SPICE

Kestäviä ja älykkäitä liikenneratkaisuja kehitettäessä tarvitaan myös innovatiivisia julkisia hankintoja. Tampereen kaupungin projektipäällikkö Mika Kulmala kertoo SPICE – Support Procurements for Innovative transport and mobility solutions in City Environment -hankkeen etenemisestä sekä antaa myös vinkkejä muille hankevalmistelijoille.

Innovatiivisten hankintojen avulla kohti älykästä kaupunkia

Älykästä kaupunkia kehitettäessä ovat myös julkiset hankinnat tärkeässä roolissa ja uudet, innovatiiviset hankinnan tavat auttavat mm. kaupunkiliikenteen kysymysten ratkaisemisessa. Älykäs liikenne on osa kokonaisvaltaista älykästä kaupunkia, jota kehitetään hyödyntäen digiteknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja.

Tamperetta kehitetään aktiivisesti älykkään erikostumisen keinoin ja tätä kehitystyötä tukeva Smart Tampere -kehitysohjelma on käynnistynyt vuonna 2017. Kehitystyössä tärkeässä asemassa ovat innovatiiviset hankinnat ja uudenlaisten hankintaprosessien kehittäminen. SPICE Support Procurements for Innovative transport and mobility solutions in City Environment  -hanke, jossa Tampereen kaupunki on mukana, tähtää myös tähän liikennesektorin osalta.

Hankkeessa pyritään tiedon jakamiseen ja verkostojen luomiseen eri julkisten hankkijoiden ja sidosryhmien kesken, sekä tukemaan innovatiivisten hankintojen kehittämistä. Tampereen kaupunki lähti mukaan SPICE-hankevalmisteluun ERTICO:n (ITS Intelligent Transport Systems Europe) yhteydenoton myötä. ERTICO, joka on toiminut hankkeen valmistelijana, tunsi Tampereen kaupungin älyliikenneaktiviteetit ja verkostot sekä kaupungin aktiivisen toiminnan ja kehitystyön innovatiivisten hankintojen kehittämisessä.

Kaupungilla on positiivisia kokemuksia erityisesti allianssi-mallin käytöstä, jota on hyödynnetty onnistuneesti Rantatunneli-hankkeessa. Tampereella on myös tehty sähköbussien kilpailutus. Onnistuneiden kokemusten myötä Tampereella on myös paljon annettavaa muille toimijoille. Hankkeessa Tampereen kaupungilta on aktiivisesti työskennellyt innovatiivisten hankintojen asiantuntija, kehittämiskoordinaattori Anni Kurvinen strategia- ja kehittämisyksiköstä. Hyviä tuloksia saadaan aikaan kun yhdistetään innovatiivisten hankintatapojen mahdollisuudet ja liikenteen substanssiosaaminen.

Tavoitteena hyvien käytäntöjen jakaminen

Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista Tampereen kaupungille oli tiedon jakaminen innovatiivisten hankintojen ja liikenneratkaisujen saralla. ”Omista kokemuksista kertominen sekä tiedon jakaminen on tärkeää ja samalla kuullaan myös mitä muualla on tehty innovatiivisten hankintojen parissa”, kertoo Mika Kulmala, projektipäällikkö Tampereen kaupungilta. Hyvien kokemusten ja käytäntöjen jakaminen muille auttaa kehittämään hankintaprosesseja tehokkaammiksi ja yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa voidaan tehdä entistä enemmän.

”On monia asioita, joita on mahdollista oppia muilta toimijoilta ja erityisesti tässä hankkeessa Tampereen kaupungilla oli myös paljon annettavaa muille toimijoille”, Kulmala lisää. Hankkeen saralta on järjestetty paljon erilaisia webinaareja ja tietoa on jaettu siitä, miten innovatiivisuutta voidaan tuoda mukaan hankintoihin.

Aktiiviset verkostot avainasemassa

Toinen tärkeä tavoite kaupungille SPICE-hankkeessa on ollut myös verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Euroopan laajuiset verkostot voivat mahdollistaa esimerkiksi yhteishankinnan kehittämisen liikenteen palvelujen saralla. Tampereen aktiivinen rooli älykkään liikenteen kehittämisen saralla tunnetaan Euroopassa ja tämä on lisännyt myös yhteydenottoja eri toimijoilta.

