55-valmiuspaketin viimeiset pilarit on hyväksytty

Päästöjen vähentämiseen suunnattu 55-valmiuspaketin (Fit for 55) kaksi viimeistä pilaria on hyväksytty 9.10., ilmoittaa komissio. Viimeiset kaksi pilaria ovat uusiutuvan energian tarkistetun direktiivin ja ilmailualan ReFuelEU-asetus, joiden hyväksymisen myötä EU:lla on nyt oikeudellisesti sitovat ilmastotavoitteet.

Uusiutuvan energian direktiivin myötä EU:n vuoden 2030 sitova uusiutuvan energian tavoite nostetaan nykyisestä 32 %:sta vähintään 42,5 prosenttiin. Euroopan on myös tarkoitus nostaa uusiutuvan energian osuus 45 prosenttiin EU:n energialähteiden yhdistelmässä. Myös energiatehokkuusdirektiivin kautta pyritään kestävämpiin valintoihin. EU:n energiatehokkuutta parannetaan 11,7 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii jäsenvaltioilta noin 1,49 prosentin vuotuiset säästöt aikavälillä 2024-2030.

Taustaa: Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja 55-valmiuspaketti

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen painottaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman merkitystä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Paketti sisältää sitovat ilmastotavoitteet kaikilla talouden keskeisillä sektoreilla. Siihen kuuluu myös luonnollisten hiilinielujen lisääminen ja päivitetty päästökauppajärjestelmä, joka rajoittaa päästöjä ja tukee investointeja vihreään siirtymään. Sosiaalinen tuki on tarjolla kansalaisille ja pienyrityksille, ja sitä hyödyntämällä pyritään takaamaan tasapuoliset toimintaedellytykset eurooppalaisille yrityksille hiilirajamekanismin avulla.

Paketti on komission vastaus ilmastolain vaatimuksiin, se pyrkii vähentämään EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Pakettia päivitettiin REPowerEU-suunnitelmalla Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta Euroopan energiaturvallisuuden parantamiseksi. Lopullisen lainsäädäntöpaketin odotetaan vähentävän EU:n kasvihuonekaasujen nettopäästöjä jopa 57 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Uudistetussa EU:n päästökauppajärjestelmässä hiilen hinnoittelu laajennetaan uusille talouden aloille. Sosiaalisen ilmastorahaston avulla tuetaan heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia ja pienyrityksiä vihreässä siirtymässä. Lisäksi hiilirajamekanismilla varmistetaan, että tuontituotteista maksetaan vastaava hiilen hinta.

Jäsenvaltiot alkavat nyt implementoida 55-valmiuspakettia kansallisiin suunnitelmiinsa ja osoittaa, miten ilmasto- ja energiatavoitteet saavutetaan kansallisella tasolla. Komissio aikoo myös käydä vuoropuhelua kansalaisten ja teollisuuden kanssa täytäntöönpanosta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman puitteissa.

Lainsäädäntöpaketti on tärkeä osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja pyrkii osittain myös vastaamaan uusiutuvalla energialla Venäjän hyökkäyssodan jättämään energiatyhjiöön. 

Komission lehdistötiedote