Alueiden komitea: Paikkalähtöinen kehittäminen turvattava koheesiopolitiikassa

Euroopan alueiden komitea (CoR) on julkaissut lausunnon yhdennetyistä alueellisista investoinneista (ITI) osana koheesiopolitiikkaa. Lausunnossaan komitea korostaa, että EU:n koheesiopolitiikassa tulisi huomioida paremmin alue -ja paikkalähtöinen lähestymistapa ja kunkin alueen omat erityispiirteet.

Komitean mielestä yhdennettyjen alueellisten investointien eli ITI-välineen täytäntöönpanon mahdollistamisen tulisi seuraavalla 2020+ -ohjelmakaudella olla pakollista kaikille jäsenvaltioille. Näin ITI-välineen potentiaali saataisiin paremmin hyödynnettyä ja sitä voitaisiin käyttää tehokkaammin osana koheesiopolitiikan toteuttamista.

Lausunnossaan komitea suosittelee myös ITI-välineen yksinkertaistamista. Ehdotuksessa kaikki ITI-järjestelyyn osoitettavat resurssit kootaan yhden useaa rahastoa hyödyntävän toimenpideohjelman alaisuuteen. Myös hallinto ja rahoitus tulisi toteuttaa yleiskattavan tuen muodossa siten, että tavoitteet, indikaattorit, resurssit ja toteuttamisvastuu määriteltäisiin tarkasti.

Lue lisää täältä.

ITI eli yhdennetty alueellinen instrumentti on väline, jolla alueelliset strategiat pannaan täytäntöön yhdennetysti. Sen avulla jäsenvaltiot voivat panna toimintaohjelmia täytäntöön poikkileikkaavasti ja saada rahoitusta yhden tai useamman toimintaohjelman useasta toimintalinjasta. Näin taataan tiettyä aluetta koskevan yhdennetyn strategian täytäntöönpano.