asetukseksi EU:n vihreitä joukkovelkakirjoja koskevasta vapaaehtoisesta standardista. Ehdotuksella luodaan korkealaatuinen ja vapaaehtoinen standardi, joka on kaikkien liikkeeseenlaskijoiden (yksityisten ja valtiotason) käytettävissä ja jonka avulla edistetään kestävien investointien rahoittamista. Vihreiden joukkovelkakirjojen avulla kerätään jo nykyään rahoitusta energian tuotannon ja jakelun, resurssitehokkaan asuntotuotannon ja vähähiilisen liikenneinfrastruktuurin kaltaisilla aloilla. Myös sijoittajien kiinnostus tällaisiin joukkovelkakirjoihin on suurta. Vihreiden joukkovelkakirjojen markkinoiden mittakaavaa ja ympäristötavoitteiden tasoa on kuitenkin mahdollista vielä nostaa. EU:n vihreitä joukkovelkakirjoja koskevasta standardista on tarkoitus tulla esikuva sille, miten yritykset ja viranomaiset voivat vihreiden joukkovelkakirjojen avulla kerätä varoja pääomamarkkinoilta rahoittaakseen kunnianhimoisia investointeja, samalla kun täytetään tiukat kestävyysvaatimukset ja suojellaan sijoittajia viherpesulta. Standardi tuo erityisesti seuraavat hyödyt:

  • Vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat saavat käyttöönsä vankan keinon sen osoittamiseksi, että ne rahoittavat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vihreitä hankkeita.
  • Joukkovelkakirjoja ostavat sijoittajat voivat helpommin varmistua siitä, että heidän sijoituksensa ovat kestäviä, mikä vähentää viherpesun riskiä.

EU:n vihreiden joukkovelkakirjojen standardia voivat hyödyntää kaikki vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat, myös EU:n ulkopuolella.

Keskeisenä tavoitteena on luoda vihreille joukkovelkakirjoille uusi esikuva, johon muita markkinastandardeja voidaan verrata, sekä mahdollisesti pyrkiä yhdenmukaistamiseen. Standardin avulla on tarkoitus puuttua viherpesuun liittyviin ongelmiin ja suojella markkinoiden eheyttä, jotta rahoitusta ohjautuisi perustelluille ympäristöhankkeille. Komission ehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyyn.

Kestävä rahoitus ja EU:n luokitusjärjestelmä

Euroopan komissio on tänään antanut myös delegoidun säädöksen, jolla täydennetään luokitusjärjestelmäasetuksen 8 artiklaa. Kyseisen artiklan mukaan sekä rahoitusalan yritysten että muiden kuin rahoitusalan yritysten on annettava sijoittajille tietoa omaisuuseriensä ja taloudellisen toimintansa ympäristövaikutuksista. Markkinat ja sijoittajat tarvitsevat selkeitä ja vertailukelpoisia kestävyystietoja viherpesun ehkäisemiseksi. Delegoidussa säädöksessä täsmennetään niiden tietojen sisältö, määritysperiaatteet ja esitystapa, jotka suurten rahoitusalan yritysten ja muiden yritysten on annettava sijoittajille. Ilmoitusvelvollisuus koskee sitä osuutta yritysten liiketoiminnasta, investoinneista tai lainanantotoiminnasta, joka on EU:n luokitusjärjestelmän mukaista.

Tausta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa todettiin selvästi, että ilmastoneutraaliin talouteen siirtyminen ja kestävää kehitystä koskevien unionin ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää huomattavia investointeja kaikilla talouden aloilla. Merkittävän osan näistä rahoitusvirroista on tultava yksityiseltä sektorilta. Tämän investointivajeen täyttäminen edellyttää, että yksityisiä pääomavirtoja suunnataan ympäristön kannalta kestävämpiin sijoituksiin ja että EU:n rahoituskehys suunnitellaan kokonaan uudelleen. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa korostettiin erityisesti sitä, että sijoittajien ja yritysten olisi voitava helpommin tunnistaa ympäristön kannalta kestävät investoinnit ja varmistaa niiden luotettavuus.

Tämänpäiväisten ehdotusten ansiosta EU ottaa jälleen yhden suuren askeleen kohti vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista, kun vihreän siirtymän rahoittamiseen saadaan kokonaisvaltainen lähestymistapa.

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote