SCREEN

Mikä merkitys verkostoilla on hankkeen valmistelussa? Mitä tarkoittaa Horisontti 2020 -ohjelman Coordination and Support Action? SCREEN-hankkeessa sen alusta lähtien mukana ollut kiertotalousasiantuntija ja tutkija Nillo Halonen valottaa hankkeen alkutaivalta sekä antaa vinkkejä hankevalmistelijoille.

Kiertotalous luo uusia mahdollisuuksia Pirkanmaalle

Kiertotalous on yksi tämän hetken merkittävimmistä teemoista Euroopan unionissa ja komission vuonna 2015 julkaisema kiertotalouspaketti tarjoaa useita rahoitusmahdollisuuksia liittyen kiertotalouteen. Alueellisesti kiertotalous tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia niin tutkimuksen -kuin liike-elämänkin puolella ja alueellisen yhteistyön kautta voidaankin löytää uusia toimintatapoja kiertotalouden kehittämiseksi.

Pirkanmaan liitto on mukana Synergic Circular Economy across European Regions (SCREEN) -hankkeessa joka on 17 eri aluetta edustavan 18 kumppanin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on rakentaa yhdenmukaisia ja monistettavia toimintamalleja kiertotalouden edistämiseksi alueellisesti sekä alueiden välisen yhteistyön vahvistamiseksi. Hankkeessa Pirkanmaan liitto tekee myös tiivistä yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa, joka on toiminut hankkeessa aktiivisesti valmistelevan kumppanin roolissa.

Kiertotalous on Pirkanmaalle alueellisesti tärkeä mahdollisuus ja maakunnalla on vahvaa osaamista ja potentiaalia kiertotalouden hyödyntämiseksi. Hanke tukeekin omalta osaltaan Pirkanmaan strategisia tavoitteita ja siinä yhdistyy Pirkanmaan kannalta oleellisia näkökulmia, kuten Nillo Halonen kuvailee: ”Koimme, että tässä hankkeessa on mahdollista yhdistää Pirkanmaan toiminta avointen innovaatioalustojen ympärillä sekä vahva pohja kiertotalouteen liittyvässä tutkimuksessa. Näin hanke vahvistaa alueen innovaatio-alustapolitiikkaa sekä tukee paikallisia tutkimusorganisaatioita.”

Verkostojen kautta liikkeelle

SCREEN-hankkeen tärkeänä alkuverkostona toimi älykkään erikoistumisen ja uudistuvan teollisuuden teemoihin keskittyvä Vanguard Initiative -verkosto”Vanguardin kautta rakennetut, jo olemassa olevat verkostot ja niiden kautta tehtävä yhteistyö olivat lähtökohtana hankkeelle.” Halonen kertoo. Verkostojen rooli on tärkeää niin hankkeen alkumetreillä, kuin hankkeen edetessäkin. Kokemattomammille hankekumppaneille myös kokeneiden kumppaneiden tieto ja asiantuntemus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Hankkeen valmistelussa on tärkeää olla myös riittävästi aikaa. ”Verkoston ja partnerikokoonpanon rakentamiseen menee alkuvaiheessa aika paljonkin aikaa. Lähtökohdat ovat helpot silloin, kun toimijat ovat tuttuja”, Halonen kuvailee.

SCREEN-hanke oli Halosen mukaan sattumien summa, kun alun perin hankevalmistelua oltiin tekemässä vain muutamien yliopistojen välillä, kunnes hankkeesta muodostuikin aluekehityshanke. Halonen kuitenkin kertoo, että valmiiden verkostojen pohjalle on ollut helppoa rakentaa yhteistyötä ja työskentely eri kumppaneiden kanssa on sujunut hyvin.

Hanke tukena TKI-toiminnalle

Tutkimuksen ja innovaation hankkeet tarvitsevat tuekseen myös laaja-alaisempia koordinointihankkeita. SCREEN-hanke on osa Horisontti 2020 –ohjelman koordinointi -ja tukitoimea (Coordination and Support Action), joka tarkoittaa sitä, että hankkeen tarkoituksena on luoda verkostoja, jakaa tietoa ja kehittää uusia toimintamalleja sekä yhteistyön muotoja. ”SCREEN-hanke fokusoituu alueiden välisen yhteistyön kehittämiseen ja toimii selkeästi tutkimuspainotteisten Horisontti-hankkeiden tukena”, Halonen summaa.