Hankkeiden suunnittelussa ja valmistelussa verkostojen rooli on avainasemassa ja valmiit, aktiiviset verkostot ovat tärkeä voimavara”Tietyissä keskeisissä verkostoissa mukana oleminen helpottaa huomattavasti hankeyhteistyötä ja myös paikallisesti aktiivinen verkosto on tärkeässä roolissa.”, kertoo Kulmala. Tampereella yhteistyötä tehdään tiivistii eri yritysten ja yliopistojen kanssa ITS Factoryssa”Eurooppalaisten kumppaneiden on helppo lähestyä paikallista verkostoa, kun samalla tavoittaa monta eri toimijaa.”, Kulmala jatkaa. SPICE-hankkeen osalta syntyneiden verkostojen hyötyjä voidaan mitata vasta pitkällä aikavälillä, kun saadaan opit käytäntöön ja nähdään yhteistyön tuloksia.

Kaupunki mahdollistajan roolissa

Tampereen kaupunki on myös mukana TT – Transforming Transport -hankkeessa, joka on luonteeltaan ns. perinteisempi Horisontti 2020 -hanke (Innovation Action). Hankkeessa pyritään hyödyntämään massadataa liikennepalveluiden kehittämisessä. TT -hankkeessa on mukana useita tamperelaisia toimijoita. ”Liikenneasioista puhuttaessa, kaupungilla on lyhyen ja pitkäntähtäimen tavoitteita joihin etsitään innovatiivisia ratkaisuja. Kaupunki tuo oman osaamisensa ja tarpeensa hankkeeseen, yritykset ja tutkimuslaitokset omat tutkimus -ja tuotekehitystarpeensa sekä ideansa. Nämä niputtamalla voidaan löytää yhteistyön paikkoja ja win-win -tilanteita.”, Kulmala toteaa.

Kaupungin rooli hankevalmistelussa voi olla erilainen riippuen siitä, millaisesta hankkeesta on kyse. SPICE sekä TT-hankkeessa kaupungin rooli on toimia ennen kaikkea mahdollistajana”Pyritään mahdollistamaan asioita ja tuomaan hankkeeseen kaupungin näkemys siitä, millaisia asioita halutaan tehdä. Kaupungin rooli hankkeissa tekee myös hankehakemuksista uskottavia. Voidaan samalla luoda mahdollisuuksia muille toimijoille kehittää omaa liiketoimintaa ym.”, Kulmala summaa.

 

Vinkit hankevalmistelijoille:

1. Aktiiviset verkostot tärkeitä

On tärkeää olla pitkäjänteisesti mukana Euroopan laajuisissa verkostoissa ja yhtä lailla kehittää myös omaa, paikallista verkostoa.

2. Hyödynnä jo tehtyä työtä

On mahdollista, että hyvästä hankevalmistelusta huolimatta hanke ei saa rahoitusta. Valmistelutyö ei kuitenkaan valu hukkaan, vaan jo valmiita hakemuksia ja luotuja konsortioita kannattaa hyödyntää muissa hauissa.

3. Edelläkävijyys vaatii rohkeaa tekemistä

Uusien toimintatapojen kehittäminen ja innovatiivisten ratkaisujen toteuttaminen vaatii rohkeutta, mutta edelläkävijyys myös palkitaan!

 

Tiedot hankkeesta:

SPICE – Support Procurements for Innovative transport and mobility solutions in City Environment
Rahoitusohjelma: Horisontti 2020 (MG-4.4-2016 – Facilitating public procurement of innovative sustainable transport and mobility solutions in urban areas)
Hanketyyppi: Coordination and Support Action
Hankkeen budjetti: 827 500 €
Tampereen kaupungin osuus: 41 875 €
Toteuttamisaika: 9.1.2016 – 31.8.2018
Partnerikokoonpano: 9 partneria, 7 eri maasta
Pääkoordinaattori: Kobenhavns Kommune (Tanska)

Hankkeen kotisivut.

Haastatteluun osallistui Tampereen kaupungilta projektipäällikkö Mika Kulmala mika.kulmala@tampere.fi