Päivitetty ehdotus EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi

Euroopan komissio esitti 27.5. ehdotuksensa Euroopan elpymissuunnitelmaksi. Uusi elpymistä tukeva väline, Next Generation EU, sisällytettiin EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen. Uuden tukivälineen rahoitus – 750 miljardia euroa, josta ehdotuksessa 2/3 olisi avustuksia ja 1/3 lainaa – tulee monivuotisen rahoituskehyksen noin 1100 miljardin euron päälle. Next Generation EU:n avustusten ja lainojen suhde on herättänyt keskustelua EU-jäsenvaltioiden pääkaupungeissa. Nykymuodossa hyväksyttäessä EU:n rahoituskapasiteetti nousisi ehdotuksen myötä merkittävästi, 1,85 biljoonaan euroon.

Elpymissuunnitelman yhteydessä päivitettiin vuoden 2018 ehdotusta EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2021-2027, jota on sittemmin käsitelty jo EU-instituutioissa. Joulukuussa 2019 aloittaneen uuden komission painopisteet ja koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät päivitetyssä rahoituskehyksessä.

Ehdotusta käsitellään huippukokouksen – EU-jäsenvaltioiden johtajien kokouksessa – 19.6. videoyhteyden välityksellä. Kesäkuun huippukokoukselta ei vielä odoteta päätöksiä vaan pikemminkin edistystä neuvotteluissa. Päätöksiä odotetaan ennen syksyä. Tarkistetun monivuotisen rahoituskehyksen 2021-2027 hyväksymistä – eli Euroopan parlamentin lopullista hyväksyntää – odotetaan joulukuussa 2020.

Rahoitusohjelmia valmistellaan koko ajan neuvottelujen taustalla rahoituskauden mahdollisimman sujuvan aloituksen varmistamiseksi vuonna 2021.

Mitä komission ehdotus EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi pitää sisällään ja mihin nyt investoidaan? Siinä esitetään päivitettyjä ehdotuksia EU:n rahoitusohjelmista ja uusia avauksia. Ohessa poimintoja Pirkanmaan kannalta olennaisimmista uusista ehdotuksista ja muutoksista:

REACT-EU ja koheesiopolitiikka

REACT-EU-aloite on uusi aloite, josta myönnetään vuoteen 2022 mennessä 55 miljardia euroa lisärahoitusta nykyisiin koheesiopolitiikan ohjelmiin – kuten EAKR ja ESR – jaettavaksi kriisin taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten vakavuuden perusteella. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon esimerkiksi nuorisotyöttömyysaste ja jäsenmaiden suhteellinen vauraus. Tukea myönnetään sitä kipeimmin tarvitseville.

Euroopan sosiaalirahasto

Jäsenvaltiot voivat käyttää osan REACT-EU:n varoista nykyisen ESR:n puitteissa työllisyyden edistämiseen, esim. lyhytaikaisiin työllisyysohjelmiin, itsensä työllistäjien tukemiseen, nuorisotyöttömyystoimiin.

ESR:n seuraajaohjelma seuraavalla rahoituskaudella on ESR+. Sillä tuetaan vihreään ja digitaalista siirtymää, siis panostuksia uuden osaamisen kehittämiseen. Ohjelmalla tuetaan yhä työtä nuorisotyöttömyyden ja lapsiköyhyyden vähentämiseksi, etenkin näiden tilan huononnuttua koronatilanteesta johtuen. Uudella ohjelmakaudella helpotetaan kriisirahoituksen järjestämistä hätätilanteessa.

Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa -ohjelmaa vahvistetaan 94,4 miljardilla Next Generation EU -varoista, johon kuuluu niin avustuksia kuin lainaa. Erityisesti rahoitusta ohjataan tutkimukseen ja innovaatioihin liittyen seuraaviin aloihin: terveys ja koronaviruspandemiaan liittyvät toimenpiteet, häiriönsietokyky (resilienssi), Euroopan vihreän kasvun ohjelma ja vihreä siirtymä (etenkin Horisontti Euroopan energia- ja liikenneklusteri) ja digitaalinen muutos (digitaalisen teollisuuden klusteri). Rahoitusta ohjataan myös Euroopan innovaationeuvostolle yritysten innovaatioiden tukemiseen. Tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitus lisääntyisi ehdotuksen toteutuessa, mutta käsitykset siitä kuinka merkittävästi vaihtelevat (lue lisää täältä EUTI:n jutusta ja täältä Science Businessin jutusta).

InvestEU

InvestEU-ohjelma on etenkin yksityisiä investointeja edistävä EU:n lippulaivaohjelma, jota komissio ehdottaa vahvistettavan 15,3 miljardin eurolla.

InvestEU-ohjelmaan sisältyy myös uusi strategisten investointien väline. Sen avulla on tarkoitus saada aikaan Next Generation EU -välineestä saatavan 15 miljardin euron rahoitusosuuden turvin jopa 150 miljardin euron investoinnit erityisesti vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen liittyvien strategisten alojen tukemiseksi.

EU4Health

EU:lla on aiemminkin ollut terveysohjelma ja sellaista ehdotettiinkin jo vuonna 2018 osaksi ESR+ -ohjelmaa reilun 400 miljoonan euron budjetilla. Nyt komissio ehdottaa täysin uutta EU4Health-terveysohjelmaa, jonka avulla parannetaan terveysturvallisuutta ja valmistaudutaan tuleviin terveyskriiseihin. Ohjelmalle ehdotetaan 9,4 miljardia euroa rahoitusta.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

Alkuvuodesta 2020 Euroopan komissio ehdotti aivan uutta oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto – Just Transition Fund – on avustuksiin (ei lainoihin) perustuva osa oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia, jossa on mukana myös lainarahoitusta. Rahastoa ehdotetaan vahvistettavaksi alkuvuoden 7,5 miljardsta eurosta 40 miljardiin euroon. Ohjelman avulla jäsenmaita tuetaan nopeampaan siirtymään ilmastoneutraaliuteen. Uudessa ehdotuksessa Suomelle on tarjolla 968 miljoonaa euroa rahoitusta fossiilisista polttoaineista kuten turpeesta ja kivihiilestä luopumiseen.

Keille rahoitusta sitten kanavoidaan rahoitusohjelmien kautta? Komission taulukko antaa hyvän yleiskuvan.