Odotettu esitys EU:n elpymissuunnitelmaksi julkaistiin

Komissio esitti 27.5. ehdotuksensa elpymissuunnitelmaksi. Suunnitelmaan sisältyy monivuotiseen rahoituskehykseen sisällytettävä elpymistä tukeva uusi väline, Next Generation EU. Välineen avulla kerätään rahaa korottamalla omien varojen enimmäismäärä väliaikaisesti kahteen prosenttiin suhteessa EU:n bruttokansantuloon. Näin komissio voi vahvaa luottoluokitustaan hyödyntäen lainata rahoitusmarkkinoilta 750 miljardia euroa.

Elpymissuunnitelmassaan komissio ehdottaa Next Generation EU -nimisen uuden elpymistä tukevan välineen perustamista. Uusi väline on tarkoitus sisällyttää EU:n uudistettuun monivuotiseen rahoituskehykseen.

Tarvittavat varat saadaan korottamalla omien varojen enimmäismäärä väliaikaisesti kahteen prosenttiin suhteessa EU:n bruttokansantuloon, jolloin komissio voi vahvaa luottoluokitustaan hyödyntäen lainata rahoitusmarkkinoilta 750 miljardia euroa.

Next Generation EU -välineen 750 miljardin euron määrärahat sekä EU:n vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen kohdennetut määrärahalisäykset nostavat EU:n rahoituskapasiteetin yhteensä 1,85 biljoonaan euroon.

Lisärahoitus kanavoidaan EU:n ohjelmien kautta ja maksetaan takaisin pitkän ajan kuluessa EU:n tulevista talousarvioista, kuitenkin aikaisintaan vuonna 2028 ja viimeistään vuonna 2058.

Jotta tämä voitaisiin tehdä oikeudenmukaisesti, komissio ehdottaa joitakin uusia omien varojen lähteitä.

Varat olisi saatava käyttöön mahdollisimman nopeasti kiireellisimpiä toimia varten, minkä vuoksi komissio ehdottaa, että nykyistä, vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä muutetaan siten, että jo vuonna 2020 saadaan käyttöön 11,5 miljardin euron lisärahoitus.

Next Generation EU -välineen avulla saadut varat investoidaan kolmelle osa-alueelle:

1. Jäsenvaltioille annettava tuki investointien ja uudistusten toteuttamista varten

uusi elpymis- ja palautumistukiväline, joka tarjoaa rahoitustukea investoinneille ja uudistuksille, jotka liittyvät muun muassa vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen

– uudesta REACT-EU-aloitteesta myönnettävä lisärahoitus, joka jaetaan kriisin taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten vakavuuden perusteella

lisärahoitus oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle ilmastoneutraaliuteen siirtymisen nopeuttamiseksi

lisärahoitus maaseuturahastolle maaseutualueiden tukemiseksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman edellyttämissä rakennemuutoksissa

2. EU:n talouden käynnistäminen uudelleen tarjoamalla kannustimia yksityisille investoinneille

uusi vakavaraisuustukiväline, jolla voidaan kiireellisesti tukea elinkelpoisia eurooppalaisia yrityksiä

lisärahoitus InvestEU-ohjelmalle hankkeiden toteuttamiseksi kaikkialla EU:ssa

uusi strategisten investointien väline InvestEU-ohjelmassa muun muassa vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen liittyvien strategisten alojen häiriönsietokyvyn parantamiseksi

3. Kriisin aikana havaittujen ongelmien ratkaiseminen hyödyntämällä kriisistä saatuja kokemuksia

uusi terveysohjelma (EU4Health), jonka avulla parannetaan terveysturvallisuutta ja valmistaudutaan tuleviin terveyskriiseihin

lisärahoitus unionin rescEU-pelastuspalvelumekanismille

lisärahoitus Horisontti Eurooppa -ohjelmalle, jotta voidaan rahoittaa terveyttä, häiriönsietokykyä sekä vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta koskevaa elintärkeää tutkimusta

EU:n ulkoisten toimien, kuten humanitaarisen avun, määrärahojen lisääminen

– lisärahoitus muille EU:n ohjelmille ja rahoitusvälineille.

Ehdotuksista olisi päästävä nopeasti poliittiseen yhteisymmärrykseen Eurooppa-neuvostossa viimeistään heinäkuussa, jotta elpymiseen saadaan vauhtia.

Lähteet – Euroopan komission aiheeseen liittyvät tiedotteet:

Komissiolta ehdotus mittavasta elpymissuunnitelmasta

Europe’s moment: Repair and prepare for the next generation

Politico: European Commission proposes €750B EU recovery package