Sustainable Tourism Mobility

Sustainable Tourism Mobility oli REACT-EU-välineen määrärahoista rahoitettu 2-vuotinen hanke, joka päättyi elokuussa 2023. Hanketta koordinoi Visit Tampere yhteistyössä Suomen Itämeri-instituutin ja Tampereen yliopiston kanssa. Hankkeessa pyrittiin kehittämään ja tarjoamaan mahdollisimman mukavia, elämyksellisiä ja vähähiilisiä liikkumisen mahdollisuuksia Tampereella ja Pirkanmaan alueella matkaileville vierailijoille. Liikkuminen on matkailun hiilijalanjäljen keskeisin lähde ja sekä kaupunkien hiilineutraaliustyössä, kuin myös matkailun päästövähennystyössä liikkuminen on yksi haastavimpia yhtälöitä ratkoa, kertoo kestävän matkailun kehityksen projektipäällikkö Matti Pollari Visit Tampereelta. ”Me tartuttiin siihen haasteeseen. Haluttiin lähteä ratkaisemaan sitä nimenomaan palvelukehityksen keinoin.”

Suomen Itämeri-instituutin kehityspäällikkö Johanna Leinon mukaan Sustainable Tourism Mobility syntyi aidosta tarpeesta kestävän matkailun palvelukehittämiseen. Leino kertoo hankkeen alun perin poikineen aiemmasta Kestävän matkailun hub -hankkeesta (EAKR). Kestävän matkailun hub keskittyi erityisesti Särkänniemen alueen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Kestävä liikkuminen muodostui Särkänniemen huvipuistolle tärkeäksi teemaksi. ”Siitä lähti idea keskittyä täysin matkailun kestävän liikkumisen palvelukehittämiseen ja kutsua mukaan useampia matkakohteita Pirkanmaalta” Leino avaa. Yhteistyökumppaneiksi hankkeeseen valikoituivat lopulta Särkänniemi, Serlachius-museo sekä Seitsemisen kansallispuisto. Yhteistyökumppaneiden kanssa lähdettiin rakentamaan kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmia, joiden kautta toteutettiin konkreettisia palvelukokeiluja. Tampereen yliopiston rooli hankkeessa oli pääasiassa vastata kokeiluista ja niihin liittyvästä käyttäjätutkimuksesta, jotta oli mahdollista saada tietoa palvelukokeilujen onnistumisesta ja potentiaalisesta kysynnästä. Yliopisto myös vastasi hankkeen tuloksellisuuden sekä vaikuttavuuden arvioinnista.

Sustainable Tourism Mobility -hanketta toteutettiin erilaisten pilottikokeilujen kautta. ”Ne olivat merkittävä osa meidän hanketta sekä ulospäin näkyvimmät ja konkreettisimmat asiat, kun viedään jokin asia suunnitelmatasolta sille tasolle, että tarjotaan oikeasti jotain palvelua oikeille ihmisille niin silloin siinä on eniten tarttumapintaa tietysti” Pollari kuvailee.

Yhtenä pilottihankkeista toimi Outdoor Express, joka on sukkulabussipalvelu Tampereen keskustasta Seitsemisen, Helvetinjärven ja Isojärven kansallispuistoihin. Outdoor Express toteutettiin ensin hankerahoituksella kokeiluna ja palvelulle löytyessä kysyntää, se siirtyi ulkoisen rahoituksen piiriin, kertovat Leino ja Pollari. Outdoor Expressille on tiedossa jatkoa alustavasti myös vuodelle 2024. Sukkulabussipalvelu kolmeen kansallispuistoon on hyvä esimerkki onnistuneesta kokeilusta, joka jatkuu Sustainable Tourism Mobility -hankkeen jälkeenkin, kun se on saatu juurrutettua uusien toimijoiden ja rahoituksen kautta osaksi Pirkanmaan matkailua, sanoo Leino.

Pollarin mukaan pilottihankkeet ovat tuottaneet tuloksia, joita voidaan kehittää yhä eteenpäin. ”Kokeilujen kautta saatiin konkreettisia tuloksia ja siltä pohjalta on hyvä jatkaa hyvien kumppanien kanssa.”

Hankkeen tulokset

Pollarin näkökulmasta hankkeen myötä on ollut arvokasta, että on onnistuttu luomaan vuoropuhelua matkailun ja kaupunkikehittämisen välille, vaikka Pollari toivookin että dialogia olisi edistetty vielä entistä pidemmälle. ”Keskustelu aloitettiin ja se on hyvä lähtökohta.”