”Tavoitteena on, että löydetään uudenlaisia toimintatapoja, jotka tehostavat selkeästi TKI-toimintaa tulevaisuudessa ja vauhdittavat Euroopan lukuisten alueiden välistä yhteistyötä. Nyt erityisesti panostetaan siihen, että hankkeessa muodostuu yhtenäinen kuva siitä, miten alueiden välistä yhteistyötä kiertotaloudessa ja sen kehityksessä tulisi toteuttaa.” Halonen kuvailee.

Alueiden väliset synergiat luovat siltoja tulevaisuuden hankkeille

Yksi hankkeen päätavoitteista on ollut löytää synergioita eri toimijoiden välillä ja rakentaa siltoja tulevalle yhteistyölle. Hankkeessa on mukana hyvin erityyppisiä alueita, jotka kamppailevat erilaisten haasteiden kanssa. Onko yhteistyö erilaisten alueiden välillä mahdollista? ”Meillä on yllättävän paljon tässä hankekokoonpanossa löytynyt yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja yhteistyön paikkoja. Hanke on toiminut ensimmäisenä askeleena siinä, että yhteistyömahdollisuuksia on löytynyt hyvin erilaistenkin alueiden välillä. ”

Hanke on lokakuun lopulla lähestymässä loppuaan ja katse onkin kääntymässä jo tulevaisuuteen. Hankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien toivotaan jatkuvan tulevaisuudessa ja luovan erilaisia synergiaetuja alueiden välille. Halonen kertoo, että tavoitteena on luoda pilottihankkeita SCREEN-hankkeen pohjalta: ”Muutamia hankkeita on jo etenemässä ja tunnistettuja yhteisiä teemoja ovat esim. vesihuolto ja rakentaminen, joihin liittyy hakumahdollisuuksia.”

Vinkit hankevalmistelijoille:

1. Varaa riittävästi aikaa hankevalmisteluun.
Verkoston ja partnerikokoonpanon rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, joten valmisteluun kannattaa varata riittävästi aikaa.

2. Fokusoi ja ota vastuuta
On hyvä, jos itsellä on vahva ajatus ideasta ja hankkeesta ja on valmis ottamaan myös vetovastuuta – silloin on selkeämpää lähteä hakemaan.

3. Hanke-ehdotuksen on vastattava ehdotuspyynnön vaatimuksiin
Hakuasiakirjoissa on tärkeää osata varautua siihen, että kaikkiin kysymyksiin ja vaatimuksiin tulee löytyä vastaus. Tärkeää on tietää, mitä hakemukselta odotetaan ja tarkista etenkin odotetut tulokset ja vaikuttavuus.

4. Tee yhteistyötä kokeneempien hankekumppanien kanssa
Jos olet hakemassa ensimmäistä kertaa tai jos kokemusta ei ole vielä kovin paljoa, niin tärkeää on tehdä yhteistyötä kokeneemman kumppanin kanssa.

Tiedot hankkeesta:

SCREEN – Synergic Circular Economy across European Regions
Rahoitusohjelma: Horisontti 2020 (CIRC-03-2016 – Smart Specialisation for systemic eco-innovation/circular economy)
Hanketyyppi: Coordination and Support Action
Hankkeen budjetti: 1 771 865€
Toteuttamisaika: 01.11.2016 – 31.10.2018
Partnerikokoonpano: 18 partneria 17 alueelta 12 eri maasta
Pääkoordinaattori: Lazion alue, Italia
Pirkanmaalta kumppanina Pirkanmaan liitto

Hankkeen kotisivut

Haastatteluun osallistui Pirkanmaan liiton osalta, Tampereen teknilliseltä yliopistolta kiertotalousasiantuntija ja tutkija Nillo Halonen, nillo.halonen@tut.fi