Green City Accord -aloite

Tampereen kaupunki liittyi alkuvuodesta 2022 Euroopan komission Green City Accord -aloitteeseen, johon liittyvät kaupungit sitoutuvat vuoteen 2030 mennessä rakentamaan kaupungeista houkuttelevia, terveellisiä ja turvallisia asuinpaikkoja.

Green City Accord -aloite julkaistiin vuonna 2020. Ympäristönsuojeluun tähtäävän aloitteen tavoitteena on rakentaa yhä useammalle kaupungissa elävälle turvallinen, puhdas, terveellinen, yhä vihreämpi ja terveyttä edistävä työskentely- ja elinympäristö.

Aloitteeseen sitoutuvat kaupungit pyrkivät takaamaan kaupunkilaisille vuoteen 2030 mennessä mahdollisuuden hengittää puhdasta ilmaa, nauttia puhtaasta vedestä, liikkua ja rentoutua puistoissa ja viheralueilla sekä nauttia kaupunkielämästä, jossa on vähemmän melusaastetta. Aloitteen tavoitteisiin kuuluu myös kiertotalouden monipuolinen ja toimiva hyödyntäminen sekä jätteiden laaja uudelleenkäyttäminen kierrättämällä ja korjaamalla. 

Aloitteeseen liittymisen jälkeen kaupungilla on kaksi vuotta aikaa kirjoittaa ensimmäinen raportti, jossa tarkastellaan lähtötilannetta, määritetään kaupungin tavoitteet sekä luodaan yleiskuva seuraavista askelista kohti tavoitteita. Ensimmäisen raportin toimitettuaan kaupungit raportoivat edistymisestään kolmen vuoden välein. 

Aloite toimii tamperelaiselle ympäristönsuojelutyölle kansainvälisenä kattositoumuksena lisäten samalla myös Tampereen kaupunkiympäristön ja -luonnon kehittämisen näkyvyyyttä. Green City Accord -aloite mahdollistaa Tampereelle myös uudenlaista kansainvälistä yhteistyötä muiden aloitteeseen sitoutuneiden kaupunkien kanssa.

Green City Accord tukee olennaisesti Euroopan vihreän kehityksen tavoitteita sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. 

Green City Accord -aloitteen tavoitteet 2030:

Aloitteen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat tehostamaan toimiaan vuoteen 2030 mennessä erityisesti viidellä aloitteen osa-alueella

  1. Ilmanlaadun merkittävä paraneminen pohjaten WHO:n ohjeistukseen ja EU:n ilmanlaatustandardeihin.
  2. Vedenlaadun merkittävä parantaminen erilaisissa vesistöissä ja kestävä vedenkäyttö.
  3. Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja suojelu panostaen viheralueiden määrään ja laatuun sekä ennallistamalla ja pysäyttämällä urbaanien ekosysteemien vähenemisen.
  4. Kiertotalouden ja jätteiden käsittelyn kehittäminen parantamalla merkittävästi kotitalouksien jätteidenkäsittelyä, vähentämällä jätteiden syntyä ja sijoittamista kaatopaikalle sekä lisäämällä tuotteiden uudelleenkäyttöä, korjaamista ja kierrätystä.
  5. Melusaasteen vähentäminen WHO:n suositusten mukaiselle tasolle.

Lue uutinen aiheesta sivuiltamme

Lue Tampereen kaupungin uutinen aiheesta

Lue lisää aloitteesta komission sivuilta

Green City Accord -aloitteeseen liittyvillä kaupungeille on tarjolla monipuolisia rahoitusmahdollisuuksia. Monet EU-rahoitusohjelmat tukevat kaupunkien ilmastotyötä ja kehitystä yhä vihreämmiksi kaupungeiksi.

Lue lisää rahoitusmahdollisuuksista komission sivuilta

Esimerkkejä rahoitusohjelmista ja ohjelmien hankkeista:

LIFE – EU:n rahoitusjärjestelmä ympäristö- ja ilmastohankkeille. Painopisteinä luonto, biodiversiteetti, kiertotalous, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä puhtaan energian siirtymä. 

CANEMURE – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää vuosina 2018-2024 konkreettisten ilmastotoimien toteuttamista panosten myös koulutukseen sekä yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Hankkeen 21  toimijaan kuluu niin kuntia, kunnallisia organisaatioita, yrityksiä kuin tutkimuslaitoksiakin. Pirkanmaalta mukana ovat niin Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto kuin Pirkanmaan liittokin. EU:n LIFE-ohjelmasta rahaa hankkeeseen tulee 9,1 miljoonan euron verran. Hankkeen tavoitteita on muun muassa edistää vähähiilistä liikkumista, lisätä hajatetun uusiutuvan energian tuotantoa, parantaa rakennusten energiatehokkuutta sekä edistää kestävien kaupunkirakenteiden luomista. 