Pollari kertoo, että yksi hankkeen tuloksista on Visit Tampereen luoma kestävän matkailun liikkumisen toimintasuunnitelma, jota voidaan käyttää työkaluna, jonka kautta voidaan käydä sidosryhmäkeskusteluja esimerkiksi julkisen sektorin toimijoiden kanssa erilaisista kestävän liikkumisen toimenpiteistä. Toimintasuunnitelma takaa sen, että ideointi erilaisista matkailun liikkumispalveluista ei lähde täysin alkutekijöistään, vaan valmiita ideoita voidaan lähteä suoraan työstämään oikeiden työkumppanien löytyessä.

Itämeri-instituutin puolelta taas hanke loi uusia kansainvälisiä kontakteja kestävän kehityksen teemojen parissa, mutta myös niiden ulkopuolelta. Itämeri-instituutti vastasi hankkeessa kansainvälisestä hyvien käytäntöjen benchmark-selvityksestä sekä kansainvälisten asiantuntijoiden kartoittamisesta hankkeen tilaisuuksiin. Leinon mukaan Sustainable Tourism Mobility -hankkeen kautta oli mahdollista luoda yhteyksiä toimijoihin ja lisätä Itämeri-instituutin tietoisuutta eri kestävän matkailun kehityksen hanketoiminnasta niin kansainvälisesti kuin myös kotimaassa. Leino katsoo, että Itämeri-instituutin näkökulmasta erilaisten toimijoiden yhteensaattaminen oli yksi hankkeen onnistuneimpia puolia. Hankkeen ansiosta matkailun vähähiilinen liikkuminen saatiin tuotua pinnalle relevanttien toimijoiden kesken, jotta liikkumisen palvelukokonaisuuksia voidaan suunnitella yhä pidemmälle.

 Hankkeen toteuttaminen on vahvistanut Itämeri-instituutin ja Visit Tampereen yhteistyötä, mahdollistaen kansainvälistenkin kontaktien hyödyntämisen myös tulevissa projekteissa. ”Näitä verkostoja, mitä tässä hankkeessa rakennettiin, voidaan hyödyntää jatkossakin ja se on selkeästi pysyvä lisäarvo hankkeelle” Leino kuvailee. Leinon mukaan uusi Interreg-rahoitusta hyödyntävä hanke on jo valmisteilla.

Mitä onnistunut hanke edellyttää?

Pollari kertoo onnistuneen hankkeen edellyttävän etenkin joustavuutta hankkeen suhteen, on oltava valmiita säätämään hankkeen alkuperäistä suunnitelmaa olosuhteiden mukaan hankkeen edetessä. Myös toteuttajien välinen vuoropuhelu on tärkeässä roolissa yhteisen vision toteuttamiseksi. Pollarin mukaan tulee kiinnittää huomiota niin kohderyhmien kuuntelemiseen kuin myös niiden valikointiin. ”Ei yhdellä projektilla voi yrittää palvella kaikkia, vaan täytyy miettiä mikä on järkevää ja mihin resurssit riittävät” Pollari täsmentää.

Leinokin korostaa yhteistyön merkitystä erityisesti verkostojen ja kohderyhmien kanssa hankkeen tuloksellisuuden takaamiseksi. Leino korostaa lisäksi hankkeen pysyvien tulosten merkitystä: ”Hyvän hankkeen toteuttaminen vaatii sitä, että kun sitä ollaan toteuttamassa, tulee ymmärtää että se on prosessi jolla on jatkumoa myös hankkeen jälkeen ja siitä tulee huolehtia niin valmistelussa kuin hankkeen toteutuksen aikana.”

Pollari katsoo erittäin tärkeäksi huolellisen ennakkovalmistelun, etenkin kohderyhmien kannalta niiden toiveet huomioon ottaen. ”Mieti valmistelun aikana kenelle olet tekemässä hanketta, mikä on se kohderyhmä. Älä myöskään oleta tietäväsi kaikkea kohderyhmän tarpeista” Leino jatkaa. Kohderyhmän kanssa on hyvä käydä keskusteluja heidän tarpeistaan ja räätälöidä hanketta sen mukaan ennen kuin hanketta lähdetään tosiasiallisesti toteuttamaan.

Projektissa voi tulla yllätyksiä vastaan matkan varrella, mutta hyvin valmisteltu hanke varmistaa sen, ettei toteutusvaiheessa tarvitse liikaa käyttää energiaa varojen allokointiin tai toimijoiden aktivointiin, Pollari toteaa.

Sustainable Tourism Mobility

Rahoitusväline: REACT-EU (Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe)

Hankkeen saama rahoitus: Kokonaiskustannusarvio 358 520€, josta 286 816€ REACT-EU-rahoitusta

Toteuttamisaika: 1.9.2021 – 31.8.2023

Pääkoordinaattori: Visit Tampere

Hankkeen nettisivut: Sustainable Tourism Mobility