Vertaisohjattu perhevalmennusmalli maahanmuuttajille

Niitty on Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoittama hanke. Rahaston avulla vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, tuetaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja laillista maahanmuuttoa sekä kehitetään paluustrategioita.

Niitty-hankkeessa kehitettiin yhdessä maahanmuuttajien kanssa kolmansien maiden kansalaisille vertaisohjattu perhevalmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajat synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon, vanhemmuuteen, elintapoihin ja perheen arkeen. Tässä hankkeessa edistetään maahanmuuttajanaisten ja neuvoloiden yhteistyötä ja pyritään näin vaikuttamaan siihen, että maahanmuuttajaperheet tulisivat käyttämään enemmän neuvolapalveluita. Tähän pyritään kehittämällä lakisääteistä perhevalmennusta paremmin maahanmuuttajien erityistarpeet huomioivaksi.

Irmeli Nieminen, terveydenhoitotyön lehtori TAMK:ista toimi hankkeessa projektipäällikkönä. Hän kertoo, että perhevalmennusta tulee asetuksen mukaan tarjota kaikille esikoistaan odottaville perheille. Maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelevien parista oli noussut tarve toimivasta perhevalmennusmallista maahanmuuttajille. Hankkeessa oli mukana vapaaehtoisina hanketyöntekijöinä mm. syyrialaisia, irakilaisia, afganistanilaisia ja somalialaisia. Kaikki osallistujat eivät olleet kolmansista maista, mutta osallistuivat joihinkin tilaisuuksiin.

Nieminen kertoo varsinaisen hanketiimin olleen varsin pieni, alle kymmenen ihmistä, jonka lisäksi mukaan löydettiin kymmenkunta aktiivista maahanmuuttajavanhempaa eri maista. Hankekumppanina oli mukana Tampereen kaupunki, joka sai osan rahoituksesta. Hankkeessa lähdettiin ensin kartoittamaan tarpeita ja haasteita haastattelemalla maahanmuuttajaperheitä ja heidän kanssaan työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia. Haastattelusta nousseita teemoja otettiin mukaan kolmeen eri työpajaan, jotka järjestettiin TAMK:issa ja yhteistyökumppaneiden luona, joita olivat esimerkiksi Setlementti Tampereen ry:n Naistari ja Miesten kansalaistalo Mattila.

Malli rakentui kerätyn aineiston perusteella. Siitä muotoutui ryhmämuotoinen malli, jossa on mukana terveydenhoitaja, sekä vertaisohjaaja. Pandemian iskiessä oli luotava virtuaalinen perhevalmennus ja mallista tuli perhelähtöisempi, jossa perheet tutustuivat materiaaleihin ensin itse, jonka jälkeen keskusteltiin ryhmän kanssa ja kyseltiin lisää terveydenhoitajalta, sekä vertaisohjaajalta. Hankkeen aikana koottiin myös koko ajan materiaalia perheinfoaineistoportaaliin. Tätä materiaalia testattiin aktiivisesti mukanaolevien perheiden kanssa.

Nieminen kertoo idean hankkeeseen lähteneen TAMK:ista käytännön kokemuksista kätilö- ja terveydenhoito-opiskelijoiden ja opettajien piiristä. Hankeideaa ehdotettiin ELY-keskukselle, jossa innostuttiin kotouttamista edistävästä perhevalmennusmallista. Tampereen kaupunki valikoitui mukaan yhteistyöhön, koska tarvittiin hankekumppani, jolla on paljon maahanmuuttajia. Nieminen sanoo, että myös lähikuntien kanssa oltiin yhteyksissä, vaikka ne eivät varsinaisiksi kumppaneiksi soveltuneetkaan. Hanke käynnistyi Niemisen mielestä hyvin. TAMK:ista käsin johdettiin hankkeen toimintaa ja rakennettiin aineistoportaalia, sekä muovattiin ja hiottiin itse perhevalmennusmallia. Tampereen kaupungilla oli päävastuu pilotoinneista ja maahanmuuttajaperheiden löytämisestä pilotointeihin. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri oli luonnollisena osana mukana synnytyksien osalta.

TAMK:issa on tehty Niemisen mukaan muutama AMIF-hankehakemusta aiemmin, mutta itse hanketyöntekijät olivat uusia AMIF-toimijoita. Hanketyöskentelyssä auttoi TAMK:in hankeyksikkö talousasioissa ja hankehaussa. Hankeyksiköstä oltiin mukana kirjoittamassa myös itse rahoitushakemusta. Myös sisäministeriöstä pyydettiin ohjeita, josta neuvottiin miten kannattaa toimia. Hankkeen budjetti oli 281 000 €, josta omarahoitusosuus oli 25 %:ia. Loput n. 210 700 € saatiin EU-rahoituksena.

Nieminen mainitsee hankkeen opettaneen joustavuutta. Pandemian haasteet osoittautuivatkin lopulta mahdollisuuksiksi, joita hyödyntämällä syntyi toimivia tuloksia. Nieminen uskoo hankkeessa tuotetun materiaalin hyödyttävän monia toimijoita ympäri Suomea. Myös hankkeen tuloksia oli markkinoitava sähköisesti, mutta Nieminen pitää myös tätä onnistuneena ratkaisuna, sillä hän kokee tulosten tavoittaneen näin enemmän ihmisiä kuin normaalissa tilanteessa olisi odotettu.

 

Irmeli Niemisen vinkit hankevalmistelijoille:

1) Verkostoituminen on erittäin tärkeää eli hankekumppanit ja kohderyhmä pitää saada alusta asti mukaan hankkeeseen. TAMK:issa oli ollut edellisiä hankkeita, joissa oli ollut aktiivisia maahanmuuttajia mukana, joita sitten lähestyttiin ja he välittivät tietoa hankkeesta omien verkostojensa kautta.

2) Ohjausryhmän jäsenillä on merkittävä vaikutus hankkeeseen. Pitää olla hyvin valittu ja toimiva ohjausryhmä, jotta hanke toimii sujuvasti. Heidän tehtävä on tukea ja auttaa hankkeen edistymisessä.

 

Rahoitusohjelma: AMIF (2014 – 2020)

Kokonaisbudjetti: 281 000 €

EU-rahoituksen osuus: 210 760 €

Toteuttamisaika: 1.4.2018 – 31.12.2020

Pääkoordinaattori: TAMK

Hankekumppani: Tampereen kaupunki

Muut yhteistyökumppanit: Setlementti ry: Naistari, Setlementti ry: Miestalo Mattila, Pakolaisapu ry, TAYS synnytysosastot

Hankkeen kotisivut: https://projects.tuni.fi/niitty/

 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund) perustettiin EU-rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 edistämään Euroopan unionin yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan kehittämistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamista. Rahaston toimissa sovelletaan jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon sekä kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön periaatteita.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston avulla vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, tuetaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja laillista maahanmuuttoa sekä kehitetään paluustrategioita. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon on Suomessa toteutettaviin ohjelman mukaisiin toimiin osoitettu yhteensä noin 26 miljoonaa euroa ohjelmakaudelle 2014–2020. Ohjelman koko budjetti oli 3,137 miljardia euroa.