Lue lisää CANEMURE-hankkeesta

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanke pyrkii edistämään materiaalivirtojen tehokasta käyttöä ja materiaalien kierrätystä sekä  ehkäisemään jätteen syntyä. Seitsenvuotisessa hankkeessa Pirkanmaan liitto on mukana vuodesta 2019 vuoden 2023 loppuun asti. Pirkanmaan liiton rooli hankkeessa on kehittää ja koota työkaluja alueellisille toimijoille ja kunnille tarjoten tukea ja tietoa kiertotalouden, resurssitehokkuuden sekä jakamistalouden hyvistä käytännöistä. Hankkeen suurin rahoittaja on EU:n LIFE-ohjelma, jonka piiriin Suomea kiertotalouteen luotsaava ja jätesuunnitelmaa toteuttava hanke sopii erinomaisesti. 

Lue lisää CIRCWASTE-hankkeesta

EAKR – Euroopan aluekehitysrahastolla pyritään tasoittamaan maiden välisiä kehityseroja, rakentaa alueista yhä elinvoimaisempia, lisätä EU:n ja alueiden kilpailukykyä, parantaa työllisyyttä sekä tukea kestävää kehitystä. 

RETU – Resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa -hanke toteutettiin Pirkanmaalla ja sen tavoitteena oli edistää uusiutuvan energiaan keskittyvää liiketoimintaa, lisätä uusiutuvan energian käyttöä sekä edistää vähähiilisten ratkaisujen ja biotalouden kehitystä. 

Lue lisää RETU-hankkeesta

KIVIREKI – Kaupunkiviljelystä tehokasta liiketoimintaa -hanke pyrki luomaan, kehittämään ja innovoimaan kaupunkiviljelyyn liittyvää liiketoimintaa, innovaatioita, tekniikkaa ja osaamista. Hankeella haluttiin edistää vähähiilistä ja energiatehokasta lähiruokatuotantoa samalla paranaten myös kaupunkilaisten hyvinvointia.

Lue lisää KIVIREKI-hankkeesta

Horisontti Eurooppa -ohjelma panostaa tutkimukseen ja innovointiin. Ohjelma jakaa tukea niin akateemiseen tutkimukseen ja koulutukseen kuin yritysten tuotekehitykseen ja kasvuun. Ohjelmalla halutaan tuottaa uutta osaamista, osaajia, tietoa, tuotteita, palveluita ja ideoita.

LOWINFOOD-hankkeen tavoite oli kehittää ja innovoida toimia ruokahävikin vähentämiseksi. Nelivuotiseen hankkeeseen osalistui toimijoita 12 eri maasta, Suomesta ja Pirkanmaalta mukana oli Tampereen yliopisto. Koko hanke sai Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitusta noin 5,5 miljoonaa euroa, josta Tampereen yliopistolle kohdentui noin 200 000 euroa. Tampereella tutkimus ja innovointitominta keskittyy leipähävikin vähentämisen tutkimiseen yhdessä leipomoiden ja kaupan kanssa sekä kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseen mobiilisovelluksen avulla. 

Lue lisää LOWINFOOD -hankkeeseen

UNALAB – Urban Nature Labs -hankkeen tavoite on kehittää luontoperustaisia järjestelmiä kauunkialueille sekä jakaa hyviä käytänteitä kaupunkien kesken. Tampereen kaupunki oli hankkeessa mukana yhtenä kolmesta edelläkävijäkaupungista Tampereella tehtyjen esimerkilisten luontoympäristön kehittämisratkaisujen ansiosta. Hankkeen 28 toimijaa aina kaupungeista yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin tulevat 14 eri maasta, ja näin olle yhteistyön ja yhteiskehittämisen merkitys eri toimijoiden välillä on korostunut hankkeessa. Hanke saa viiden toteutumisvuotensa aikana EU-rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta lähes 13 miljoonan euron verran. 

Lue lisää UNALAB-hankkeesta

FUSILLI-hanke, jossa Suomesta ovat mukana Tampereen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ahlman ja Ekokumppanit, pyrkii vastaamaan ruokajärjestelmän globaaleihin haasteisiin ja rakentamaan kaupunkeihin reilua  ja kestävää ruokajärjestelmää. Hankkeeseen osallistetaan ympäri Eurooppaa mukaan myös kaupunkien päättäjiä, oppilaitoksia, opiskelijoita, tutkijoita ja kuntalaisia. Hankkeen keskiössä ovat kokeilut ja innovaatiot. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 13 miljoonaa euroa. 

Lue lisää FUSILLI-hankkeesta